...

Mental Health Promotion And Economic Development Project


โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจบ้านท่าน้ำนอง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ธนวรรณ สงประเสริฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
3ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
4มณีรัตน์ คำนาคสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15
5กรรณิการ์ ศรีสมทรงสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
6พรชนุตร ชุมภูนุชสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45

SDGs ภาษาไทย
  

Background

          บ้านท่าน้ำนอง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ มีประชากรอาศัยในชุมชนะประมาณ 270 คน  เพศชาย 140 คน เพศหญิง 130 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น  ร้อยละ 80 ของประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวนปาล์ม ทำสวนมะพร้าว ปลูกผักสวนครัว ทำสวนกล้วยน้ำว้า   รองลงมาร้อยละ 10 เป็นการทำอาชีพรับจ้างทั่วไป  และร้อยละ 10 ของประชากรการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ทุนและศักยภาพของชุมชนนี้มีหลากหลายประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรในด้านต่างๆดังนี้ ปราชด้านการเกษตรผสมผสาน  ปราชญ์ด้านการปลูกข้าวปลอดสารเคมี ปราชญ์ด้ารการแปรรูปกล้วย การปลูกมะละกอและการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อเพิ่มรายได้ ปราชญ์ด้านการปลูกกล้วยน้ำว้าและการเลี้ยงวัวเนื้อ  ปราชญ์ด้านการปลูกผักปลอดสารตามฤดูการ  ปราชญ์ด้านการผลิตเครื่องแกง ปราชญ์ด้านการเลี้ยงแพะเนื้อ  นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน เช่น สำนักการเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ การศึกษานอกโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อด้าน เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการเลิกจ้างงาน สถานประกอบการต้องปิดตัวทำให้ ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวประมาณ 90 ครัวเรือน  50 ครัวเรือนว่างงาน และ 30 ครัวเรือนต้องการมีอาชีพเสริม  55 ครัวเรือนมีหนี้สิน  สินค้า Otop ประจำตำบลที่ประชาชนเคยทำร่วมกันไม่สามารถขายได้ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ลดลง   ในด้านปัญหาด้านสุขภาพจากสถานการณ์แพร่ระบาดส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายดังนี้  พบว่ามีสมาชิกในชุมชนป่วยเป็นโรคโควิด-19 ประมาณ 80 ราย มีภาวะ long covid ประมาณ 20 รายและเสี่ยงต่อภาวะlong covid 100 คน นอกจากนี้พบว่ามีผู้ป่วยทางจิตประมาณ 3 คน และ เป็นโรคซึมเศร้า 50 ราย มีความเครียดและวิตกกังวล 20 คน    ด้านสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จากที่เมื่อก่อนเคยไปมาหาสู่กันต้องถูกจำกัดการรวมกลุ่ม ทำให้มีการช่วยเหลือระหว่างกันน้อยลงท้ายที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ร้านค้า ตลาดนัดในชุมชนปิดตัว ไม่มีการจำหน่ายสินค้าในชุม มีการทิ้งขยะประเภทติดเชื้อไม่ถูกวิธี พื้นที่สาธารณะไม่ได้รับการดูแล   

          จากสถานการณ์และปัจจัยปัญหาทำให้ชุมชนรวมตัวและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยการใช้ทุนและศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจบ้านท่าน้ำนอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและอาชีพ  2. เพื่อให้กลุ่มผู้กระทบมีรายได้และสุขภาพจิตดีขึ้น  โดยได้มีการรวมกลุ่มวางแผนดังนี้ 1. การนำพืชผลทางการเกษตรเช่นกล้วยน้ำว้าที่ขายไม่ได้มาแปรรูปเป็นกล้วยตากในตู้อบพลังงานแสงทิตย์  2). การทำเครื่องแกงจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเช่น พริกสด มะกรูด เพื่อนำมารับประทานหากมีเหลือก็ขายในชุมชน หรือ นำส่งขายนอกชุมชน  ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ เมื่อมีการรวมกลุ่มทำให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะเครียดและเมื่อได้เข้าร่วมกลุ่มอาชีพทำให้ลดความวิตกกังวลเรื่องอาชีพเพราะได้มีทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

          โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจบ้านท่าน้ำนองได้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาทักษะผู้นำโครงการและกลุ่มอาชีพเพื่อให้เรียนรู้การทำอาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตเพิ่มรายได้ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ วานแผนงานร่วมกัน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเช่น การแปรรูปกล้วยน้ำหว้า กลุ่มเครื่องแกง   2) การติดตามและประเมินผล จัดระบบการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนเพื่อสะท้อนปัญหาระหว่างการทำงาน 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการตลาด การจัดการเงิน เช่น การทำตลาดออนไลน์ การหาตลาดรองรับสินค้า โดยทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจปัญหา การตั้งปัญหา การวางแผนกิจกรรม การประเมินผล โดยทุกกิจกรรมได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น เกษตรอำเภอเชียรใหญ่ที่มาให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี อาจารย์จากการศึกษานอกโรงเรียนได้มาให้คำปรึกษาเรื่องการจัดกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  และ พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตจากการประกอบอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้แก่ประชาชน

          สรุปผลที่ได้จากการจัดโครงการพบว่าประชาชนมีความเครียดและความวิตกกังวลลดลงเนื่องจากเมื่อได้มาฝึกทักษะอาชีพเสริมทำให้ช่วยลดความกังวลเรื่องปัญหาการเงินเนื่องจากได้เห็นแนวทางในการทำอาชีพและการวางแผนการเงิน (SDG3) นอกจากนี้การที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่ประสบปัญหาเดียวกันทำให้ได้แลกเปลี่ยน พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้สังคมใหม่ทำให้คลายความตึงเครียดได้ (SDG 3) นอกจากนี้ทุกกิจกรรมในโครงการได้มีการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมและมีการร่วมงานกับภาคีเครือข่ายทำให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ (SDG 17)   ยิ่งไปกว่านั้นการที่ประชาชนร่วมกลุ่มกันแปรรูปอาหารและทำพริกแกงเพื่อทานเอง เมื่อเหลือจึงนำไปขายในชุมชนเป็นการ  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (SDG2) แนวทางการทำโครงการสร้างเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและจิตใจในชุมชนนี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือguidline ให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Ban Thanamnong, Moo 4, Saimark district, Chianyai Sub-District, Nakhon Si Thammarat Province, is a community located in a low-lying area surrounded by a river. The population of the community is approximately 270 people, with 140 males and 130 females. The majority of the population is engaged in agriculture, accounting for 80% of the community, with activities such as rice farming, palm tree cultivation, coconut plantation, vegetable cultivation, and banana farming. About 10% of the population is involved in general labor, and another 10% are engaged in animal husbandry, including cattle, goats, ducks, pigs, and chickens.The community's resources and potential are diverse, including local experts in various agricultural fields, such as integrated farming, organic rice cultivation, banana processing, growing squash, and raising meat goats to increase income. Additionally, there are networks and support systems in place to assist the community's operations, including the Chian Yai District Agricultural Office, extracurricular education, and the subdistrict health promotion hospital.

Due to the COVID-19 pandemic, it has had various impacts on the economy, health, society, and environment as follows:

Economic Issues: The spread of COVID-19 has led to job losses and business closures. This has resulted in insufficient income for approximately 90 households in the village, with 50 households being unemployed and 30 households in need of additional sources of income. Additionally, 55 households are in debt. The locally produced OTOP products, which community members used to collaborate on, are unable to be sold, causing a decrease in income for group members.

Health Issues: As a result of the pandemic, there have been both mental and physical health impacts. Approximately 80 community members have contracted COVID-19, with around 20 experiencing long COVID, and 100 at risk of developing long COVID. Additionally, there are three cases of mental health issues, including 50 cases of depression and 20 cases of anxiety and distress.

Social Issues: During the pandemic, there have been restrictions on social gatherings, limiting the ability of community members to interact and provide mutual assistance. This has led to a decrease in community support. Additionally, local businesses and markets have closed, leading to a lack of product availability within the community. Improper disposal of infectious waste has been observed, and public spaces are not being adequately maintained.

From the situation and factors that have caused the community to come together and collaborate with networks using the resources and potential they have to address community problems, a project has been organized to promote mental health and develop the economic foundation of Ban Thanamnong. The objectives of this project are as follows:

  1. To provide knowledge and skills to the affected groups in promoting mental health and livelihoods.
  2. To improve the income and mental health of the affected groups.

The project plan includes:

  1. Processing Agricultural Products: The community will process agricultural products such as water bananas into dried bananas using solar energy ovens. This processing will allow them to sell dried bananas within the community or outside, increasing their income.
  2. Herbal Seasoning Production: The community will produce curry paste using locally available herbs such as fresh chili and kaffir lime. These curry paste can be used for consumption within the community or sold locally, generating additional income.

Through group collaboration and the acquisition of skills, community members will be better equipped to reduce stress and anxiety related to their livelihoods, as they will have the ability to pursue future livelihood opportunities.

The project to promote mental health and develop the economic foundation of Ban Tha Nam Nong has followed these steps:

  1. Development of Leadership and Vocational Skills: This step involves training project leaders and occupational groups to learn how to engage in occupations that promote mental health and increase income. Responsibilities and roles are allocated, joint plans are created, and occupational groups are established, such as the processing of water bananas and curry paste production.
  2. Monitoring and Evaluation: A continuous tracking system is established to monitor progress. Exchange and learning platforms are organized to reflect on challenges encountered during the work.
  3. Learning Activities on Marketing and Financial Management: Activities include online marketing strategies and finding markets to support products.

Throughout every stage of community activities, community members are involved, starting from problem identification, planning, activity implementation, to evaluation. Additionally, collaboration with various network organizations is integrated into each activity. For instance, agricultural experts from Chianyai Sub-District provide consultation on chemical-free rice cultivation, educators from extracurricular education offer advice on occupational group organization and agricultural product processing, and nurses from health promoting hospital give guidance on promoting mental health through occupational engagement. Local experts also contribute knowledge to the community.

               To sum-up, the project's outcomes show that the community experienced reduced stress and anxiety levels. This was attributed to the acquisition of additional vocational skills, which helped alleviate financial concerns. The community members gained insights into occupational pursuits and financial planning, contributing to Sustainable Development Goal (SDG 3). Furthermore, the collaborative learning experience with peers facing similar challenges fostered an environment for exchange, discussion, and mutual support. This led to the formation of new social connections and a release of tension, aligning with SDG 3. Additionally, community involvement and collaboration with network organizations in every project activity enhanced efficiency and allowed for better responsiveness to the community's needs, in line with SDG 17. Moreover, the community's collective efforts in food processing and chili paste production not only addressed hunger but also elevated food security and promoted sustainable agriculture (SDG 2).The approach and lessons learned from this project in enhancing livelihoods and well-being in the community can serve as a valuable model or guideline for other communities in the future.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

- Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

- ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/