...

Lakchang Community Based Tourism


โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปีงบประมาณ 2566


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1สุนทร บุญแก้วสำนักวิชาการจัดการหัวหน้าโครงการ65
2เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะสำนักวิชาการจัดการผู้ร่วมโครงการ35

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา ครั้งที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ไปสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อาชีพอิสระ และตัวแทนชุมชน ที่รวมตัวกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรในการพัฒนา ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้ท่าศาลามีคนมาแวะมากขึ้น เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเมืองทางผ่านเป็นเมืองที่ผู็มาเยือนต้องแวะให้ได้

การดำเนินงานที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันเพื่อสร้างจุดดึงดูดให้ผู้มาเยือนสนใจ โดยเริ่มจากการทำงานร่วมกับจิตรกรและศิลปินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ Graffiti หรือ Street Arts ซึ่งเกิดจากการกระบวนการระดมความเห็นของบรรดาสมาชิกในชมรม และการเปิดกว้างให้ผู้ที่อยู่ภายนอกชมรมได้สะท้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมื่อพูดถึงท่าศาลาแล้วนึกถึงอะไร ข้อมูลที่ได้นำมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิและได้ผลเป็น “อัตลักษณ์” ของท่าศาลา ที่สามารถนำมาเป็นกรอบให้ศิลปินนำมาใช้ออกแบบเพื่อวาดและสร้าง Graffiti ให้เป็นที่น่าสนใจ โดยในครั้งที่ 1 ได้ภาพผนังทั้งสิ้นจำนวน 5 ภาพ หลังจากนั้นได้จัดงานเพื่อย้อนอดีตความทรงจำให้ผู้คนภายนอกได้มาชื่นชม และให้คนในพื้นที่ได้ภาคภูมิใจถึงความสวยงาม ความมีเสนห์ของท่าศาลา ชุมชนเมืองท่าในอดีต หลังจากนั้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเข้ามาในพื้นที่ มาถ่ายรูป โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ จนเป็นที่กล่าวขาน สร้างกระแสให้พื้นที่คึกคัก ร้านอาหาร คาเฟ่ มีลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้น แม้เป็นช่วงวิกฤติโควิด-19 ก็ตาม ต่อมา ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้ขยาย Graffiti หรือ Street Arts เพิ่มอีก 3 จุด โดยใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมด้วย ส่งผลให้ชื่อเสียงและจำนวนผู้มาเยือนหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จนสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นเพียงแค่ทางผ่าน เป็นเมืองที่ต้องแวะมาถ่ายรูปให้ได้

หลังจากนั้น ชมรมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มาต่อยอด Street Arts เพิ่มเติมอีก 3 จนครอบคลุมพื้นที่ท่าศาลามากยิ่งขึ้น คณะผู้ดำเนินโครงการและกรรมการบริหารชมรมท่องเที่ยวท่าศาลาจึงได้ประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแนวทางในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับรายได้ การกระจายเศรษฐกิจไปยังสมาชิกชุมชน และท้องถิ่นให้ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้าน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน 

ดังนั้นในการดำเนินการโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลาครั้งที่ 3 จึงเน้นกระบวนการออกแบบความคิดและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกและชุมชนท่าศาลาได้ประโยชน์สูงสุดจากผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมคืนสีสันท่าศาลาครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา รวมทั้งมองถึงความยั่งยืนของกิจกรรมและการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้อีกด้วย หลังจากได้ประชุมหารือกันหลายรอบ จึงได้ข้อสรุปในการดำเนินการเพื่อพัฒนาท่าศาลาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ กลุ่มเครื่องแกง เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นน้ำของเมืองอาหารสร้างสรรค์ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนัดในพื้นที่ แหล่งรับซื้อและรวบรวมวัตถุดิบอาหารทะเล ที่เป็นกลางน้ำเมืองอาหารสร้างสรรค์ แลร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นปลายน้ำให้นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ด้านรสชาติ เรื่องราวความเป็นมา และคุณค่าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งพหุศาสนาและสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดและหาแนวทางในการนำเสนอท่าศาลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดทำเส้นทางเมืองสร้างสรรค์อาหาร การจัดงานท่าศาลาเมืองอาหารสร้างสรรค์ และ การจัดทำ Chef Table 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The project entitled “Development of Gastronomy and Creative Tourism Routes in Thasala District: An Initial Stage” is the third phrase of the project leader and team member under the division of academic services, Walailak University, has continuously supported Thasala Tourism Club – consisting of members representing the local restaurants, cafés, hotels, businesses and communities established in 2020. This group of voluntary taskforces has coordinated with other government organizations, local authorities, shops and non-profit organizations to develop and promote Thasala to be recognized by visitors, who travel to the beach destination or Nakhon Si Thammarat City. For their short-term mission, this voluntary taskforce wants to change Thasala’s image of a passing city to be a stop-over destination for visitors. 

The first phrase of this project intended to brainstorm and find out what would bring attention for visitors to the city. This group of voluntary workforces agreed to invite local artists to work on Graffiti or Street Arts, which depicted what the community had reflected what should be referred to Thasala. They gathered and brainstormed again and again, invited ideas and voices from outside community using social media to recommend what should be the symbols of Thasala. The results from both data gathering processes were synthesized with secondary data of historical literatures to summarize “Thasala Identities”. Then, the artists drafted and painted a total of 5 pieces of Graffiti or Street Arts. Later, they organized an event for the community to be proud of their charming stories and aesthetic street arts. Visitors started coming to the city and gradually increased making the city to be widely recognized as a result of social media impact. Consequentially, cafés, restaurants and shops had an increased number of customers and revenues, despite of being in the pandemic covid-19. Then, they expanded another phrase of Graffiti or Street Arts. This time, artists with a nationwide reputation were invited to pain three pieces of street arts. This has resulted in an increased reputation of the city; more visitors have come to take a photo and aesthetically appreciate the city’s charming and beauty. 

Recently, this voluntary taskforce, backed by Walailak University, received another fund from Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation to continue and complete their Graffiti or Street Arts project. Here, this voluntary workforce had many meetings to discuss about what should be done to gain the most benefits from visitors coming to the city. All the group members had clear direction to generate revenue and distribute an increased economic contribution to the community members consisting of local farmers, fishmen and local businesses.   

Hence, this project (Phrase 3) intended to focus on design thinking process and designing activities for the members and Thasala community to gain the most benefits from previous works in phrases 1 and 2. They also considered sustainable management in terms of economic, social and cultural enhancement. After several meetings, we decided to develop as a creative city for gastronomy through continuous supports by Walailak University, local government and communities. This “Development of Gastronomy and Creative Tourism Routes in Thasala District: An Initial Stage” project includes all the upstream, middle stream and downstream groups of stakeholders. Examples of upstream stakeholders include fishermen villages, pottery village, cacao and coconut farmers, and villagers producing curry paste. Examples of middle-stream stakeholders include shops, stalls and business in the local markets, community, fishermen villages, etc. Examples of downstream stakeholders include restaurants, cafés, hotels and community-based tourism groups. Visitors would come to experience a local taste, aesthetically enjoy the story behind, and attentively appreciate abundant natural resources, multicultural and religious diversities. The community members could also use the kitchen laboratory and workshop with students and faculties to purpose how to develop Thasala as a creative city for gastronomy. Finally, Thasala a creative city for gastronomy consisted of 3 expected outcomes – including (i) tourism routes for gastronomy, (ii) event of creative market for gastronomy, and (iii) special events featured by chef table.      


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เพจ "มาตะ หลักช้าง" ของชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนหลักช้าง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094357691429

เพจ "มาตะ หลักช้าง" ของชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนหลักช้าง

https://www.facebook.com/100094357691429/videos/1014650396349978

เพจ "มาตะ หลักช้าง" ของชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนหลักช้าง

https://www.facebook.com/reel/144288705406253

เฟสบุ๊กหัวหน้าโครงการ

https://www.facebook.com/media/set?vanity=sunthorn.boonkaew&set=a.4997487220361916

เฟสบุ๊กหัวหน้าโครงการ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5859247470852549&set=pcb.5859257094184920