...

Project to expand and develop data collection systems according to goals Sustainable Development in Education (SDG4) Provincial Level: Southern Region


โครงการขยายผลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับจังหวัด : ภาคใต้


Agenda : Sustainability and Stewardship
17.2.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1นีรนาท ระฆังทองศูนย์บริการการศึกษาหัวหน้าโครงการ12
2ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์สำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ12
3สมจินตนา คุ้มภัยสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ25
4วชรวรรษ พรหมมาสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ25
5ชวพงษ์ นุ้ยสุขสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ25
6จินตนีย์ รู้ซื่อสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ1

SDGs ภาษาไทย
  

จากรายงานสถานการณ์การพัฒนาเด็ก เยาวชน และกำลังแรงงานคนรุ่นใหม่ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเสริมตัวชี้วัดเครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้าของเด็ก เยาวชน และ การพัฒนาแรงงานคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัดตามแนวทาง SDG4 ด้านการศึกษา ได้แก่การพัฒนาแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าของกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายการสำรวจและจัดการข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนากลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจนี้สามารถนำไปใช้เพื่อรายงานการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา (SDG4) แก่องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสาธารณะ
โครงการนี้เป็นเครือข่ายในภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ และยะลา ภารกิจมีดังนี้:
การจัดการข้อมูล: เพื่อจัดการรวบรวมข้อมูลตามชุดตัวบ่งชี้เครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัดในระดับจังหวัดตามแนวทาง SDG4 ในด้านการศึกษา
การรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบ: เพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่ นำเข้าข้อมูล และคำนวณค่าตัวบ่งชี้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างขีดความสามารถ: เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายในการสำรวจและจัดการข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัด
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าและจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนากลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)
ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้ร่วมมือกับคณะทำงานกลาง ได้แก่ ทีมงานกองทุนสงเคราะห์การศึกษา (EEF) ทีมงานระบบฐานข้อมูล และคณะทำงานระดับจังหวัดใน 5 จังหวัดเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสถาบันที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาชนบทและสังคมภายใต้มูลนิธิสถาบันบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยเพื่อยกระดับความรู้ในชุมชนชนบท นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายทรัพยากร เงินทุน เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และด้านเทคนิคต่างๆ ไปยังพื้นที่ชนบท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จึงให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ SDG 17.2.5
นอกจากนี้ นักเรียนอาสาสมัครสี่คนยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ และกระบวนการจัดระเบียบฐานข้อมูล ด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันจึงสามารถมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด
ความพยายามของโครงการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการรายงานมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการศึกษา การทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัย สถาบัน และนักศึกษาอาสาสมัครเน้นย้ำถึงความสำคัญของความพยายามร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายทางสังคมที่ซับซ้อน และส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน
ผลลัพธ์ของโครงการนี้ทำให้เห็นภาพรวมและมิติใหม่ของการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในภาคใต้ การค้นพบนี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อการวิจัยเพิ่มเติมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 4.3.1 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ที่ https://sepaction.com/articles ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แสดงผลการวิจัยและแบ่งปันผลงานเพื่อส่งเสริมและรักษาสังคมโลก นอกจากนี้เว็บไซต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังทำหน้าที่เป็นช่องทางในการเผยแพร่แก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในพื้นที่นี้


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

According to the report on the development situation of children, youth, and the new-generation labor force in line with sustainable development goals in education, the objectives are to review and enhance the indicators of the tool for assessing progress in children, youth, and new-generation labor development at the provincial level, following the guidelines of SDG4 in education. This involves developing data collection guidelines and a database system for monitoring the progress of the target groups at the provincial level. Furthermore, it aims to establish a network for surveying and managing data on the progress of the target group's development at the provincial level, covering all four regions of Thailand. The data collected and analyzed through this survey can be utilized for reporting toward goals in education (SDG4) to international and public organizations.

This project is a network in the Southern region, including Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Krabi, and Yala. Its missions are as follows:

Data Management: To manage data collection following the set of indicators of the tool for assessing progress in the target group's development at the provincial level at the provincial level, following the guidelines of SDG4 in education.

Data Gathering and Organization: To gather, categorize, and import data and calculate indicator values into the provincial-level database system for monitoring the progress of the target group's development.

Capacity Building: To strengthen the capabilities of the network in surveying and managing data on the progress of the target group's development at the provincial level.

Data Analysis and Reporting: To analyze data on the progress and prepare progress reports on the target group's development at the provincial level in line with the sustainable development goals in education (SDG4).

In this regard, the research team collaborated with the central working committee, which is the Educational Equalization Fund (EEF) team, the database system team, and the provincial-level working committees in the targeted five provinces. Additionally, they engaged in joint efforts with institutions dedicated to rural and social development under the Rural Institute Foundation of Thailand, following the policy of promoting academic and research potential development for the enhancement of knowledge among rural communities. This also involved the distribution of resources, funding, technology, academic expertise, and various technical aspects to rural areas, aligning with the objectives of this project. Therefore, they cooperated and coordinated effectively, in line with SDG 17.2.5. 

Furthermore, four volunteer students actively participated in the data collection, categorization, and database organization processes. Due to their similar age range, they could closely engage with the target groups.

The project’s efforts in data collection, analysis, and reporting play a crucial role in enhancing understanding and driving positive changes in the target groups’ development, contributing significantly to the sustainable development goals in education. The collaboration among research teams, institutions, and volunteer students highlights the importance of collective efforts in addressing complex societal challenges and fostering inclusive and equitable education for all.

The results of this project provide an overview and new dimensions of the target groups' development in the southern region. These findings are disseminated to the public through various media channels, making it convenient and accessible for stakeholders to access. This data can be used for further research and lifelong learning, aligning with SDG 4.3.1. Those interested can access this information at https://sepaction.com/articles, --digital platform showcasing research outcomes and sharing work to enhance and sustain global society. Additionally, other websites of Walailak University serve as platforms for dissemination to students and the public interested in this area.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซ้ต์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

https://safe.wu.ac.th/?p=19439