...

Project to upgrade sufficiency economy learning resources at the household level in Thai Buri Subdistrict, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่มสำนักวิชาการบัญชีและการเงินหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะหน่วยงานที่ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการจึงได้ตอบรับการร้องขอข้อเสนอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับพื้นที่การทำเกษตรพอเพียง โครงการนี้ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 (1) เส้นทางชมแปลงเกษตร: ให้คำปรึกษาถูกให้เพื่อออกแบบเส้นทางเดินเพื่อศึกษาแปลงเกษตร มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างหมวดหมู่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน

(2) การสื่อความหมาย: เนื้อหาสาระและรูปแบบถูกแนะนำให้คำแนะนำในการจัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาแปลงเกษตร ป้ายเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินชมได้ด้วยตนเองและสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สื่อความหมายจะขยายความได้ นอกจากนี้มีการอบรมเจ้าของแปลงเกษตรเพื่อเป็นผู้นำชมและเรียนรู้ในที่แปลงเกษตร

(3) การยกระดับมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร: เทคนิคการบอกเล่าเรื่องราวถูกแนะนำเพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตผลเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรจากแหล่งอื่น เรื่องเล่าเหล่านี้จะเกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีที่จะเกิดกับสุขภาพของผู้บริโภค

 

นอกจากการให้ให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมแล้วมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้กับเจ้าของกิจการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดแสดงและเส้นทางเดิน ณ แปลงเกษตรพอเพียงและ

การใช้ป้ายสื่อความหมายในอุทยานพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

การให้บริการภายใต้โครงการนี้เป็นแบบฟรี

 

การดำเนินการนี้สอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน SDG 1.4.1 (สนับสนุนความช่วยเหลือแก่ชุมชน ท้องถิ่น สำหรับเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืน) SDG 4.3.4 (การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัย) และ SDG 17.2.1 (การส่วนร่วมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอิสระ (NGOs) ในการ กำหนดนโยบายการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน)


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Walailak University, as an agency with academic expertise, has responded to the local administrative organization's request for proposals to join in raising the economic value for the self-sufficiency farming area. This project provides mentoring, training, and encouragement for entrepreneurs to gain access to university infrastructure.

 

The university has taken the following actions:

(1) Route to see the agricultural plots: Consultation was given to design a walking route to study the agricultural plots. Guidance is provided on ways to improve the area to create clear land use categories.

(2) Interpretation: The content and format are suggested to provide recommendations for creating interpretive signs to facilitate the study of agricultural plots. These signs are designed to facilitate tourists being able to walk around on their own and to provide basic information for interpreters to expand upon. In addition, there is training for agricultural plot owners to lead tours and learn in the agricultural plots.

(3) Increasing the value of agricultural produce: Storytelling techniques are introduced to differentiate plot’s agricultural produce from other sources. These stories are about environmentally friendly processes and the positive effects they have on the health of consumers.

 

In addition to providing counseling and training, the university also provides opportunities for business owners and local administrative organizations to study on exhibitions and walking routes at the Sufficiency Agriculture Plot and on use of interpretive signs in the university's botanical park. Services provided under this project are free.

 

This operation corresponds to “Sustainable Development Goals (SDGs) in SDG 1.4.1 (Local start-up assistance) SDG 4.3.4 (Education outreach activities beyond campus) and SDG 17.2.1 (Relationships with regional NGOs and government for SDG policy)


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://safe.wu.ac.th/?p=19705