...

Revive the local fishing profession and weaving reed brooms, enhancing income and mental health promotion at Baan Hua Hin, Koh Klang Subdistrict, Koh Lanta District. Krabi Province.


“ฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน การจักสานไม้กวาดดอกอ้อ เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิต บ้านหัวหิน” ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.29

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ชิดชนก มยูรภักดิ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45
4สิริกรานต์ สุทธิสมพรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมาและความสำคัญ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา คนในชุมชนบ้านหัวหินติดเชื้อจำนวน 75 ราย ทำให้หน่วยงานรัฐสั่งปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ทำให้ไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายนอกชุมชน ราคาผลผลิตตกต่ำ และสถานประกอบการหยุดกิจการ ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ 15 ครัวเรือน รายได้ลดลง 20 ครัวเรือน มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวน 30 ครัวเรือน เป็นหนี้นอกระบบ จำนวน 35 คนและตกงานจำนวน 30 ครัวเรือน และด้านสุขภาพ เกิดความเครียด และวิตกกังวล จำนวน 20 คน ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 67 คน และความดันโลหิตสูงจำนวน 50  คน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการ ““ฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน การจักสานไม้กวาดดอกอ้อ เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิต บ้านหัวหิน” ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แกนนำและกลุ่มอาชีพในชุมชน
  2. เพื่อฟื้นฟูกลุ่มอาชีพให้สามารถมีรายได้เพิ่ม
  3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต

ระยะเวลา: 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่คณะทำงาน จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 45 คน ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน 15 คน, กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล  15 คน กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ 15 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 50 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน: สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย (1) รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบเข้ากลุ่มอาชีพตามความสนใจ (2) คณะทำงาน รวบรวม วิเคราะห์ และคืนข้อมูลการติดตาม (3) กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ทักษะทำอาชีพเสริม การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (4) จัดเวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (5) ติดตามสรุปข้อมูลกลุ่มสมาชิก มีการบันทึกผล การผลิต การจำหน่าย เงินปันผลกำไร รายได้ และเงินออมของสมาชิกในกลุ่ม (6) คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำบัญชีครัวเรือน สำหรับกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ (1) ประเมินสุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (2) ทำกิจกรรมออกกำลังกาย และการสันทนาการกลุ่ม 

ผลลัพธ์: 

กลุ่มอาชีพร้อยละ 80% มีรายได้เพิ่มขึ้น

          กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 80 มีสุขภาพจิตดีขึ้น

ผลกระทบ:  คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานท้องถิ่น (เกษตรตำบลเกาะกลาง,  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่าปู, โรงเรียนบ้านร่าปู, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ, ประมงอำเภอ, และการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา) และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งทุน: สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background and rationale

According to the COVID-19 outbreak situation, 75 people in the Ban Hua Hin community were infected, causing government agencies to order the closure of entrances and exits to the village for 3 months, affecting people in the community economically. This makes it impossible to export products to sell outside the community. Product prices fall and establishments cease business. This resulted in insufficient income for 15 households, decreased income for 20 households, increased debt for 30 households, 35 households were in debt outside the system, and 30 households were unemployed. Stress and anxiety occurred in 20 people; 67 people had diabetes mellitus, and 50 people had hypertension.

In that situation, the School of Nursing, Walailak University has collaborated with the community and various network partners to initiate the project “Revive the local fishing profession and weaving reed brooms, enhancing income and mental health promotion at Baan Hua Hin, Koh Klang Subdistrict, Koh Lanta District. Krabi Province”. The project aims to achieve the following objectives:

1. To strengthen leaders and professional groups in the community.

2. To restore occupational groups to be able to earn additional income.

3. To promote mental health

Time frame: 1 January 2023 - 31 December 2023

Target population: Main target population includes 15 committees and 45personsconsisting of the local fishing group of 15 people, the seafood processing group of 15 people, and the reed broom group of 15 people. The second target population consists of 50 persons who had mental health problems. 

Procedure: (1) recruiting affected people into occupational groups (2) the committees collect, and analyze data and return data to the community (3) target population acquires skill in product processing, packaging design, and product distribution channels (4) Organize a monitoring and evaluation forum for learning and development (5) Follow up and summarize member group information. The results of production, distribution, dividends, profits, income, and savings of group members are recorded. (6) Select model households. For the secondary target groups, they include (1) assessing the mental health of the target group before and after the project implementation (2) exercise activities and group recreation.

Outcomes:

More than 50% of target population have increased income. Members of all 3 occupational groups can create the new product which added value in products in the community. 

Impacts: Increasing quality of life.

Partnerships: local organization (Koh Klang Subdistrict Agriculture, KohKlang Subdistrict Administrative Organization, Banrapoo Sub-District Health Promoting Hospital, Banrapoo school, District Community Development Office, District Fisheries, Non-Formal Education of Koh Lanta), School of Nursing, Walailak University.

Supporting fund: Thai Health Promotion Foundation (75,800)


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/