...

Local Artists as Cultural Capital for the Sustainable Development of Wat Chedi (Ai Khai) Area and Surrounding Areas.


ศิลปินท้องถิ่นในฐานะทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย(์ไอ้ไข่) และพื้นที่รายรอบอย่างยั่งยืน


Agenda : Outreach and Engagement
11.2.6

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงสำนักวิชาศิลปศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการศิลปินท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) และพื้นที่รายรอบอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พื้นที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)และพื้นที่รายรอบในที่นี้หมายถึงพื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย พบว่า ศิลปินท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงที่ปรากฏมีหลายแขนง ได้แก่ โนรา หนังตะลุง กลองยาว ระบำ และคำตัก 

โครงการฯ ได้เน้น “การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของชุมชน” จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group เชิญกลุ่มศิลปินพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ มาพูดคุยเพื่อค้นหา รวบรวม และบันทึกภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงในฐานะทุนทางวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้สูญหาย และเป็นฐานข้อมูลของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)และพื้นที่รายรอบ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ “แผนที่ทางวัฒนธรรม” เพื่อรวบรวมที่ตั้งของศิลปินท้องถิ่นแขนงต่าง ๆ พร้อมองค์ความรู้ของแต่ละที่ แผนที่ทางวัฒนธรรมนี้เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ https://culturalmapthailand.info/Map  

อย่างไรก็ตาม จากการจัด Focus Group พบว่า คำตักเป็นการแสดงพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหาย  "คำตัก" เป็นเพลงพื้นบ้าน ที่ชาวตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมละเล่นกันในงานบวชสมัยก่อน โดยจะเป็นการด้นกลอนสดที่เรียกว่า มุตโต มีเนื้อความในบทกลอนกล่าวถึงการไปบวช และกล่าวถึงพระคุณพ่อแม่ เทียบเคียงได้กับแหล่ทำขวัญนาคของภาคกลางของประเทศไทย  จึงอาจจะมาจาก "คำตักเตือน" เป็นบทร้องมีเนื้อหาสอนใจนาคก่อนบวช ซึ่งในปัจจุบันหาผู้ที่ร้องเพลงคำตักได้ยากแล้ว โครงการฯ จึงได้จัดเสวนาหัวข้อ "คำตัก เอกลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเมืองฉลอง" เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคำตัก ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิทยากร ได้แก่ โนราสมนึก ชูศิลป์, หนังวีระ ลูกทุ่งบันเทิง และหนังสามารถ โรจนเมธากุล     

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากโครงการฯ เข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่ การพัฒนาพื้นที่” ณ ลานสุขใจ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงจากศิลปินในโครงการ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

การแสดงชุด “คำตัก เอกลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเมืองฉลอง” นำเสนอ “คำตัก” ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้าน ที่ชาวตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมละเล่นกันในงานบวชสมัยก่อน การแสดงชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวโดย หนังวีระ ลูกทุ่งบันเทิง, หนังสามารถ โรจนเมธากุล และโนราสมนึก ชูศิลป์ 

การแสดงชุด “มุตโตโชว์พราว โนราดาวรุ่ง” นำเสนอ การด้นกลอนสดของโนราที่เรียกว่า “มุตโต” เพื่อแสดงปฏิภาณของโนราในการนำเอาเรื่องราวที่อยู่รอบเวทีการแสดงมาผูกเป็นร้องและด้นสดให้ผู้ชมฟัง สร้างสีสันและเป็นเสน่ห์ชนะใจผู้ชม ด้วยเรื่องราวและเนื้อหาที่ไม่เคยล้าสมัย เพราะมาจากไหวพริบของโนรา ณ เวลานั้น การแสดงชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวโดยโนราภูวนัตถ์ ดาวรุ่ง และลูกคู่โนราเยาวชน ศิษย์โนราสมนึก ชูศิลป์ และโนราภูมินทร์ ดาวรุ่ง ซึ่งเป็นโนราที่มีชื่อในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านขายสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจและสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดโนราอีกด้วย

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสิชล และหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่

เมื่อการรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมเสร็จสิ้น โครงการฯได้จัดการเสวนาขึ้รนอีกครั้ง เพื่อนำภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่บันทึกได้คืนกลับให้ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบแผนที่วัฒนธรรมผ่านช่องทางออนไลน์

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

 

Local Artist Project as Cultural Capital for the Sustainable Development of Wat Chedi (Ai Khai) and Surrounding Areas The objective is to promote the potential of local folk artists to be strong and self-reliant. The area of Wat Chedi (Ai Khai) and the surrounding area here refers to the area of Chalong Subdistrict, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. It was found that local artists in performing arts appear in many fields, including Nora, shadow puppetry, long drums, dance, and Kham Tak.

The project emphasizes “community access and participation” and therefore has organized a Focus Group activity, inviting groups of folk artists from various fields to discuss in order to find, collect and record performing arts wisdom as cultural capital so that it is not lost. and is a database of Wat Chedi (Ai Khai) and surrounding areas. In addition, it has been prepared “Cultural Map” to collect the locations of various local artists along with knowledge from each location This cultural map is accessible from the website. https://culturalmapthailand.info/Map

However, from the Focus Group, it was found that Khamtak is a folk performance that is about to disappear. "Khamtak" is a folk song. at Chalong Subdistrict, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province It was popularly played at ordination ceremonies in the past. It will be an improvised poem called mutto. The content of the poem talks about going to be ordained. and mention the grace of parents Comparable to the Lae Tham Khwan Naga of central Thailand. Therefore, it may come from "admonitions", which are chants with content to teach Naga people before ordination. At present it is difficult to find someone who can sing Kham Tak, so the project has organized a seminar on the topic "Kham Tak, a Precious Uniqueness" Muang Chalong Wisdom" to disseminate knowledge about Kham Tak at Wat Chedi (Ai Khai) in August 2022, with speakers including Nora Somnuk Chusin, Nang Veera Lukthung Entertainment and the movie Samart Rojanamethakul

In addition, the project also brought folk performing arts and cultural products from the project to participate in the “Cultural Capital Fair to Revitalize the Heart of the City: From Research to Area Development” at Sukjai Square, Niphat Uthit 1 Road, Hat Yai District, Songkhla Province, on February 11, 2023. The activity included two performances from artists in the project as follows:

Performance: “Khamtak, Precious Uniqueness” Chalong Wisdom” presents “Khamtak” which is a folk song. at Chalong Subdistrict, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province It was popularly played at ordination ceremonies in the past. This performance tells the story of Nang Veera Luk Thung Entertainment, Nang Samart Rojanamethakul and Nora Somnuk Chusin.

The show “Mutto Shows the Dazzling Nora the Rising Star” features Nora's improvisation called "Mutto" to show Nora's talent in taking stories around the stage and tying them into songs and improvisations for the audience. listen Create color and charm to win the hearts of the audience. With stories and content that will never go out of style. Because it came from Nora's wit at that time, this performance tells the story of Nora Phuwanat, a rising star and Nora's young couple. Disciples of Nora Somnuk Chusin and Nora Phumin Rungdao, a famous Nora in the Sichon District area. Nakhon Si Thammarat Province

There will also be merchandise sold from cultural capital, including key chains and face mask straps made from Nora beads.

The project received good cooperation from many government agencies, including the Chalong Subdistrict Administrative Organization. Sichon District Cultural Office and the capital management unit for area development

When cultural capital data collection is completed The project has organized a seminar again. To bring recorded wisdom and cultural capital back to local communities in the form of cultural maps through online channels.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์

https://sla.wu.ac.th/?p=25021&fbclid=IwAR1eEDC2iu6lLyP_NWMOmdWPWzd7yXLCACxiFPLvHi-2vA4ziMvajiEwePc

เฟซบุ๊กสาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://fb.watch/m-s6korW2F/