...

New Way of Life, Caring for the Community, Promoting Mental Health in Khlong Sai


โครงการคลองทรายวิถีใหม่ใส่ใจชุมชนเสริมสร้างสุขภาพจิตบ้านคลองทราย


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
3.3.1
3.3.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95.29

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2กัญญาภัค ปลื้มใจสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก80
3นาบีลา ลีกิจโกศลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
4รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

ที่มาและความสำคัญ : ชุมชนบ้านคลองทรายมีประชากรทั้งหมด 394  คน (150 ครัวเรือน) คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ต่อมาเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน จากการสำรวจพบจำนวน 60 ครัวเรือนได้รับ ผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรสวนยาง สวนปาล์ม กลุ่มผักปลอดสาร กลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มอาชีพดังกล่าวขาดรายได้ และผลกระทบโดยตรงจากการปิดของชุมชน และ การปิดตลาดนัด จึงทำให้ชุมชนไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ คนในชุมชนไม่สามารถขายของได้ ทำให้สินค้าตกค้าง และเน่าเสีย ส่งผลให้มีความวิตกกังวล ไม่กล้าออกจากบ้าน หวาดระแวง เกิดสภาวะเครียด

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อด้านร่างกายและจิตใจภายหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระบาดของโควิด-19 และชุมชนนี้จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น โครงการ "โครงการ คลองทรายวิถีใหม่ ใส่ใจชุมชน เสริมสร้างสุขภาพจิต บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอ กะเปอร์จังหวัดระนอง" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมสุขภาพจิตให้สมาชิกในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 15 คน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบในชุมชน จำนวนรวม 45 คน ได้แก่ กลุ่มผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 (ความเครียด) และกลุ่มผู้ที่ตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดและบุคคลที่ตกงาน โดยสร้างรายได้จากการปลูกผักปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์จากจักสาร และการเลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ และเลี้ยงปลา 

 

โครงการความร่วมมือ : ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากการร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชน ความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานพัฒนาชุมชน อำเภอกะเปอร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียนงาม อบต.บางหิน กศน.ตำบลบางหิน เกษตรอำเภอ กศน. ปศุสัตว์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลลัพธ์ของโครงการ: โครงการนี้ส่งผลให้มีแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร มีรายได้จากการปลูกผัก

ปลอดสารแบบผสมผสาน จากการเลี้ยงสัตว์ และการจักสาน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดบุคคลต้นแบบในการ

ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อย่างน้อย 10 ราย การจัดกิจกรรมโชว์ของดี ของเด่นชุมชน และเกิดศูนย์เรียนรู้

ชุมชน 1 ศูนย์ พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนของต่อไ มีการจัดทำการตลาดออนไลน์ มีการสร้างเสริมสุขภาพจิต ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและสมาชิกกลุ่ม มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรียนรู้การฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สุขภาพคลายเครียด และกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการดำเนินอาชีพของคนชุมชน มีกิจกรรมเสริมโดยให้คนในชุมชนร่วมกันเต้นแอโรบิก คนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบผสมผสาน พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนของต่อไป

 

สรุป : โครงการนี้ทำให้คนในชุมชนมีความรู้และการปรับตัววิถีใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีความมุ่งมั่น ทำให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเนื่องจากทำให้บุคคลมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนกันของคนในชุมชน ส่งผลให้มีความรักใคร่สามัคคีและมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: The Khlong Sai Village community has a total population of 394 people (150 households). The majority of the community members are engaged in agriculture, specifically rubber plantation farming. However, when the COVID-19 pandemic struck, it had a significant impact on the livelihoods of the community members. A survey of 60 households revealed that various occupational groups, including rubber plantation farmers, palm plantation farmers, pesticide-free vegetable growers, wage laborers, and others, were affected. Due to the economic hardships faced by these occupational groups and the direct consequences of community closures and the shutdown of local markets, the community was unable to sell their products. This resulted in products piling up and spoiling, leading to increased anxiety, reluctance to leave homes, and a state of stress among the community members.

 

The School of Nursing at Walailak University recognized the physical and psychological impact of the COVID-19 pandemic on the community and deemed it necessary to provide assistance to improve their living conditions. Therefore, the project "Khlong Sai New Path, Caring for the Community, Promoting Mental Health: Ban Khlong Sai, Moo 5, Bang Hin Sub-district, Kapoe District, Ranong Province" was initiated to help generate income and promote mental health among the community members.

 

Target Group: The total participants in the project are 60 people, consisting of a working committee of 15 individuals and a community impact group of 45 people. This includes the group affected by the COVID-19 pandemic (stress) and the group of individuals who lost their jobs due to the pandemic situation. Income is generated through pesticide-free vegetable cultivation, weaving products from jute, and poultry farming (ducks, chickens, and eggs).

 

Collaboration Project: The success of this project is the result of collaboration among community leaders, various community development organizations, the Kapoe District Health Promoting Hospital, Bang Hin Sub-district Administrative Organization, Kapoe District Agriculture Office, Kapoe District Livestock Office, and the School of Nursing at Walailak University.

 

Project Outcome: This project has resulted in the development of strong community leaders and promoted a learning process among the community members. It has also supported supplementary occupations, improved the quality of life, increased income through pesticide-free vegetable cultivation, diversified products through weaving, and enhanced poultry farming. The community has experienced increased income, reduced expenses, decreased stress, and improved mental health. Community members have learned new skills and have participated in various activities, such as aerobics, which has contributed to a healthier lifestyle.

 

Conclusion: This project has not only improved the quality of life for the community members but also created new income opportunities. It has successfully established a sense of community and mutual support among the residents. As a result, the community members have achieved sustainable income, reduced stress, and improved mental health, leading to a better quality of life in the long run.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/