...

Design of the Local Health Charter towards The Implementing Care for Healthy Ageing : Nasan Municipality


การจัดทำธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ : กรณีศึกษาตำบลนาสาร


Agenda : Outreach and Engagement
11.2.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1
3.3.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2นาบีลา ลีกิจโกศลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก30
3ชุติมา รอดเนียมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก15
4ลักษมล ลักษณะวิมลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50

SDGs ภาษาไทย
  

ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากขึ้นในอนาคต จากข้อมูลอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังในพื้นที่อำเภอพระพรหม ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ทาง รพ.สต. พระเพรงได้กำหนดแนวทางการทำงานเพื่อจัดการโรคเรื้อรังในระบบบริการปฐมภูมิในการป้องกันความเสี่ยง ลดโรค ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคและสภาพแวดล้อม  เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการดำเนินชีวิต และขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติการจัดทำธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ที่จะขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในการรองรับสังคมผู้สูงอายุของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เป็นพื้นที่นำร่องของเขตสุขภาพที่ 11 มีการดำเนินการ ปัญหาสาธารณสุขปัญหาสาธารณสุข 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. กระบวนการยกร่างธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล 2. ประชาพิจารณ์ และ 3. ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอ 

         ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน  3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ภาครัฐและการเมือง จำนวน 10 คน ได้แก่ นายอำเภอพระพรหม สาธารณสุขอำเภอพระพรหม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระพรหม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านพระเพรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร กำนันตำบลนาสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-7 ตำบลนาสาร 2) ภาควิชาการ จำนวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ 11 (กขป.11)  และ 3) ภาคประชาชนและสังคม จำนวน 30 คน ได้แก่  ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาสาร  ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนาสาร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาสาร ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร

ผลลัพธ์

          ด้านสถานการณ์ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความรู้ ในการดูแลสุขภาพในระดับดี 

         ปัจจัยทางด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อันได้แก่ ความรู้สึกในการมีคุณค่าในตนเอง การตระหนักในสุขภาพของผู้สูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

          พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้านอาหาร อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และอบายมุขอยู่ในระดับสูง 

          พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการออกกำลังกายอยู่ในระดับปานกลาง

          มีปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ในระดับต่ำ 

           หลังจากได้มีการวางแผนร่วมกับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริโภคอาหารสุขภาพดี 2) ด้านการประเมินอาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 3) ด้านการออกกำลังกาย และ 4. กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

          การดำเนินโครการครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและมีการสร้างธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอ โดยมี 8 ประเด็นสำคัญ 

1. ชุมชนร่วมกันสร้างแนวทางวิถีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค “อำเภอพระพรหม อารยะเกษตร อยู่เป็น กินเป็น กินแล้วไม่ป่วย บนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน”

2. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหิ้วปิ่นโต (อาหารสุขภาพดี) เข้าวัด  ประเพณีตักบาตรทุกวันอาทิตย์

3. การดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดสรรงบประมาณ องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  เพื่อสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ

4. การจัดบริการด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุและมีโครงการฟันปลอมให้ทุกคน

5. การส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมรำมโนราห์ประยุกต์

6. มีการเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ทุกคน ตามโครงการ Long term care

7. เจ้าหน้าที่จัดบริการสาธารณสุขให้ตามมาตรฐาน มีการติดตามการรักษาทุกเดือน 

8. เจ้าหน้าที่จัดบริการสาธารณสุขคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี และผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 

ผลกระทบ

        ผลจากการดำเนินการก่อให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางกำหนดเป็นกรอบ กติกา หรือข้อตกลงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันของชุมชน ที่เกิดจากความเห็นร่วมของคนในชุมชน การบูรณาการการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน ซึ่งพบว่าในตำบลมีองค์กร ภาคีเครือข่ายสุขภาพที่หลากหลายและมีความเข้มแข็งที่มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มชมรมอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

          การสร้างความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จด้วยการสร้างภาคีหุ้นส่วนใหม่ ๆ ทางสุขภาพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน การหาแนวทางการมีส่วนร่วม โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชนเป็นหลัก อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ และชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชราอย่างมีคุณค่าและดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

As populations age, the incidence of non-communicable, chronic diseases (NCDs) has also risen or is rapidly on the rise of the Praprom population such as hypertension, diabetes, and heart disease. The director of  community health service center together governments, civil society, professionals, academia as achieving these objectives are discussed: expand investments in health care infrastructure for NCDs prevention and early detection; expand public health policies to full population health goals,  under The Philosophy of sufficiency economy have basic sufficiency in food and adequate living.

Findings of this project showed that good  model of  the community  in Praprom District called “Local Health Charter for Healthy Ageing”  were 3 major parties of the community participation in health promotion namely: 1) Governments: Praprom District Chief, Praprom District health promotion officers, Local governments of Nasan Municipality, Director of  community health service center, 2) Civil society: the 7 village health volunteers served as the coordinator include elderly patients, 7 village community leader, NGO community leader and people in the community., and 3) Academics: the Nursing instructors from School of Nursing, Walailak University, Committee of Health Region 11th

          That most of the elderly had a high level of knowledge and psychosocial factors such as self-efficacy, health concerns, and social support from family, public health personnel, and the perception of health information. 

          Health behaviors of the elderly about nutrition, emotional, preventative disease, environment and gambling were at a high level .Self-care behavior about exercise was at a moderate level. There was a low level of physical, mental, and socio-economic problems. 

          After having a plan with the stakeholders in the community, they provided activities to promote self-care of the elderly in 4 aspects: 1) food consumption 2) physical and mental assessment 3) exercise and 4) home visits from elderly friends. 

           This  project can be used as a guideline for health care personnel and relevant agencies for planning health promotion activities for the elderly in the future.

          A health constitution has been established at the sub-district (Tambon) level, linked with the district-level health constitution, comprising 8 key points: Community collaboration to create guidelines for lifestyle and behavioral changes in consumption habits: "Phra Phrom Araya Kesate, Kin Pen Kin Laew Mai Puay, Bon Wi thee Pong Yang Yang" (meaning: "Phra Phrom Araya Ket Amuean" is the name of the district, and the slogan conveys the idea of sustainable self-sufficiency through mindful and healthy eating).

1. Engaging community, household, temple, and school participation in activities such as promoting healthy food, visiting temples, and observing alms-giving traditions every Sunday.

2. Implementing a system for elderly care in collaboration with the community and local government organizations, allocating funds and knowledge resources for enhancing the capacity of the people to support senior citizens and elderly clubs.

3.Providing dental services for the elderly and offering dentures for everyone.

4.Promoting, preserving, and revitalizing the traditional Ram Nora (Thai cultural dance) and applying it in schools by the teachers.

5.Conducting home visits and bedridden person visits for all individuals under the Long-term Care program.

6.Ensuring healthcare service providers adhere to the standards and regularly monitor treatment progress.

7.Conducting home visit in the Long-term care patients

8.Conducting annual health screenings for the elderly and high-risk elderly groups by healthcare service providers."

Impact          

       The result of the action participatory public policy development. Population must be the center of action for health. People must be in the heartof the decision-making process about their health. The focus of guidelines is mainly on the new platforms, encouraging collaboration within intersectional network in the communities and at a family level. 

          Guidelines include public and private sectors, collaboration being the key success factor by creating new partnership networks between the health sectors at all social levels. Guidelines for participation are based upon the initiation needs of the elderly with community-based approach. The process relies on the participation of the officials, the elderly and the community. This process proposes to create a healthy ageing society living with value, and dignity.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

- Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

- ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/