...

Mental Health Promoting, Bio Fertilizer, Tie Dye Clothe, and Increase Income at Koa Luang II Community, Tha Taphao Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province.


โครงการ “ใส่ใจสุขภาพจิตปลูกผักปุ๋ยหมัก ผ้ามัดย้อมเพิ่มรายได้ชุมชนกรมหลวง 2” ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95.38

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สุดา ใจห้าวสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45
4อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ “ใส่ใจสุขภาพจิตปลูกผักปุ๋ยหมัก ผ้ามัดย้อมเพิ่มรายได้ชุมชนกรมหลวง 2”

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

อ.สุดา  ใจห้าว *

ผศ.ดร. อรเพ็ญ สุขะวัลลิ *

ผศ.ดร. อาทิตย์ บุญรอดชู *

ผศ.กำไล  สมรักษ์ *

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ความเป็นมาและความสำคัญ

          ชุมชนกรมหลวง 2 ตั้งอยู่ที่ถนนกลมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นชุมชนเมือง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 698 คน  จำนวนครัวเรือน 532 ครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน คือ ค้าขาย จำนวน 200 ครัวเรือน ช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนมีความกังวล 155 คน เครียด 50 คน มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มีการสั่งซื้อสินค้าและอาหารแบบออนไลน์ ขายสินค้าได้น้อย ต้นทุนวัสดุ สูงขึ้น ทำให้ผลิตได้น้อย รายได้จึงลดลงจำนวน 45 คน รายได้ไม่เพียงกับการใช้จ่าย 38 ครัวเรือน หนี้สินเพิ่มขึ้น 50 ครัวเรือน ว่างงาน 20 คน และพบว่าประชาชนมีปัญหาการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนในพืชผักที่จำหน่ายในตลาดเป็นจำนวนมาก จากการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน พบว่า ต้องการความรอบรู้ในการใช้จ่ายและสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ มีความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ ต้องการประชาชนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่าย เหลือขายเป็นการเพิ่มรายได้ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปลูกผักปลอดสารรวมทั้งไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่ในชุมชน 

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงผลกระทบและความต้องการของชุมชน จึงสนับสนุนการดำเนินการโครงการ “ใส่ใจสุขภาพจิตปลูกผักปุ๋ยหมัก ผ้ามัดย้อมเพิ่มรายได้ชุมชนกรมหลวง 2” โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ระยะเวลา: 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. คณะกรรมการ จำนวน 15 คน
 2. สมาชิก.

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1.จัดตั้งคณะกรรมการ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการใส่ใจสุขภาพจิตปลูกผักปุ๋ยหมัก ผ้ามัดย้อมเพิ่มรายได้ ได้กลุ่มเป้าหมาย 15 คน มีการบันทึกประชุม มีฐานข้อมูลชุมชน) และลงสำรวจครัวเรือนผลกระทบจาก Covid และปัญหาสุขภาพจิต 

2. อบรมการทำปุ๋ยหมักผักผลไม้ โดยปราชญ์ชาวบ้าน (กลุ่มเป้าหมาย 50 คนมีความรู้ ดำเนินการได้ต่อเนื่อง)และอบรมแลกการทำผ้ามัดย้อม จากวิสาหกิจชุมชน อสม.บาติก หาดทรายรี (กลุ่มเป้าหมาย 20 คน มีความรู้การสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ การย้อมสีผ้า) และอบรมทำผ้ามัดย้อม โดยปราชญ์ชาวบ้านและกศน. (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ทำผ้ามัดย้อมเป็น นำมาจำหน่ายที่พื้นที่กลางของชุมชนและอาคารโอท๊อป ชั้น 1 เทศบาลเมืองชุมพร)

3. จัดพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมดำเนินงานและแปลงสาธิตชุมชน ทำกติกาชุมชน โดยจะประชุมทุกเดือน ชุมชนละเลิกเหล้า ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด นำผลผลิตมาจำหน่ายวันประชุมพร้อมจัดทำบัญชีครัวเรือน  และแลกเปลี่ยนเรื่องลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกครั้ง)

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลแก้ไขสุขภาพ การทำบัญชีครัวเรือน จากศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร

5. กิจกรรมประเมินผลเชิงผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE และการจัดทำรายงานและจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกิจกรรม ในแต่ละชุมชน ณ ห้องดออกปีบ 3 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลลัพธ์:

1.มีความรู้ด้านสุขภาพและทักษะการดูและกายและจิต การจัดการรายรับรายจ่าย 80% 

2.กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยหมัก ผ้ามัดย้อม 

3.เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น 80% 

4. ครัวเรือนบริโภคอาหารปลอดภัยเพิ่ม 80% 

5. สุขภาพจิตดีขึ้น 80% 

ผลกระทบ: คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง: 

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร (พมจ.) 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 

3. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 

4. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

5. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

6. คณะกรรมการชุมชน 

7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองชุมพร   

8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

9. สำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งทุน: สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Mental Health Promoting, Bio-Fertilizer, Tie Dye Clothe, and Increase Income at Krom Luang II Community, 

Tha Taphao Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province.

 

Aj.Suda Jaihow*

Asst.Prof.Dr.Orapen Sukhavulli*

Asst.Prof. Kamlai Somrak* 

Asst.Prof.Dr. Arthit Boonrodchu*

*Lecturer school of nursing, Walailak University

 

Background:

         Krom Luang II is an urban community in Mueang District, Chumphon Province. That consists of 698 individuals (532 households). The main occupation of the households is trading (200 households). During the spread of COVID-19, 155 people in this community were anxiety, and 50 people experienced stress. They changed consumption behavior to ordering products and food online. Other problems include product sales have decreased, higher material costs, unemployment (20 people), not enough family income (38 households), and income decreased around 45 people. In addition, people in the community consumed a lot of food that was contaminated with chemicals in vegetables at the community market. After the analysis of community needs, it was found that they needed knowledge for spending, creating family income, and health literacy. Although, people still lack knowledge about health care and growing organic vegetables, as well as not having large agricultural plots in the community.

         From the impact of the Covid-19 outbreak situation, the School of Nursing, Walailak University aware of the impacts and needs of the community Therefore supports the implementation of the Mental Health Promoting, Bio Fertilizer, Tie Dye Clothe, and Increase Income at Krom Luang II Community, Tha Taphao Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province project with emphasizing the needs and participation of the community.

 

Time frame: 

         1 January 2023 - 31 December 2023

Target population:

 1. Community committee (15 people) 
 2. People affected by the Covid-19 pandemic situation (65 new members)

Method: 

 1. The community committee was trained as core personnel of the project.
 2. Survey people who had been affected by Covid-19 and mental health and meeting teams and recruit affected people into occupational groups.
 3. The target population trained to do bio-fertilizer and tie-dye clothes with network partners.
 4. The target population participated in a workshop for health care and income and expense account.
 5. Organize a monitoring and meeting to evaluate results and improve results together with the team.
 6. They cooperated with other community members, and successfully project. Finally, the project was expanded to everyone in the community and others who are interested in the knowledge management strategy at Academic Building 2, School of Nursing, Walailak University.

Outcomes: 

         The Krom Luang II Community has 3 occupation groups including planting vegetables organic, bio-fertilizer, and tie-dye clothes. More than 80% of the target population increased family income. The impact was the improvement in mental health more than 80%.Consumption of safe food and good relationships in the community was 80%

Impacts: 

         Increasing quality of life.

Partnerships: 

 1. The community committee at Krom Luang II community
 2. Ministry of Social Development and Human Security
 3. Chumphon Khet Udomsak Hospital 
 4. Village Health Volunteer
 5. Muang Chumphon Non-Formal and Informal Education Centre 
 6. Chumphon province red cross chapter
 7. Chumphon Provincial Administrative Organization
 8. Chumphon Municipality 
 9. School of Nursing, Walailak University

Project funding: 

         Thai Health Promotion Foundation. 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/