...

Occupational group development project with physical activity to increase extra income and good physical and mental health at Ban Muang Mai.


โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพร่วมกับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อเพิ่มรายได้เสริม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี; บ้านเมืองใหม่


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก90

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพร่วมกับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อเพิ่มรายได้เสริม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี; บ้านเมืองใหม่ จังหวัดภูเก็ต

                                                         บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

          ชุมชนบ้านเมืองใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 1,951 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และทำเกษตรกรรม (การทำสวนผสม) 
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบทำให้คนในชุมชนขาดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนขาดสภาพคล่องทางการเงิน จำนวน 834 คน (ร้อยละ 67.3 ของคนวัยทำงาน) และคนในชุมชนเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล ตกงานทันที 120 คน (ร้อยละ 14.4 ของคนวัยทำงาน)

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 จึงร่วมกับแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านเมืองใหม่ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทพกระษัตรี, พัฒนาชุมชน อำเภอถลาง (พช.), องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี (อบต.),  ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลเทพกระษัตรี และสำนักงานสาธารณสุข อ.ถลาง จึงจัดทำโครงการให้เกิดการพัฒนาและยั่งยืน คือ โครงการ “โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพร่วมกับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อเพิ่มรายได้เสริม และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี; บ้านเมืองใหม่ จังหวัดภูเก็ต” เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนบ้านเมืองใหม่ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงาน

          มีการจัดตั้งคณะทํางานของโครงการ จํานวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน รพ.สต. และมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มผู้ที่ว่างงาน โดยในระยะแรกมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 60 คน และมีปราชญ์ชาวบ้าน 2 อาชีพ คือ ปราชญ์ด้านการทำอาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมืองภูเก็ต และปราชญ์ด้านทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการสร้างการรวมกลุ่มอาชีพทั้ง 2 กลุ่มให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชนภายใต้การสนับสนุนที่เข้มแข็งขององค์กร

          กลุ่มเป้าหมายในการสร้างอาชีพ คือ 1) กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าเย็บมือจะเรียนรู้การเย็บหมวดปีกกว้างและกระเป๋าทำมือ 2) กลุ่มอาชีพอาหารพื้นเมือง ทำนํ้าพริกคั่วปลาฉิ้งฉ้าง นํ้าชุบพรก และพุงปลาแห้ง ซึ่งจะรวมกลุ่มร่วมกันทั้งหมด 6 ครั้งในการเรียนรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสร้างรายได้

          กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “เต้นเพื่อสุขภาพ” โดยมีการเต้นทุกวันอาทิตย์วันละ 2 ชั่วโมง ระยะเวลา 6 เดือน โดยจะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อหาค่าดัชนีมวลการ และความดันโลหิต และจะทําการตรวจคัดกรอง เดือนละ 1 ครั้ง บันทึกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความ หากใน 6 เดือนใครมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด จะมีรางวัลให้เพื่อสร้างกำลังใจในการออกกำลังกายที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

          เกิดคณะทำงานเข้มแข็ง, เกิดกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าเย็บมือ, เกิดกลุ่มอาชีพอาหารพื้นเมือง 5 อย่าง คือ น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง น้ำพริกตาแดง พุงปลาแห้ง น้ำพริกพลก และน้ำพริกตะไคร้, เกิดกลุ่มกิจกรรมทางกายและจิตด้วยกิจกรรม “เต้นเพื่อสุขภาพ” มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมทางกายและจิต มีสุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80 (จำนวน 50 คน) กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 (จำนวน 55 คน) กลุ่มอาชีพเป็นสมาชิกกลุ่มเต้นเพื่อสุขภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:

          การพัฒนาต่อเนื่องในเรื่อง การสร้างตลาดออนไลน์หรือการกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัดเพื่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชม และเพิ่มการสร้างความต่อเนื่องของการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และเพิ่มความถี่ของกิจกรรมทางกายข้างต้น จากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Occupational group development project with physical activity to increase extra income and good physical and mental health at Ban Muang Mai.

                         Ban Muang Mai, Moo. 5, Thepkrasattri Subdistrict, Thalang District, Phuket Province

                                                                                                                                                                                   Prof. Kumlai Somrak
                                                                                                                                                                                    Aj. Laddawan Pensri

          Background: Ban Muang Mai Community is in Moo. 5, Thepkrasattri Subdistrict, Thalang District, Phuket Province. It consists of 1,951 individuals. The occupations of the people in the Ban Muang Mai Community include employee, trading, and agriculture (mixed gardening). They were severely impacted by the Covid-19 pandemic resulting in several aspects such as lack grouping for various community activities, decreased income, expenses increase, lack financial liquidity, as a result, 834 people lack financial liquidity (67.3 % of working age people) and stressed, worried, and suddenly lost their jobs: 120 people (14.4 percent of people of working age).

          The School of Nursing, Walailak University, recognizes that individual life is of utmost importance in supporting a healthier and more prosperous life. In the past few years, several countries around the world have suffered from the Covid-19 pandemic, and the Ban Muang Mai Community has also been highly impacted by the pandemic situation. Then, “Occupational group development project with physical activity to increase extra income and good physical and mental health at Ban Muang Mai.” to create groups of people in the community to develop careers, create income, and groups to promote the health of people interms of physical and mental health.

          Collaboration project: The success of this project was the result of collaboration among community leaders, Thepkrasattri Subdistrict Administrative Organization, Thepkrasattri Health Promoting Hospital, Thepkrasattrisubdistrict women's development fund, Thai Health Promotion Foundation, and other NGOs working in the community, and the arrangement by the School of Nursing, Walailak University. 

          Target population: The target audience for this project is 15 the community leaders, and 60 individuals who have suffered from the pandemic situation and 2 professions of local philosophers; expert in cooking local food and local desserts of Phuket and an expert in making hand-sewn cloth bags participate in transferring knowledge in creating integration of both professional groups to enable learning from community learning resources under the strong support of the organization.

          Procedure: Career building group compose of 2 groups 1) The hand-sewn fabric products professional group will learn how to sew wide-brimmed bags and hand-made bags. 2) Local food professional group make “Ching Chang fish chili paste”, “Phrok dip”, and “dried fish belly”. Which will be grouped together for a total of 6 learning sessions and develop products and sell them to generate income. In addition, there will be activities to promote physical activity; dancing every Sunday, 2 hours a day, for a period of 6 months. The target group will be screened before starting the activity to find the mass index value and blood pressure and there will be a screening once a month, recording data to compare changes in health. If in 6 months who has had the best changes, there will be prizes given to encourage sustained exercise.

          Project outcome: The project yielded several benefits, including 1) A strong working group 2) a professional group of hand-sewn fabric products 3) a group of local food professionals 4) physical activity group 5) 2 product formats that are unique to the community 6) Physical and mental activity promotion group 80 % had better mental health (50 people) 7) the professional group is a member of a dance group for health and continuously participate in activities 80 %. In the long time, this will result in a better quality of life for people in the community.

          Suggestions for continuous improvement: Continuous development in the matter creating an online market or distributing products to be more well known in order to generate income for the community. Increasing the continuity of physical activity for people in the community to have good physical and mental health. Increase the frequency of the above physical activities from 1 time per week to 2-3 times per week. 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/