...

Development of oral care products from Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. extract and marketing strategy for the products to promote the utilization of the plant sourcing from Ban Khao Wang, Ron Phibun, Nakhon Si Thammarat


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดกระวานไทยและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกระวานไทย ที่มีแหล่งปลูกจากชุมชนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
2.5.3
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1บุษบรรณ สุขกาญจน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์หัวหน้าโครงการ68
2อรรถรัตน์ พัฒนวงศาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะทำงาน14
3วาลุกา เอมเอกบัณฑิตวิทยาลัยคณะทำงาน14
4วศิน ประดิษฐศิลป์วิทยาลัยนานาชาติคณะทำงาน1
5ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะทำงาน1
6สมชาย สวัสดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะทำงาน1
7พูลสิทธิ์ หิรัญสายสำนักวิชาสหเวชศาสตร์คณะทำงาน1

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดกระวานไทยและการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกระวานไทยที่มีแหล่งปลูกจากชุมชนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (Development of oral care products from Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. extract and marketing strategy for the products to promote the utilization of the plant sourcing from Ban Khao Wang, Ron Phibun, Nakhon Si Thammarat)” เป็นโครงการร่วมกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง ศูนย์ความเป็นเลิศการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานรัฐได้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช) มีเป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวังได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดกระวานไทยที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากกระวานไทยที่เป็นพืชแซมในสวนยางและสวนผลไม้ ทั้งยังส่งผลกระทบให้กระวานไทยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเขาวังที่แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย  การดำเนินงานของโครงการนำโดย ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้ทำงานร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก รวมถึงกลยุทธิ์ในการสร้างแบรนด์และการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการหารือร่วมกันกับผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และประธานวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อกำหนดชนิดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา จากนั้นจึงทำการสกัดสารสำคัญจากผลกระวานไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ และพบว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีในผลกระวานสามารถยับยั้งจุลชีพก่อโรคในช่องปากได้ คณะทำงานจึงได้ทำการพัฒนาสูตรตำรับของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก 3 ชนิด ได้แก่ ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และสเปรยช่องปาก โดยให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกสูตรที่มีรสชาติ และลักษณะทางกายภาพที่ดีผ่านการประเมินผลความพึงพอใจ นอกจากนี้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังมีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาแบรนด์สินค้า ทั้งชื่อ โลโก้ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ คณะทำงานยังได้ทำการวิเคราะห์ตลาด ทดสอบตลาด และกำหนดกลยุทธิ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่พัฒนาขึ้นอีกด้วย 

ขณะเดียวกันนั้น ทางโครงการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทุก 3 เดือน เป็นจำนวนรวม 5 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นรากฐานให้วิสาหกิจชุมชนฯ ได้เข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าได้ด้วยตนเองในอนาคต สำหรับองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดประกอบด้วยองค์ความรู้พื้นฐานด้านการสกัด การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ การทำการตลาด การสร้างแบรนด์ และกระบวนการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับการอบรมครั้งสุดท้ายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ทั้งในแง่การผลิตและการควบคุมภาพ การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดกระวานไทย โดยมีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย การอบรมดังกล่าวที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 2-5) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนั้น ทางโครงการยังได้จัดทำ “คู่มือการผลิตและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดกระวานไทย” เพื่อมอบให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ใช้ทบทวนความรู้และดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกระบวนการสำคัญต่าง ๆ ที่โครงการได้พัฒนาไว้ให้ ได้โดยง่าย

จากการติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ พบว่าชาวชุมชนบ้านเขาวัง โดยเฉพาะที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ มีการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านสุขภาพของกระวานไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสรรพคุณที่มีต่อสุขภาพช่องปาก ทำให้ปากสะอาดและหอมสดชื่น   สำหรับการสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ไว้ในพื้นที่บ้านเขาวังโดยมีวิสาหกิจชุมชนเป็นเจ้าของนั้นยังเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการจ้างโรงงาน OEM ที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการผลิตอยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และอยู่ในแผนดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนในลำดับถัดไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

“Development of oral care products from Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. extract and marketing strategy for the products to promote the utilization of the plant sourcing from Ban Khao Wang, Ron Phibun, Nakhon Si Thammarat”, by Walailak University Drug and Cosmetics Excellence Center and Center of Excellence for Tourism Business Management and Creative Economy aimed to promote the Kravan Ban Khao Wang community enterprise to be an owner of oral care products derived from Siam cardamom (A. krervanh) with high market values and commercial viability by cooperation with the National Research Council of Thailand (NRCT) and the headman of Moo 12 village, Hin Tok Sub-district of Ron Phibun. The creation of oral care products potentially results in job creation and increased income for community enterprise members, a group of farmers who produce and sell agricultural products of Siam cardamom. In addition, the created oral care products can cause an indirect impact on the Siam cardamom to be transformed from an intercropping plant in rubber plantations into a more robust economic crop for the Ban Khao Wang community prospectively. This project was led by Dr. Bhudsaban Sukkarn, a lecturer at the School of Pharmacy, with staff from various schools with related fields of expertise and a pharmacy student pursuing internships at the Drug and Cosmetics Excellence Center. They worked with the Kravan Ban Khao Wang community enterprise members to develop oral care formulation and strategies for branding and marketing such products.

This project was started from discussions with the village headman and president of the community enterprises to determine the type and analyze the feasibility of the product to be developed. Then, extracts from the Siam cardamom fruit were prepared using various methods, and the essential oil in the fruit appeared to inhibit pathogenic microorganisms in the oral cavity. This led to the development of Siam cardamom’s (1) toothpaste, (2) mouthwash, and (3) mouth spray by allowing the community enterprise members to participate in selecting flavorful recipes with good physical appearance through satisfaction evaluation. In addition, the community enterprise members are also comprehensively involved in developing product branding, including brand names, logos, labels, and packaging. This project also conducted market analysis and testing and determined appropriate marketing strategies for the developed products.

While conducting the research, the project has organized training workshops every three months five times to transfer knowledge that will be the foundation for the community enterprise to produce and develop products by themselves in the future. These trainings were held every three months each time and free of charge. The transferred knowledge consists of basic knowledge in extraction, antimicrobial activity tests, production and quality control, marketing, branding, and registering cosmetic products. For the final training, specific knowledge from this project was transferred regarding production and quality control and branding and marketing strategies for the oral care products from Siam cardamom extract. The student intern practicing under the Drug and Cosmetics Excellence Center also participated in transferring knowledge. In the trainings held at Walailak University (2nd-5th training), participants gained knowledge and practiced various skills with modern tools and technology available at the university at no cost. The project has also prepared a “Handbook on the production and marketing of oral care products derived from Siam cardamom extract” for the community enterprise members to be easily used to review knowledge and conduct business following critical processes created by this project.

From following up after the project was completed, the people of Ban Khao Wang community, especially those who are members of the community enterprise, have been found for their increase in awareness of the health benefits of Siam cardamom, especially for oral health. The herb makes the mouth clean and smells fresh. Building a factory that complies with Good Manufacturing Practices (GMP) for producing oral care products in Ban Khao Wang is still difficult. Hiring an Original Equipment Manufacturer (OEM) with machinery and equipment ready for production to produce the Siam cardamom oral care products is an appropriate choice, and it is in the following action plan of the community enterprise.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่