...

The Pre-elderly and Elderly Strengthen and Rehabilitation Project at Satit Walailak Pattana Community


โครงการสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มวัยก่อนสูงอายุและวัยผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โครงการต่อเนื่องปีที่ 4


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97.20

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1จิรพัฒน์ นาวารัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์หัวหน้าโครงการ80
2จารุภา เลขทิพย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มวัยก่อนสูงอายุและวัยผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โครงการต่อเนื่องปีที่ 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นการดูแลบริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และจัดทำฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (eHealth) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง การให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรคแก่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยการจัดโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และผู้เข้ามารับบริการที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 การทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ และสอดคล้องกับตัวชี้วัด ของ THE Impact Ranking Education ข้อ 3.3.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยใช้ศาสตร์กายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคแก่สมาชิกในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในรูปแบบของ Social Engagement ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานกายภาพบำบัดชุมชน Basic Physical Therapy in Community ที่นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ 4.3.4 และข้อ 17.2.1 โครงการนี้เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว ทีมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการโรคที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ในปี 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสานต่อจากการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผ่านการออกกำลังกาย อาหารและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน ผสานกับการพัฒนาทักษะการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และทักษะการเคลื่อนย้ายตัวพื้นฐาน ภายใต้หลักสูตร “การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยศาสตร์กายภาพบำบัดและสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไทยบุรี รวมจำนวน 16 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำเดิมและพัฒนาแกนนำใหม่ตามความต้องการของชุมชน และมีกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดและแกนนำ อสม. ลงพื้นที่ประเมินคัดกรองปัญหาและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการจัดโปรแกรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ/การออกกำลังกายแบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อ /การเคลื่อนย้ายตัวแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงวัยสูงอายุ จำนวน 13 ราย อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการจัดโปรแกรมท่าย่ำเท้าอยู่กับที่ หรือ Marching แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 15 ราย รวมถึงแรงงานประเทศลาวและประเทศพม่าที่เข้ามารับการรักษาโรคบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการทำงานโดยใช้ศาสตร์กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำนวน 10 ราย และคณะทำงานโครงการฯ กำลังขยายผลการจัดกิจกรรมไปยังพื้นที่รายรอบของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The 4th consecutive year project titled “the Pre-elderly and Elderly Strengthen and Rehabilitation Project at Satit Walailak Pattana Community” of the School of Allied Health Sciences, Walailak University aims to provide patient care services covering subacute stage patients and a health system database preparation (eHealth) to be a patient database that is easy to access by service providers, both subdistrict health promotion hospital and host, and easy to forward information quickly by organizing outreach activities to enhance patient care and rehabilitation skills for subdistrict health promotion hospital staff and village public health volunteer leaders. Moreover, there are Movement Rehabilitation Program for bedridden elderly people, which provide disease promotion and prevention services to pre-elderly people who are at risk of disease by organizing a program to care for patients with Non-Communicable Diseases (NCDs), and those who come to receive services who are foreign workers at the Subdistrict Health Promotion Hospital. This is linked to Sustainable Development Goal 3, ensuring healthy living, and promoting the well-being of everyone at every age. Also, it is in line with indicators of THE Impact Ranking Education, section 3.3.2, the university delivers health outreach programmes and projects in the community to promote health and well-being by using physical therapy to promote and prevent disease for local community members, the elderly, bedridden patients (disadvantaged people), and immigrants who come to receive treatment at the Subdistrict Health Promotion Hospital, and there is the integration of teaching, research, and academic services in the form of Social Engagement to be used in solving problems, developing communities, society, and teaching and learning of Basic Physical Therapy in Community course that students can practice in community areas by undertaking educational outreach activity, consistent with indicators 4.3.4 and 17.2.1. This project is a collaboration between at-risk groups and their families, health teams, and health network partners in disease management that leads to self-health care appropriately and sustainably.

In 2023, the School of Allied Health Sciences and the Center for Academic Services, Walailak University have visited the area surrounding Walailak University to continue the project in terms of supporting and strengthening the community health system following the implementation of the fiscal year 2022 at the Satit Walailak Pattana Community, Thaiburi Subdistrict area, which has Satit Walailak Pattana Community Subdistrict Health Promotion Hospital as the main health institution to take care of and promote the health of people in the area. Moreover, Walailak University organized activities to increase skills in taking care of NCDs patients through exercise, food and utilization of community herbs and combined with the development of skills in caring for and rehabilitating the elderly with exercises, stretching and basic movement skills under "the Care and Rehabilitation of Patients with Non-Communicable Diseases with Physical Therapy and Traditional Thai Medicinal Herbs" course by sharing to the staff members of Subdistrict Health Promotion Hospital and village health volunteer leaders in Thaiburi Subdistrict, totaling 16 people, to develop the potential and increase the capacity of existing leaders and develop new leaders according to the needs of the community. There is also an activity to develop a physical therapy service system. Furthermore, the physiotherapist and village health volunteer leaders go to the area to assess and screen problems and provide rehabilitation services by organizing muscle stretching programs/exercises that help move joints/continuously transporting caregivers of 13 elderly bedridden patients as well as providing disease promotion and prevention services by organizing a program of stomping feet in place or Marching for 15 people at risk of developing Non-Communicable Diseases including workers from Laos and Myanmar who came to receive treatment for muscle injuries from working by using physical therapy in the Satit Walailak Pattana Community Health Promotion Hospital, totaling 10 cases. Likewise, the project working group is expanding the results of the activities to the surrounding areas of the Satit Walailak Development Community.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน บูรณาการโครงการเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชนสาธิตฯและการใช้สมุนไพรในพื้นที่

https://www.wu.ac.th/th/news/22582/

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/archives/21542

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ จัดโปรแกรมดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

https://www.wu.ac.th/th/news/23132/