...

English language development project for school students surrounding the university


การพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย


Agenda : Teaching and Learning
4.3.1
4.3.4
4.3.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1พัชรี อิ่มศรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

การศึกษาในยุคปัจจุบัน  ภาษาอังกฤษมีความสำคัญยิ่งในยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารของคนต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราในด้านต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคของการศึกษาไร้พรมแดนที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก นักเรียนจึงควรได้รับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้น อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เด็กยุคใหม่ต้องเข้าใจกระบวนการทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านภาษาและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในทุกโอกาส อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เข้าถึงการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับช่วงชั้นเรียนของตน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ในการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน 

โครงการนี้เป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย กิจกรรมของโครงการเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง คำศัพท์ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนผ่านสื่อการ์ตูนที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน เป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนและถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นมีพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับชั้นของต้น
2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและศาสนาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 มีพัฒนาการที่เด่นชัดทั้งด้านความมั่นใจในภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นและความสำเร็จในการทำแบบทดสอบ นักเรียนมีคะแนนสอบหลังการดำเนินโครงการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ทั้งครูและนักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมต่างๆของโครงการในระดับมาก นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมภาษาอังกฤษ ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกันในครั้งนี้ทั้งในแง่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการเข้าถึงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในขณะที่นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย นักศึกษาก็ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา แม้ว่านักศึกษายังคงต้องพัฒนาทักษะการสอนเพิ่มเติม ประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอีกพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษต่อไป

การมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นประสบการณ์ที่ยั่งยืนตลอดชีวิตให้กับทั้งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การได้นำความรู้ไปช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอน นักศึกษาได้ตระหนักถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการสอน แม้โครงการนี้จะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่นักศึกษายังคงต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนอกจากประเด็นด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ โครงการนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในทักษะอื่นๆ เช่น ด้านการทำงานเป็นทีม ความมีจิตอาสา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

In today's education, English is very important in the era of learning in the 21st century. English is the language used for communication by people around the world. In today's social situations, it is an era of borderless education. Students at every level should receive quality training in using English to communicate fluently and effectively in everyday life. In addition to the national language, students need to understand the process and be able to effectively communicate in English. It will be the basis for learning at a higher level and career development.  
 

This English language development project for school students surrounding the university is one of the education outreach activities beyond campus. It has been organized to develop the English skills for Grade 5 students. Quality teaching of English has been demonstrated for local schools. The main purpose is to equip primary school students with the quality education of English. It is essential for students to have English proficiency appropriate to their grade levels. Since students regardless of their ethnicity or religion should have access to this lifelong English training, these outreach activities beyond campus have been organized for both Buddhist and Muslim primary school students. This project is a collaboration between Walailak University and Wat Yang Ngam School, Chumchon Mai School and Pratheepsat Ismail Memorial School to jointly strengthen the provision of English language teaching for schools.

This project integrates teaching and learning activities by leading English major students to participate in the activities to enhance English skills for the primary school students.  The English activities in this project focus on improving pronunciation, vocabulary, listening, speaking reading and writing skills. Animated cartoon movies selected according to the students’ interests are the main learning resources. Local school students are trained and encouraged to have higher confidence in using English to communicate effectively in daily life.  The university students participating in the project also have the opportunity to contribute to the community by sharing their English language knowledge with younger students.

Project Objectives
1. To provide local students in the community with English proficiency appropriate to their grade levels.
2. To equip students regardless of ethnicity or religion with quality education of English.
3. To enable university lecturers and students to contribute to the community.

Upon the completion of this project, the primary school students had demonstrated outstanding improvement both in their confidence in using English and test results. They were able to receive higher score in the posttest. In addition, both teachers and students were highly satisfied with the project and the activities provided for them. The primary school students enjoyed the activities. They experienced alternative methods in improving their English. The collaboration between the university and local schools benefits both organizations in terms of knowledge sharing, which will lead to long-term collaborations. This project provides both the university and primary school students with the lifelong learning access of English education. While local school students benefit from varieties of teaching and learning methods, the university students gain first-hand experience on how to effectively teach English at a primary school level. Although their teaching skills need further improvement, this experience equips them with the foundation for future improvement both in their English and teaching skills. 
 

Being able to contribute to the community is the experience that will last a lifetime for both the university lecturers and the students.  Experiencing English teaching first hand also enables the university students to recognize their strengths and weaknesses both in their English skills and pedagogical abilities. Although the project has been completed, the students need to continue practicing their English. In addition to English education, this project provides the students with the opportunity to enhance their teamwork, public awareness, problem solving and leadership skills.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน (Social Engagement)

https://web.facebook.com/EnglishWalailak/posts/819830273266771

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน (Social Engagement)

https://sla.wu.ac.th/?p=25042

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/23157?fbclid=IwAR1Q6wSRvgghlGgTsyyEc4kfsBEyGjp3Md_AdCFPvXeV4wyeK-CUH1iDaOk

จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/23140?fbclid=IwAR1yf2vYARG3niPCvf-OTU9xQlUzgr1OHCMcGZbR5qdxDpTKESxVsft6dL8

นักศึกษาเตรียมความพร้อม

https://tinyurl.com/3e3tppwv