...

Grow organic vegetables garden, promote health and increase income of Khu Khwang Khlang District 1 community, Khlang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมี สร้างเสริมสุขภาวะ เพิ่มรายได้ ชุมชนคูขวางคลังเขต 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ชุติพร ด่านสุวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45
3จิดาภา ยอดระบำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ50

SDGs ภาษาไทย
  

ชุมชนคูขวางคลังเขต 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรทั้งหมด 1,290 คน จำนวน 320 ครัวเรือน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เนื่องจากรายได้ลดลง ขาดรายได้จากการตกงานและว่างงาน หนี้ครัวเรือนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชากร เกิดภาวะเครียด โรคซึมเศร้า และปัญหาสังคมตามมาทั้งครอบครัวแตกแยก ลักขโมย โจรกรรมและยาเสพติด

เดิมทีชุมชนคูขวางคลังเขต 1 มีกลุ่มอาชีพที่เป็นทุนและศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่เดิมรวมทั้งปราชญ์ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มปลูกผักสวนครัว กลุ่มทำปุ๋ยหมัก กลุ่มแม่ค้าขายของสด กลุ่มทำเครื่องแกง กลุ่มขนมพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานศึกษาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยคูขวางคลังเขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของชุมชนภายใต้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสุขภาพจิต เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านโครงการ “ปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารพิษ สร้างเสริมสุขภาวะ เพิ่มรายได้ ชุมชนคูขวางคลังเขต 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างรายได้ผ่านการบริหารจัดการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

การบริหารและขับเคลื่อนโครงการโดยแกนนำจำนวน 15 คน มีความเข้มแข็ง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดำเนินงานภายใต้การร่วมมือของภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำกลุ่มอาชีพ ศูนย์อนามัยคูขวางคลังเขต 1 ร่วมพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้อย่างต่อเนื่อง โดยมี อสม.เขตชุมชน และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมคลายเครียดให้คนในชุมชนก่อนจัดเวทีแลกเปลี่ยน เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชสนับสนุนด้านสถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และที่ประชุม พร้อมสนับสนุนวิทยากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชน คือ กลุ่มปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมีและกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ มีสมาชิกกลุ่มละ 50 คน ผลผลิตทางการเกษตรถูกนำมาบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนและขายภายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นวิทยาการและจัดอบรมการสร้างตลาดออนไลน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

โครงการสามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ เกิดคณะทำงานที่เข้มแข็งมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องสามารถผลักดันให้เกิดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกผักและกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพในชุมชน มีสมาชิกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 100 คน และทุกคนมีความรู้และทักษะในการส่งเสริมอาชีพเรื่องการปลูกผักและปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ คิดเป็น 100% เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการสร้างมูลค่าจากทุนที่มีอยู่เดิมของชุมชนนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดกลุ่มอาชีพการเกษตรที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี พัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมคลายเครียดอย่างต่อเนื่องร้อยละ 80 ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สร้างภูมิต้านทานหนี้ ลดความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Khu Khwang Khlang District 1 community, Khlang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat consists of 1,290 individuals (320 households). After having been affected by the COVID-19 crisis, has an impact on the community because it is an urban community, especially in the economic aspect. Households have more expenses than income due to lower incomes. Lack of income from unemployment. Household debt from loaning from financial institutions formal debt and informal debt have almost doubled. Affecting the mental health of the population: Stress and depression. And social problems result in family breakups, theft, and drugs.

Originally, the Khu Khwang Khlang District 1 community had original career groups that were the capital and potential of the community. Including local wisdom consisting of a vegetable gardening group, a compost-making group, a trading group, a group of making Thai curry paste, and a group of local Thai desserts. Walailak University responds to policies for community economic development. Focus on strengthening the economy, including: create community involvement of the Nakhon Si Thammarat Municipality, Nakhon Si Thammarat Municipal Education Office, and Khu Khwang Health Center, Khlang District to drive community solutions to problems under existing funds and potential. Solve economic and mental health problems. Increase the quality of life of people in the community by the project “Grow organic vegetables garden, promote health and increase income of Khu Khwang Khlang District 1 community, Khlang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province”

Management and driving of the project by 15 strong leaders, concrete, and continuous. Operating under the cooperation of network partners, including: the Nakhon Si Thammarat Municipality Education Office, participating as a lecturer to provide knowledge on creating professional groups. Khu Khwang Khlang Health Center District 1 has continuously developed activities to promote mental health, with community village health volunteers (VHV.) and the Nakhon Si Thammarat Municipality Community Organization Council serving as advisors and supporting speakers in organizing stress relief activities for people in the community before organizing an exchange forum. Nakhon Si Thammarat Municipality supports venues for organizing learning exchange activities and meeting places. Supporting lecturers in relevant areas. Formed as a professional group in the community: organic vegetables group and bio-organic compost group. Each group has 50 members. Agricultural products are consumed within the household to reduce household expenses and sold within the community to increase income. In addition, Walailak University Participate in science and organize training in creating online markets to increase income in the community.

          The project can drive potential to solve community problems. A strong working group has been formed, with systematic and continuous operations, able to push for the creation of 2 career promotion groups: organic vegetables group and bio-organic compost group. There are 100 members affected by the COVID-19 crisis, has knowledge and skills in promoting careers in growing vegetables and bio-organic compost by 100 percent, it is creating an additional career to increase income for community members. By creating value from the community's existing capital, using existing knowledge to build on it for highest efficiency. Formed agricultural career, free of chemicals, develops people in the community to be strong, increases income, and reduces expenses. 80 percent of people in the community participate in stress-relieving activities continuously. Reduce debt, reduce stress, anxiety, and insomnia, continuously affecting a good quality of life.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/