...

Health Promotion Project for Southern Region Aerobic Dance Exercise Leaders


โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สินีนาฏ นาคศรีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ95

SDGs ภาษาไทย
  

การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกดานซ์ (นับเป็นการมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ที่ได้รับความนิยมของประชาชนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเกิดความสนุกสนานจากการได้บริหารกายประกอบดนตรี ผู้เต้นสามารถปรับความหนักเบาได้ตามสมรรถภาพของตนเอง ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อทั่วทุกส่วนของร่างกายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจได้ในระดับที่ต้องการ เพิ่มสมรรถภาพทางกาย และเป็นกิจกรรมที่ร่างกายได้ออกแรงจนรู้สึกเหนื่อยขึ้นกว่าปกติ และทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานในวิถีชีวิตประจำวันที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

การเต้นแอโรบิกจึงเป็นการมีกิจกรรมทางกายสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากถ้าหากมนุษย์ไม่มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและการดำเนินชีวิตจากความเสื่อมของสมรรถภาพร่างกาย และความเสื่อมของสมรรถภาพร่างกายนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease-NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม รวมถึงโรคซึมเศร้า (WHO, 2010) ดังนั้นหากว่าประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเต้นแอโรบิกดานซ์ จะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อร่างกายและการดำเนินชีวิตอันเนื่องมาจากความเสื่อมของสมรรถภาพร่างกาย อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคจากการบาดเจ็บ และการฟื้นฟูสภาพอีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ให้มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพมีทักษะการสอนออกกำลังกายที่ถูกต้องช่วยให้ร่างกายมีความปลอดภัยไม่บาดเจ็บนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ทักษะของผู้นำเต้น จังหวะของเพลงที่ใช้เต้น การออกท่าทางและทิศทางของท่าเต้น การเต้นได้ตรงกับจังหวะเพลง ความพร้อมของผู้นำเต้น ความพร้อมของผู้เต้นตาม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของร่างกายของผู้เต้นทั้งหมด 

หากผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ทำการสอนเต้นไม่ที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์และผู้เต้นตามเกิดการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิกได้ เช่น อาการปวดเข่า ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดน่อง ปวดข้อเท้า เอ็นสะบ้าอักเสบ ปวดรอบสะบ้า เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ กล้ามเนื้อน่องอักเสบ ข้อเท้าอักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ ข้อเท้าแพลง เอวยอก หลังยอก ปวดขาหนีบ เป็นต้น

โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มีผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ที่มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพนำเต้นแอโรบิกให้กับประชาชนที่มาร่วมเต้นแอโรบิกในลานออกกำลังกาย 10 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย 2) มีผู้นำเต้นเป็นผู้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้นำสร้างเสริมสุขภาพด้านการเต้นแอโรบิกดานซ์ โดยมีความสามารถในการออกแบบท่าที่ถูกต้อง มีลักษณะของท่าเต้นถูกต้องตามขั้นตอนลดการบาดเจ็บได้ และ 3) การเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ประเทศไทยเพื่อจัดการความรู้ให้มีผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ที่มีทักษะและขีดความสามารถเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพคงามปลอดภัยไม่บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

กระบวนการพัฒนาในโครงการ ประกอบด้วย 1) สร้างพลังภาคีเครือข่ายผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้กับเครือข่ายสมาคมแอโรบิกแห่งประเทศไทยเพื่ออบรมให้ความรู้และทำการฝึกทักษะให้กับผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ 2) เสริมพลังเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ด้วยการติดตามเยี่ยมในลานออกกำลังกายเพื่อประเมินทักษะการสอนของผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ว่ามีความถูกต้องและปลอดภัย 3) พัฒนาทักษะผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ร่วมกับสมาคมแอโรบิกแห่งประเทศไทย และ 4) บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพให้นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้องปลอดภัยนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนได้ต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แก่ ผู้นำด้านการเต้นแอโรบิก จำนวน 205 คน จาก 10 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความรู้และทักษะในการสอนการเต้นรำอย่างปลอดภัย เรียนรู้ทักษะการสอนเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ และผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้มีส่วนร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ประเทศไทยพัฒนาทักษะผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ที่มีขีดความสามารถเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยไม่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ เครือข่ายแกนนำเต้นแอโรบิกภาคใต้ นำประชาชน 2,450 คน เต้นในลานออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและลดอาการบาดเจ็บได้ นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 180 คน มีความรู้และทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้องปลอดภัย นำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนได้


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Promoting health through aerobic dancing is considered a popular physical activity for people of all genders and ages because of the fun that comes from exercising with music. Dancers can adjust the intensity accordingly. Your own fitness combined with movements that use muscles throughout every part of your body continuously for no less than 30 minutes. Increase your heart rate to the desired level. Increase physical fitness it is an activity in which the body is exerted until it feels more tired than usual. and causes the burning of energy in daily life has a positive effect on health. Aerobic dancing is therefore a physical activity that is very important to human health. If humans do not have appropriate physical activity, it will affect the body and lifestyle from the deterioration of physical fitness. The deterioration of physical performance is one of the causes of disease. Aerobic dancing is therefore a physical activity that is very important to human health. If humans do not have appropriate physical activity, it will affect the body and lifestyle from the deterioration of physical fitness. The deterioration of physical performance is one of the causes of disease. These include heart disease, high blood pressure, diabetes, stroke, colon cancer, breast cancer, and depression (WHO, 2010). Therefore, if people of all age groups promote their health by engaging in physical activity through aerobic dancing. It will help prevent the effects that may occur on the body and lifestyle due to the deterioration of physical fitness. It also helps prevent complications from the disease. from injury It also helps with rehabilitation.

          Developing the potential of aerobic dance exercise leaders to have the knowledge to promote health and have the correct exercise teaching skills to help keep the body safe and not injured must take into account related factors, such as

 The skills of the dance leader, the rhythm of the song used to dance, the gestures and direction of the dance moves that match the rhythm of the song, the readiness of the dance leader, the readiness of the dancers following, etc., such factors affect the health and safety of the body.

          If the aerobic dance exercise leader does not teach the dance correctly, it will result in the aerobic dance exercise leader and the accompanying dancers suffering from aerobic dance injuries such as knee pain, pain. Back, neck pain, shoulder pain, calf pain, ankle pain, patellar tendonitis, pain around the patella, plantar fasciitis. Calf muscle inflammation Ankle inflammation Achilles tendonitis, sprained ankle, lumbar, lumbar, groin pain, etc.

          This project therefore focuses on promoting the health of southern aerobic dance exercise leaders to produce two good results: 1) There are southern aerobic dance exercise leaders who have the ability to promote Health brings aerobic dancing to the people who come to safely join in aerobic dancing in exercise areas in 10 southern provinces of Thailand. 2) There is a dance leader who has knowledge and leadership skills to promote health in aerobic dance. By having the ability to design the correct posture. The dance moves are correct and follow the steps to reduce injuries. 3) Strengthening the power and participation of partners in the Southern Region Aerobic Dance Exercise Leaders Network together with the Thailand Aerobic Dance Association to manage knowledge to have aerobic dance exercise leaders in the region. South that has specific skills and abilities to promote health, safety, and no injuries from exercise.

          The development process in the project consists of 1) creating a partnership between the Southern Aerobics Dance Exercise Leaders Network and the Aerobics Association of Thailand Network to provide knowledge training and skill training for aerobics exercise leaders. 2) Enhance positive energy to develop the teaching skills of aerobic dance exercise leaders by following up with visits in the exercise yard to evaluate the teaching skills of aerobic dance exercise leaders to see if they are accurate and safe. 3) Continuously develop the skills of aerobic dance exercise leaders by organizing a meeting of the southern aerobic dance exercise leader network in collaboration with the Aerobics Association of Thailand. 4) Integrating the teaching and learning of health promotion courses for nursing students Walailak University has learned and practiced safe and correct exercise skills that can be used to change one's own behavior. Develop yourself as a role model for the people and continue to pass on knowledge to people in the community.

Results that occur include 205 leaders in aerobic dancing from 10 provinces in southern Thailand who Have the knowledge and skills to teach dance safely. Southern aerobic dance exercise leaders participate with the Thailand Aerobic Dance Association to develop the skills of southern aerobic dance exercise leaders who have specific abilities in promoting health and safety. You can get injured from exercising. Leaders learn skills to teach aerobic dance for health. The network of aerobic dance leaders in the southern region led 2,450 people to dance in the exercise yard, safely and reduce injuries. Walailak University's 180 nursing students have knowledge and skills in exercising correctly and safely. They can use this knowledge in community nursing practice courses.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

https://nurse.wu.ac.th/

สมาคมแอโรบิกดานซ์ประเทศไทย

https://www.facebook.com/aerobicdanceassociation

สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/