...

Project to promote community health and community livelihoods in the Elderly Club, Year 1


โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุ ปีที่ 1


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 4.85

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1วัฒนะ นุตทัศน์สำนักวิชาแพทยศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2สุรัติ สังข์แก้วสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล ปีที่ 1 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs ในรูปแบบ Social engagement มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล (SDG 3: Health outreach programmes) โดยอาศัยความร่วมมือของนายกเทศมนตรีตำบลสิชล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแกนนำสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ เริ่มจากการวางแผน ดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนความต้องการของชมรมผู้สูงอายุตำบลสิชล นำไปสู่การออกแบบ จัดสรรและดำเนินโครงการให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

จากการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการออกกำลังกาย การบริหารร่างกายเพื่อลดการบาดเจ็บในผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุหลายคนยังประสบปัญหาในเรื่องการออกกำลังกายได้ไม่ถูกต้อง ประกอบกับมีโรคประจำตัว อาทิเช่น โรคกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCD) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการอื่นหรือผลกระทบที่ไม่คาดคิดตามมาได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยการให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยอีกด้วย

จากการสำรวจองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยโดยการลงพื้นที่ ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการออกกำลังกายและเกิดอาการปวดเมื่อยร่างกายเป็นประจำ มีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการไปพบแพทย์และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไปนวดรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพได้อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ รวมถึง ชุมชน หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น

การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการนวดที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลสิชล โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง (ขั้นตอนการ warm up exercise และ cool down) ขั้นตอนการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยพร้อมกับแจกเอกสารประกอบการบรรยายความรู้ ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และคำแนะนำการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ

นอกจากนี้โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล ปีที่ 1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ผ่านการติดตาม สอบถามผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จากกิจกรรมต่างๆที่ได้ให้ความรู้ สนับสนุนส่งเสริมการใช้ การถ่ายทอดวิธีการออกกำลังกายและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน (SDG 17: Partnerships for the Goals) ภายใต้ความร่วมมือระดับสหวิชาชีพร่วมกันระหว่าง คณาจารย์จากหลักสูตรแผนไทยประยุกต์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานด้านการดูแลระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน (SDG 17: Partnerships for the Goals)


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The project's primary goal is to enhance the well-being and livelihoods of the elderly population in the Sichon sub-district. This year-long initiative emphasizes aligning its objectives with the Sustainable Development Goals (SDGs) through social engagement. Specifically, the project aims to improve the health and quality of life of the Sichon sub-district's residents, in harmony with SDG 3, which focuses on health outreach programs.

The project's success hinges on collaboration among various stakeholders, including the sub-district mayor, government officials, and community health leaders. Their collective efforts drive the project's comprehensive approach to address the diverse needs of the elderly in the Sichon sub-district.

The project's inception involves meticulous planning, extensive data collection, thorough health assessments, and identifying specific needs within the elderly population in the Sichon sub-district. This groundwork informs subsequent project phases, including design, resource allocation, and methodical implementation, all aimed at authentically addressing community needs.

Field activities aim to promote recreational pursuits among the elderly, such as exercise and physical therapy. These activities revealed that a significant portion of the elderly population struggles with incorrect exercise techniques, compounded by chronic ailments like non-communicable diseases (NCDs), including diabetes, hypertension, high cholesterol, and knee issues. These health challenges increase the elderly's vulnerability to unforeseen complications, underscoring the need for intervention and education.

One notable aspect of the project is its commitment to providing experiential learning opportunities for students studying sports science, exercise physiology, Thai traditional medicine, and medical science. By allowing students to work directly with elderly patients, the project not only imparts practical experience but also fosters compassion and dedication to enhancing elderly well-being.

Extensive surveys and interviews within the elderly population revealed that most seniors actively engage in physical activities and proactively seek medical care, including regular doctor visits and medication management. Additionally, many elderly individuals find relief through therapeutic massages.

Recognizing the significance of these findings, the project was developed to disseminate knowledge and promote health-conscious behaviors among the elderly. The initiative also facilitates gatherings for elderly individuals to share experiences and access healthcare services. Public and private sector organizations have been encouraged to participate in bolstering sustainable elderly care and support systems.

The project organizes activities to improve elderly exercise skills and promote proper massage techniques for health maintenance. These activities include warm-up routines, cool-down procedures, and therapeutic massages following Thai traditional medicine principles. Educational materials clarify the benefits, precautions, and guidelines associated with elderly massage practices.

In addition to its multifaceted approach, the project's inaugural year features rigorous monitoring to track progress. Feedback from actively participating elderly individuals plays a vital role in refining and enhancing initiatives. These activities, which disseminate knowledge, provide support, and promote exercise and massage techniques for community health, contribute significantly to the achievement of the Sustainable Development Goals. Specifically, they align with SDG 17 (Partnerships for the Goals) by fostering collaborative partnerships between faculty members from the Applied Thai Traditional Medicine and Sports Science programs at Walailak University. This collaborative effort strengthens the sustainability of the healthcare system and aligns seamlessly with the principles encapsulated in SDG 17: Partnerships for the Goals.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post Facebook แพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/photo/?fbid=664217975740116&set=a.455195623309020

Website สำนักวิชาแพทยศาสตร์

https://smd.wu.ac.th/?p=67085

Website สำนักวิชาแพทยศาสตร์

https://smd.wu.ac.th/?p=67284