...

Restoring Income the Thai curry paste group to Promote mental health: Ban Pa Yang, Thai Samphao Subdistrict, Praphrom district, Nakhon Sri Thammarat


โครงการ ฟื้นฟูรายได้กลุ่มเครื่องแกงเพื่อสุขภาพจิตบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2จิดาภา ยอดระบำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45
3ชุติพร ด่านสุวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45

SDGs ภาษาไทย
  

ชุมชนบ้านป่ายาง ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรทั้งหมด 873 ราย หรือ 285 ครัวเรือน โดยกลุ่มเครื่องแกงบ้านป่ายาง เริ่มก่อตัวขึ้นก่อนเริ่มก่อนวิกฤตโควิด ในปีพ.ศ. 2560 โดยการสนับสนุนของกองทุนหมู่บ้าน ภายหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 อย่างหนักไม่สามารถหาวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องแกงได้ ประกอบกับมีข้อจำกัดของการควบคุมโรคหรือข้อจำกัดทางราชการในการควบคุมโรค ทำให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมถูกระงับ กลไกการตลาดหยุดชะงัก ไม่สามารถส่งออกตลาดได้ ทำให้กลุ่มเครื่องแกงเกิดการล่มสลาย สมาชิกขาดรายได้ รวมถึงคนในชุมชนพบปัญหาทางเศรษฐกิจ หนี้สินเพิ่มขึ้น รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดการลักเล็กขโมยน้อย เยาวชนในชุมชนมีปัญหาติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นจากปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น เกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต ได้ร่วมกับแกนนำในชุมชนและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา สำนักงานสาธารณสุขอ.พระพรหม โรงพยาบาลพระพรหม สำนักงานเกษตรอ.พระพรหม จัดตั้งโครงการ “ฟื้นฟูรายได้กลุ่มเครื่องแกงเพื่อสุขภาพจิตบ้านป่ายาง” อีกครั้ง มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาโดยพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ดังนี้ 1. ฟื้นฟูกลุ่มเครื่องแกง 2. สร้างเสริมสุขภาพจิต และ 3. สร้างเสริมสุขภาพด้วยความรู้และทักษะการประกอบอาชีพที่มีความปลอดภัย ติดตามและประเมินผลร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็นวิถีหมู่บ้าน “อยู่ดีกินดีวิถีใหม่” ภายใต้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่ 

กลุ่มเครื่องแกงขึ้นถูกรื้อฟื้นขึ้นโดยแกนนำชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน จำนวน 15 ราย มีการสนับสนุนสถานที่และวิทยากรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้การจัดการตลาดออนไลน์ มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 60 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ร่วมกับวิทยากรจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ งานพัฒนาชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องแกงแต่ละชนิดและการบรรจุภัณฑ์ ช่วยในการหาการตลาด นอกจากนี้สำนักงานเกษตรพระพรหม ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชและการหาพันธุ์พืชที่นำมาทำเครื่องแกง ยังมีการสร้างกลุ่มปลูกผักสวนครัวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องแกง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ช่วยเหลือเรื่องเงินทุนให้สมาชิกกู้ หยิบยืมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในระยะยาว สำนักงานสาธารณสุขอ.พระพรหม โรงพยาบาลพระพรหม ดูแลเรื่องมาตรฐานการผลิตและความสะอาดโรงเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดทั่วไปและสุขภาพจิต ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่คนในชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกิดป้ายปลอดบุหรี่เพื่อใช้สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักการลด ละ เลิก เป็นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ผลลัพธ์: 1. เกิดกลุ่มผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการจำนวน 15 ราย 2. เกิดกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่มคือกลุ่มเครื่องแกงและกลุ่มปลูกผัก และเกิดกลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน 60 ราย 3. โครงการนี้สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 แก้ไขปัญหาการว่างงาน โดยสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 สมาชิกในกลุ่มนอกจากมีความรู้และทักษะแล้ว ยังพบว่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 90 เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันร้อยละ 90 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 80 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: The Ban Pa Yang Community, Thai Samphao Subdistrict, Praphrom District, Nakhon Sri Thammarat consists of 873 individuals (285 households). The Thai curry paste group was founded in 2017 with the support of the village fund. After having been affected by the COVID-19 crisis, unable to find raw materials to produce Thai curry paste. In addition, there are limitations on disease control or government restrictions on disease control. Causing activity operations to be suspended the market mechanism is disrupted. Unable to export to the market causing the curry group to collapse. Members lack income. Including people in the community encountering economic problems, Debt increases, and Income is not enough to cover expenses. The theft occurred, and youth in the community have increased drug addiction problems due to a lack of family warmth. Stress and mental health problems occur.

Walailak University recognizes the importance of mental health problems. Collaborate with community leaders and network partners Tai Sampao Subdistrict Administrative Organization, Phraphrom District Public Health Office, Phraphrom Hospital, and The Phraphrom Agricultural Extension office establish a project “Restoring Income the Thai Curry paste group to Promote mental health: Ban Pa Yang, Thai Samphao Subdistrict, Praphrom District, Nakhon Sri Thammarat” again. The project period will be from 1 January to 31 December 2023 to solve the problem by developing guidelines and strategies as follows: 1. Restoring the Thai Curry paste group 2. Strengthen Mental health and 3. Promote health with knowledge and skills for safe careers. Follow up and evaluate results with communities and network partners. In order to develop and solve community problems efficiently and continuously. Promote careers, increase income, reduce expenses, and reduce stress and anxiety. Have better mental health. Continuously affecting the quality of life “Living well in a new way” under existing capital and potential.

The Thai Curry Paste group was revived by community leaders using existing resources. Walailak University has developed the potential of 15 community leaders, providing support for venues and lecturers for free. To be able to drive the project efficiently and continuously. Have knowledge and understanding of data management and analysis. Learn to manage online markets. Have knowledge and skills to promote physical and mental health. And the group of 60 people affected by the COVID-19 situation had a better quality of life. By organizing activities to exchange knowledge with speakers from network partners, including: Praphrom Community development office provides knowledge about the making of each type of Thai curry paste, packaging, and marketing. The Phraphrom Agricultural Extension office provides knowledge about growing plants and plant species to make Thai curry paste. A group has also been created to grow vegetables to use as raw materials for making Thai curry paste. It is another career group that creates income for the community. The Village funds and savings groups help with funds for members to loan to increase production capacity in the long term. Phraphrom District Public Health Office and Phraphrom Hospital take care of production standards and factory cleanliness, educate knowledge about general cleanliness, and mental health. Develop skills in promoting physical and mental health for people in the community.

The results include: 1. A group of 15 community leaders has developed the potential to drive the project. 2. Two career groups have been created: the Thai curry paste group and the vegetable growing group, and the main target group has been formed, numbering 60 people. 3. This project has generated family income. People affected by the COVID-19 situation have their income increased by 80 percent, solving the unemployment problem. By creating 80 percent more careers, group members besides having knowledge and skills also found that mental health improved by 90 percent, and had good relationships with each other by 90 percent, resulting in 80 percent more good relationships in the community.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/