...

STEM Infographics


อินโฟกราฟิกด้านสะเต็ม


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1
17.4.3

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2มัลลิกา เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ30
3อุทัย คูหาพงศ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10
4พรทิพย์ เกิดถาวรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10

SDGs ภาษาไทย
  

อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลที่ซับซ้อนมาทำเป็นรูปภาพหรือเรื่องราวที่ทำให้สามารถสื่อสารถึงผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น ครูที่สอนด้านสะเต็มสามารถนำอินโฟกราฟิกไปใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูลที่ซับซ้อนหรือ สถิติขั้นสูงได้อย่างไม่เบื่อ อินโฟกราฟิกเป็นกานำข้อมูลและกราฟิกมารวมกันเพื่อให้สามารถนำมาใช้แสดงข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คำน้อยลง ทำให้นักเรียนสนใจเรียนเนื้อหามากขึ้น ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น การทำการอบรมด้านการทำอินโฟกราฟิกให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้เรียนด้านสะเต็มและประกอบอาชีพด้านสะเต็มมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรการอบรมอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มทำให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ครูสามารถต่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ทำให้พวกเขารักและชื่นชมข้อมูล กราฟ และตัวเลข พวกเขาจะกลายเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต และยังคงสามารถใช้ชีวิตที่มีทักษะด้านสะเต็มในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาจะได้รับทักษะ องค์ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาด้านการสอน และ อาชีพด้านสะเต็ม วัตถุประสงค์คือ (1) สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาด้านการสอน และ อาชีพด้านสะเต็ม และ (2) สร้างเยาวชนที่เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาด้านการสอน และ อาชีพด้านสะเต็ม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานอินโฟกราฟิก และเราได้จัดอบรมให้กับครู นักเรียนในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วม 116 คน จากโรงเรียนในประเทศไทย จำนวน 24 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โรงเรียนมาบอมฤตวิทยา และอื่นๆ มีโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปากพนัง และ โรงเรียนบ้านพังปริง 

ประโยชน์จากการอบรมอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มประกอบด้วย (1) การพัฒนาเนื้อหาอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มเพื่อเพิ่มสมรถนะของนักเรียนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจ้างงาน (2) เนื้อหาอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มให้ความรู้ด้านสะเต็มที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาด้านการสอน และ อาชีพด้านสะเต็ม และ (3) เนื้อหาอินโฟกราฟิกด้านสะเต็มช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะด้านสะเต็ม โครงการนี้ ตอบโจทย์ SDG หลักข้อ 4.3.4 Education outreach activities beyond campus การอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ได้นำกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปอบรมให้กับครู นักเรียน ในโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนในภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตอบโจทย์ SDG รอง 2 ข้อคือ ข้อ 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy เราสร้างความร่วมมือระดับชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนานโยบายด้าน SDG ประกอบด้วยการหาปัญหา การพัฒนานโยบายและการจัดการ และข้อ SDG 17.4.3 Education for SDGs in the wider community เราได้ทำกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนเพื่อชุมชน เราได้จัดกิจกรรมอบรมที่มหาวิทยาลัย โดยเชิญครูและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมอบรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปากพนัง และ โรงเรียนบ้านพังปริง มาเข้าร่วมอบรมอินโฟกราฟิกด้านสะเต็ม ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การป้องกัน การควบคุม เช่นการใช้พลังงานทางเลือก .


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

An infographic is a medium that turns complex information into visuals or a story to more effectively communicate its key points. Instead of boring readers with a lot of dry information or statistics, STEM educators can use an infographic to send the message in a more captivating way. An infographic combines two of the most important things in marketing: information and graphics. They convey a great deal of information – usually supported by statistics and high-quality sources – without overwhelming the learners with wordy explanations. At the same time, they grab the eye and keep learners engaged with the content. The 21st century is a time of rapid technological growth and social change and this STEM infographic learning resource is aiming at ensuring that the people of SEAMEO country members are well prepared to meet the challenges of empowering young generations to choose to study and work in STEM careers. They should also be able to explore the opportunities for improved STEM complex concepts. The STEM infographic learning resources would help preparing both the youth and adults not just for the day to-day but for the changing life ahead and in particular rapid changing world.

The STEM infographic learning resources should instill confidence in individuals, learners, educators and general public to face the challenges of rapid changing world ahead of them and they need to develop love and appreciation for data, graph, and numbers. The individuals should also become successful life-long learners and continue to operate/live effectively through practicing the appropriate STEM skills in a rapidly changing world. STEM infographic learning resources will create awareness, provide knowledge and management skill, disseminate information about renewable energy, information technology, health care and wellness, professional development and STEM careers. STEM infographic learning resources aim at (1) strengthen the current STEM learning resources to be responsive to the renewable energy, information technology, health care and wellness, professional development and STEM careers and (2) build a critical cadre of human resource who will promote/practice of renewable energy, information technology, health care and wellness, professional development and STEM careers in SEAMEO country members.

Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University and SEAMEO STEM Ed centre organised the STEM Learning Materials Using Infographic Tool during 18-19 February 2023. There are 116 participants from 24 Thai schools participating in this workshop. The diverse group of participants includes 24 schools e.g. Kanlayanee Si Thammarat School, Kanchana Nukhro School, Bueng Khong Long Witthayakhom School, Map Amarit Wittaya School, and etc. There were two schools from Nakhon Si Thammarat Province attending our training onsite: Pak Phanang school and Banpangpring school. The primary SDG is the SDG 4.3.4 Education outreach activities beyond campus. We undertake educational outreach activities (e.g. tailored lectures or demonstrations) beyond campus – in local schools, in the community. This can include voluntary student-run schemes. 

Benefits of the STEM infographic learning resources are (1) the STEM infographic learning resources develop learners’ competencies to meet emerging technology demands and employment, (2) the STEM infographic learning resources provide STEM knowledge related to renewable energy, information technology, health care and wellness, professional development and STEM careers that serve capacity builds to satisfy STEM careers and (3) the STEM infographic learning resources help educate general public meaning that the public will be satisfied with educational contents, skills and competencies learners acquired from the STEM infographic learning resources. The core SDG is the SDG: 4.3.4 Education outreach activities beyond campus. This workshop undertook educational outreach activities (e.g. tailored lectures or demonstrations) beyond campus – in local schools, in the community. The two related SDGs are SDG 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy. We have direct involvement in, or input into, national government or regional nongovernment organisations SDG policy development - including identifying problems and challenges, developing policies and strategies, modelling likely futures with and without interventions, monitoring and reporting on interventions, and enabling adaptive management. SDG 17.4.3 Education for SDGs in the wider community. We have dedicated outreach educational activities for the wider community, which could include alumni, local residents, displaced people. We host Infographic educational events at Walailak university that are open to the general public. We provide STEM infographic workshop for local education program on BCG, climate change risk, impacts, mitigation, adaptation, and impact reduction. We participate in co-operative planning for climate disasters working with government.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

https://riie.wu.ac.th/ecoinf/2023/08/15/stem-learning-materials-using-infographic-tool/