...

Create Happiness Following in Father's Footsteps by Living According to the Sufficiency Economy Philosophy at Ban Hat Taeng


สร้างสุขตามรอยพ่อใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดแตง หมู่ที่ 3 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.1
3.3.2
3.3.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
2.5.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2มณีรัตน์ คำนาคสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก70
3ธนวรรณ สงประเสริฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10
4ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10

SDGs ภาษาไทย
  

ชุมชนบ้านหาดแตงตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 3,800 ไร่ มีขอบเขตพื้นที่ประกอบด้วยทิศเหนือติดกับบ้านนาสร้าง ม.8 ต.รับร่อ ทิศใต้ติดกับคลองรับร่อ ทิศตะวันออกติดกับบ้านรับร่อ ม.1 ต.รับร่อ ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหาดใน ม.2 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีประชากรทั้งหมด 580 คน แยก เป็น ชาย 275 คน หญิง 305 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 174 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่จะทำการเกษตร 127 ครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 43 ครัวเรือน ค้าขาย 3 ครัวเรือน ข้าราชการ 3 คนข้าราชการนาญ 6 คน และประกอบกิจการลานปาล์ม 1 ครัวเรือน ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องนวดไทย รำมโนราห์ และหมอดิน เป็นต้น และจากสถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่ปีระหว่างปี 2563 – 2565 พบว่าปีแรกประชาชนในพื้นที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีความเครียดจำนวนเพิ่มขึ้น จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และส่งผลให้มีบุคคล 35 รายตกงานและมีรายได้ลดลง บุคคลเหล่านี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้องกู้ยืมเงิน เพิ่มขึ้นส่งผลให้บุคคล 33 รายมีหนี้ในระบบ และ 5 รายมีหนี้นอกระบบ เช่น ค่าบ้าน ค่าเล่าเรียนของลูก เป็นต้น

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีรายได้เพียงพอในแต่ละครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และชุมชนบ้านหาดแตงก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นกัน จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างสุขตามรอยพ่อใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดแตง หมู่ที่ 3 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำที่มีความรู้และทักษะสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน และเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือนและสุขภาพจิตดีของสมาชิกในชุมชน รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะทำงาน จำนวน 15 คน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ว่างงาน จำนวน 100 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ จำนวนรวม 465 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 วิธีการดำเนินการ ให้แกนนำรับการฝึกอบรม การเลี้ยงปลาน้ำจืด(ฝากปลาไว้กับชุมชน) โดยประมงอำเภอท่าแซะและปราชญ์ชาวบ้านสอนใช้อาหารพื้นบ้านในการเลี้ยงปลา การออกท่าทางในการประกอบอาชีพที่ปลอดภัย โดยใช้หลักการการยศาสตร์ การจัดการลดสารเคมีที่ส่งผลต่อร่างกาย โดยการปลูกผักปลอดสารพิษจากปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ทางเจ้าหน้าที่การเกษตรสอน การดูแลสุขภาพอย่างรู้เท่าทัน และนำองค์ความรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนรวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยทีมเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจบัญชีจังหวัดชุมพรและปราชญ์ชาวบ้าน และดำเนินการสร้างพื้นที่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ การตลาดออนไลน์ จากนั้นร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนทำโครงการให้สำเร็จ จนโครงการได้ขยายไปสู่ทุกคนในชุมชน

ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนตำบลรับร่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ เกษตรอำเภอท่าแซะ ประมงอำเภอท่าแซะ ปราชญ์ชาวบ้าน อบต.รับร่อ อบจ.ชุมพร สส.เขต 2 ชุมพร หน่วยทหาร สำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดชุมพร กศน.ท่าแซะ องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานในชุมชน และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่มอบกองทุนสนับสนุน รวมงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 75,675 บาท และผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวสุจิตรา วงศ์สถิตย์

ผลลัพธ์: โครงการให้ผลประโยชน์หลายประการ แกนนำมีทักษะสร้างเสริมสุขภาวะกายจิตใจการจัดการข้อมูลชุมชนร้อยละ50 ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนมากขึ้นร้อยละ 80 จำนวน 92 คน สมาชิกในชุมชนที่ทำงานร่วมกับโครงการนี้อธิบายว่ารายได้ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น บุคคลว่างานมีอาชีพ จากการปลูกผักปลอดสารขายโดยใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตเอง การเลี้ยงปลาขาย และการทำตลาดออนไลน์ รายจ่ายครอบครัวลดลง เนื่องจากบริโภคผักที่ปลูกเอง และการบริโภคปลาที่เลี้ยงเองและมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการจัดการรายได้ของครอบครัวและเสริมสร้างทักษะของชุมชนในการจัดการโครงการต่างๆ ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาสุขภาพจิตและทักษะชีวิตของสมาชิกในชุมชนช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพกายและจิตดียิ่งขึ้นและมีภาวะเครียดลดลง จำนวน 20 คนอีกด้วย

ผลที่ตามมา: โครงการนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ยังสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้การปลูกผักด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์ การเลี้ยงปลาด้วยอาหารพื้นบ้าน ยังเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการเป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้นของประชาชนในชุมชน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The usual location of the Ban Hat Taeng community is at Moo 3, Rab Ro Subdistrict, Tha Sae District, Chumphon Province, 3,800 rai. Its boundaries are as follows: part of the area known to be north of Ban Na Sang, Village Moo 8, Rab Ro Subdistrict; continuous organ; continuous Rab Ro canal; Ban Rab Ro, Village Moo 1 Rab Ro Subdistrict; West next to Baan Haad Nai Village Moo 2, Rap Ro Subdistrict, Tha Sae District, Chumphon Province. population made up a total of 580 with 275 men and 305 women. The total number of households 174 families were Most of the population is engaged in agriculture 127 agricultural operations. Generally speaking, there are 43 trade households, 3 homes, 6 civil servants, 3 government officials, and 1 palm buying. the community has people's philosophers in Thai massage, Rammanora, and earth doctors. As a result of the COVID-19 situation, between 2020 - 2022, it was discovered that in the first year, persons in areas with major mental health issues were seeing a rise in health difficulties. Thirty-five people reported losing their jobs. because the individual still has to have a sizable quantity of money on hand to cover household expenses even with a reduced income. Thus there are five-person informal debts and Debt in the system of 33 people's expenses related to housing, childcare, and so forth, etc.

The School of Nursing, Walailak University, Sees the importance of helping people have good health and have sufficient income in each household. that were affected by the COVID-19 situation and the Ban Hat Taeng community was also greatly affected by the COVID-19 situation, so a project was created “Create happiness following in Father's footsteps, living according to the Sufficiency Economy Philosophy, Ban Hat Taeng, Village No. 3, Rab Ro Subdistrict, Tha Sae District, Chumphon Province”. Has an objective. To create a group of leaders who have knowledge and skills to promote health in the community. To create a mechanism to drive health promotion work in the community and to ensure that those affected have a good quality of life, increase income, reduce household expenses, and improve the mental health of community members. The total implementation period is 12 months from 1 January 2023 - 31 December 2023.

The main target group is the working group of 15 people, and the group unemployed, 100 people. The secondary target group includes people in the area, totaling 465 people, the Effect of COVID-19 and have situation, and methods of operation. and receiving for raising freshwater fish (leaving the fish with the community) by Tha Sae District Fisheries and local philosophers teaching how to use local food for raising fish. Practicing safe working postures. agricultural officials Teach growing vegetables from organic compost, how to take care of your health in a timely manner, and how to bring knowledge from the Sufficiency Economy into the community. Household Accounts Council a team of officials from Rab Ro Subdistrict Health Promoting Hospital and staff of the Chumphon Provincial Audit Office and local philosophers create a space to promote professional groups, create income, online marketing, regardless of community members doing projects for them. Successful completion of the project can be extended to everyone in the community.

The success of this project is the result of cooperation between community leaders in the Rab Ro Subdistrict. Rab Ro Subdistrict Health Promoting Hospital Agriculture Tha Sae District Fisheries Tha Sae District Local community philosophers, Subdistrict Administrative Organization Rab Ro. Administrative Organization, Chumphon Provincial District, Military Unit, Chumphon Provincial Audit Office, Non-Formal and Informal Education, Tha Sae, other non-governmental organizations. in the community, and from support health promotion (Thai Health Promotion Foundation). Which provides support funds The total budget requested from the Thai Health Promotion Foundation is 75,675 baht and the person responsible for the project is Ms. Suchitra Wongsathit.

Results: The project provides several benefits. Leaders have skills in promoting physical and mental health and managing community information 50 percent. Good community relations increased by 80 percent, 92 people. Community members working with the project explained that their family income increased. A person who is employed as a career growing organic vegetables and selling them using our own compost. raising fish for sale and online marketing Family expenses decreased Because they consume vegetables that they grow themselves. and better consumption of home-raised fish with health benefits. Additionally, the project will provide new knowledge on family income management and strengthen community skills in managing projects. The most important result is the development of mental health and life skills of community members, In the community living a life with better physical and helping 20 people with mental health and less stress.

Consequences: This project not only improves quality of life; It also creates employment opportunities for people in the community. In addition, growing vegetables with organic compost. Raising fish with local food is also very beneficial to people in the community. It also promotes the consumption of healthy food. It is also a sufficiency economy learning center. To be a model of living by using the concept of sufficiency economy to be suitable and better for the people in the community.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographic



การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

-

-