...

Banprujumpa fight against Covid-19 pandemic, creating occupational class, and health care: Tapkrasattri sub-district, Thalang District, Phuket province


โครงการพรุจำปาสู้ภัยโควิคสร้างกลุ่มสร้างอาชีพรักษ์สุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ชัดเจน จันทรพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ35
3สะบาย ยีสาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15
4เสาวนีย์ ไชยาวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ40

SDGs ภาษาไทย
  

ปัญหาความเป็นมา : ตำบลบ้านพรุจำปาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรและรายได้หลักของประชาชนจากการท่องเที่ยว ชุมชนนี้มีจุดแข็งหลายประการ ประกอบด้วยความผูกพันในครอบครัว การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และกลุ่มอาชีพนอกระบบ เช่น กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน กลุ่มประมงน้ำจืด และกลุ่มเกษตรกรรมผสมผสาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัด เช่น ไม่มีแผนปฏิบัติการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนี้เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อมิติทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากนโยบายลดการงดเว้นจากโรคโควิด 19 เช่น การแยกตัว การกักกัน และธุรกิจปิด (เช่น ร้านอาหาร 9 แห่ง รถเช่า) ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานซึ่งรวมถึง วัยทำงานที่ถูกเลิกจ้าง (51.6% หรือ 100 คน) ส่งผลให้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น (66.1% หรือ 207 คน) และผู้ที่มีปัญหาทางจิต 90 คน ได้แก่ ความเครียด (9.8%) และความวิตกกังวล (0.1%) นอกจากนี้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ไม่มีรายได้และครัวเรือน 129 ครัวเรือนเกิดขึ้น (26.5%) อาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถสร้างรายได้และขาดอาชีพเสริม อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับผลผลิต เนื่องจากปิดตลาด 3 แห่ง ปัญหาทางจิตจึงเกิดขึ้นกับประชาชนเนื่องจากไม่มีระบบการจัดการแบบ New Normal การว่างงาน ความกลัวการติดเชื้อ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาสุขภาพกายของผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

            การสนับสนุนการรักษาในช่วงที่มีการระบาดของโรคเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการที่เหมาะสมคือการเสริมสร้างศักยภาพในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต และปัญหาเศรษฐกิจของคนในชุมชน สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อมๆ กัน

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชน มีอาชีพต้นแบบในการลดค่าจ้าง เพิ่มรายได้ของบุคคล ลดการจ่ายเงินของบุคคล เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของผู้คน

กรอบเวลา: 1 มกราคม 2566-31 ธันวาคม 2566

          กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ 15 คน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 135 คน และครัวเรือนในตำบลบ้านพรุจำปา จำนวน 200 คน

          ขั้นตอน:

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเหมาะสมและมีการประชุมร่วมกับทีมงานทุกเดือน

2.ประกาศรับสมัครสมาชิกของกลุ่มอาชีพ

3. การประเมินสุขภาพจิตของประชากรเป้าหมายโดยการทดสอบ (คำถามสุขภาพจิต) และจัดให้มีการตรวจสุขภาพกาย (เช่น BMI, BP) และบันทึกการติดตามอย่างน้อยทุก 3 เดือน

4. การเลือกอาชีพสร้างที่เหมาะสม คือ การเพาะเห็ด (เห็ดนางรมเทา) อาสาสมัครกลุ่มว่างงานจำนวน 35 คน ทำหน้าที่เป็นต้นแบบก่อนแล้วจึงแจกจ่ายให้บุคคลอื่นในภายหลัง มีการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้เพื่อผู้มีผลการเรียน และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน (การเพาะเห็ด การดำรงชีวิตของการเพาะเห็ด การเก็บเกี่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร)

5. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม ลดความเครียด และเพิ่มความสุขด้วยกิจกรรมกลุ่ม (กลุ่มออกกำลังกาย) ผู้นำวิ่งคือผู้ใหญ่บ้านและเกิดขึ้นทุกสัปดาห์

          6. คณะทำงานติดตามและประเมินผลทั้งกลุ่มการเพาะเห็ดนางรมเทาและกลุ่มออกกำลังกาย และให้ข้อมูลข้อเสนอแนะแก่ชุมชน

          7. การประเมินสุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมายภายหลังการดำเนินการ จากนั้นจึงเปรียบเทียบสุขภาพจิตระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการนี้

           8.การจัดการความรู้จากการเรียนรู้โดยเฉพาะการเพาะเห็ดนางรมเทา

     ผลลัพธ์ : 

- มีอาชีพเพาะเห็ดนางรมเทา

          - มีอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ 35 คน (ร้อยละ 16.9) เป็นแบบอย่าง และมีความรู้ความชำนาญในการเพาะเห็ดนางรมเทา จำนวน 28 คน (ร้อยละ 80)

          -เพิ่มรายได้ 31 คน (90%) และ ลดการใช้จ่าย 35 คน (100%)

          -เป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมออกกำลังกาย (วิ่ง) 10 %

         -เสริมสร้างสุขภาพกายและลดความเครียด 72 คน (80 %)

     ผลกระทบ

- ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในชุมชน - การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

           - เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับชุมชนภายในและภายนอก


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

  Problem: Banprujumpa subdistrict is suitable area for agriculture and major income of people from tourisms. The several strengths of this community comprise of family bonding, supporting each other, and an informal career group such as a group of ceremony traditional desserts, inland fisheries group, and integrated farming group. However, these career group still have limitations such as no action plan.                                            Situation of Covid 19 pandemic not only affected people in this community but also social and economic dimension because the policy for reducing of spared Covid 19 such as isolation, quarantine, and closed business (i.e., 9restaurants, rented car) affected a labor market that include working ages laid off (51.6% or 100 persons). Consequently, the number of unemployed persons increase (66.1% or 207 persons), and 90 mental problem persons include stress (9.8%), and anxiety (0.1%). Also, economic problems in households that include no income, and 129 households’ depts happen (26.5%). An agricultural career is ineffective to induce income and lack extra job to support person. Also, there is no market to support cultivation product because of closed 3 markets. Thus, mental problems occur in people because there is not new normal management system, joblessness, and fear of infection since people’s lack of knowledge, and incorrect attitude as well as physical health problem of infected people who have symptoms.             
            Supporting for healing during difficulties of life is crucial. The suitable method is capacity building of participation and strengthening of social capital to resolve the physical and mental health, and economic problems of people in community. These need to proceed for quality of life and well-being simultaneously.                                            

Objectives: To support the creation of a career for people, to have career role model for reducing payment, to increase income of person, to reduce paying of person, and to reduce stress and anxiety, to promote physical and mental health, and to enhance people’s quality of life. 

Time frame: 1 January 2023-31 December 2023  

            Target population: 15 committees, 135 persons who affected by Covid 19 pandemic and 200 persons from households in Banprujumpa subdistrict.  

             Procedure:  1. Appointing the working team for sustainable development and suitable solution problems of community and have a monthly meeting with team. 

                                 2. Announce to apply member of career group. 

                                 2. Mental health assessment of target population via test (mental health questionaries) and organize physical health check-up (i.e., BMI, BP) and record for monitoring at least every 3 months.       
                                 3. Choosing appropriate creating occupation that is mushrooms cultivation (grey oyster mushroom). 35 volunteers of jobless trail perform as prototype in first and distribute another person later. Field trip from others was performed to learn for fruitful others, and they learn by doing in all steps (mushroom type culture, maintain living of mushroom culture, harvesting, distribution of product, and food processing).                                                
                                4. Promoting physical and mental health, and social relationship reduce stress, and increase happiness with group activities (exercise groups). The leader of running is a village headman and happen every week.                                  

                                5. Working team conduct monitoring and evaluation both grey oyster mushroom cultivation and exercise group and then give feedback information for community.  

                                 6. Evaluation of mental health of target group after implementation.                               Then, compare mental health between before and after implementation of this project.                                   

                                7. Knowledge management from learning especially how to cultivate a grey oyster mushroom. 

              Outcomes: - Having occupation for cultivation of grey oyster mushroom.   

                                - 35 volunteer persons were member of career group (16.9%), and role model, and 28 persons had knowledge and skill for grey oyster mushroom cultivation (80 %). 

                                - 31 persons increase income (90%), and 35 persons reduce spending (100%).                                

                               -10 % of persons are member of exercise activity group (running). 
                               - 72 persons enhance physical health and reduce stress (80 %).                         

              Impacts:  - Promoting social relation among people in community                                                                   - Improving quality of life and well-being                             
                              - Be a learning center for inside and outside community. 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

- Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

- ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/en/