...

Development of sow management and efficient of productivity on farm safety and standard to create career security


โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่ออาชีพที่มั่นคง


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1
1.4.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
2.5.2
2.5.3
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 99

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กฤติกา กาบพลอยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่ออาชีพที่มั่นคง เป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบของ Social engagement โดยมีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเป็นชุมชนเป้าหมาย ในการที่สำนักวิชาฯ จะนำองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์นี้ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการออกแบบการจัดการสุกรแม่พันธุ์ โดยอาศัยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และมีการสรุปผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และการให้ประเด็นความรู้ในการนำไปปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นต่อไป

 

การดำเนินงานอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 เน้นไปในเรื่องการจัดการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต้องการสุกรแม่พันธุ์ทดแทนหมุนเวียนใช้ในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และสามารถขายลูกสุกรพันธุ์คุณภาพที่มีราคาสูงกว่าการขายลูกสุกรขุนทั่วไป โครงการจึงดำเนินการวางแผนนำพ่อพันธุ์ลาจน์ไวท์สายพันธุ์แท้ จำนวน 1 ตัว เข้ามาเพื่อทำการผลิตน้ำเชื้อสดจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่ม และนำสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซคุณภพจำนวน 7 ตัว เพื่อผลิตลูกสุกร 2 สายพันธุ์ สำหรับเป็นแม่พันธุ์ ซึ่งทางกลุ่มสามารถผลิตน้ำเชื้อสดจำหน่ายได้ 40 โด๊ส ทำให้มีรายได้เข้ากลุ่มเฉลี่ยเดือนละ 400 บาท และแม่พันธุ์ทุกตัวได้ทำการผสมทั้ง 7 แม่ และให้ผลผลิตเป็นลูกสุกรคุณภาพจำนวน 2 แม่ คาดว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีรายได้จากการขายลูกประมาณ 17,000 บาท/รอบการผลิต หรือ ประมาณ 40,800 บาท/แม่/ปี 

นอกจากนี้ทางกลุ่มและผู้วิจัยได้วางแผนการอบรม การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อสุกร, การผสมเทียมสุกร และโรคในระบบสืบพันธุ์ เนื่องจาก การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภพาการผสมพันธุ์ด้วยเทคนิคการผสมเทียม ถึงแม้ว่าคุณภาพน้ำเชื้ออาจจะไม่เกี่ยวกับการผสมติด หรือจำนวนลูกต่อครอกมากนั้น เพราะมีปัจจัยอื่นร่วมอยู่ด้วย แต่การผสมพันธุ์ด้วยน้ำเชื้อที่ไม่มีคุฯภาพจะส่งผลต่ออัตราผสมติดที่ตำลงได้ ซึ่งเราจะประเมินคุณภาพน้ำเชื้อแบบภาพรวมทั้งปริมาณนำ้เชื้อที่พ่อพันธุ์หลั่งออกมาได้ จำนวนสเปริ์ม สเปริ์มตัวเป็น/ตัวตาย สเปริ์มตัวปกติ เป็นต้น ซึ่งพ่อพันธุ์ที่ควรนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ในฝูงได้ ควรมีอายุ 6 เดือน (สุกรโตเต็มวัย 10 เดือน) และมีการเก็บนำ้เชื้อ 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และพักการรีดไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งน้ำเชื้อสุกรคุณภาพ จะต้องมีสีขาว-เหลืองอ่อน ประมาณ 200-400 มิลลิลิตร อสุจิตัวปกติมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ และมีการเคลื่อนที่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถประเมินได้จากการใช้ ฮีมาโตไซโตมีเดอร์ และ การประมวลด้วยเครื่อง CASA

โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่ออาชีพที่มั่นคงมีส่วนร่วมผลักดัน Sustainable Development Goals (SDGs) ในหัวข้อต่อไปนี้

ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่: เพิ่มศักยภาพการเลี้ยง โดยให้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน : การควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ได้มาตรฐาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: โปรเจคนี้เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างฟาร์ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และมีอาชีพที่มั่นคง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Development of sow management and efficient of productivity on farm safety and standard to create career security project is an integrated project that comprises teaching, research and academic services in the term of social engagement. The farm members at Walailak demonstration community are targeted. The team is collaborations between Dr. Krittika Kabploy, project leader, School of Agricultural Technology and Food Industry and the center for academic services Walailak University and Betagro Public Company Limited shared knowledge to farmer. In this year, Swine Farming Enterprise Group joined the exchange knowledge and discuss in importance topics for improved the operation of the group.

On September 2022 – August 2023, this project was conduct to improved swine breeder farm management. Because, members of the group need replacement gilts to continuously rotate for use in the group. The objective of this plan to selling boar semen and breeding pigs. Therefore, we planned to bring 1 purebred boar (Large White) to produce chilled boar semen and 7 purebred gilts (Landrace) to produce breeding piglets. The group was able to sell 40 doses of chilled boar semen, resulting in average monthly income of 400 bath. All 7 gilts have been mated and produced healthy piglets for 2 sows. It is expected that members of group will there are income from selling piglets of approximately 17,000 bath/production cycle or approximately 40,800 bath/sow/year. 

In addition, the group and the researcher have planned training. Boar semen quality evaluation, artificial insemination (AI) technique and swine reproductive system disease due to the evaluation of boar semen for measures of fertility is an important component to success with artificial insemination. While measures of semen fertility are not highly related to fertility outcomes such as farrowing rate and litter size, use of poor quality semen with poor motility and increased abnormalities is associated with reduced fertility. As a result, the essentials for semen quality includes the basics for overall assessment of the ejaculate and the more specific measures for sperm cell concentration, motility, and percentage of normal sperm cells. It is these measures that are used to determine the number of fertile sperm cells that go into a dose of semen. Most ejaculates are expected to fall into the normal ranges for mature, healthy boars that are greater than 6 months of age (mature at 10 month of age) and are collected 1 to 2 times a week with at least 3 days of rest between collections. Good quality of boar sperm is white or light-yellow color, total volume of ejaculate is 200-400 mL., normal sperm more than 85% and motile sperm more than 80% The concentration is an essential measure of total sperm cells in the ejaculate. This measure is important for determining the number of doses and how many sperm (motile and normal) will be in each dose. It’s measure by using hemacytometer and computer assisted semen analysis (CASA). 

The project of “Development of sow management and efficient of productivity on farm safety and standard to create career security” was helping to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in the areas of 

  • No Poverty: This project was conduct to improved sow performance that was importance to keep the cost of producing piglets to a minimum to enable to maximize profitability at sale. 
  • Zero Hunger: Pork and pork products represent an importance part of the diet in the world. Good farm management is one of more practice to produce the quality of pork and pork products for consumer. 
  • PARTNERSHIPS FOR THE GOALS: This project focus on the collaboration between farm, the discussion and exchange data to enhance performance of Swine Farming Enterprise Group to create career security.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เวปไซต์ ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22979?fbclid=IwAR1Hd6V2XddPx9B6zPA45ipToKoLhZj7V8H9a9UQCGk3l8viBwzw6pqn8Qg

เวปไซต์ ศูนย์บริการวิชาการการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22163?fbclid=IwAR1BpbmlobJtgfxuUExAU7TSyYc0UT6yIY64SNlCRIUrb_o8pVmBeU83H4I

เวปไซต์ ศูนย์บริการวิชาการการ

https://cas.wu.ac.th/archives/21162?fbclid=IwAR3t55hIvcq0saAUjYTV9735uLzdKdLcW9iw2fm1LsAlTjiHew6CNdpLz-c

Facebook ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070072481128

Facebook วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093747742361