...

Occupational health and safety services to workplaces, fiscal year 2023


โครงการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2566


Agenda : Teaching and Learning
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทัศณุ เรืองสุวรรณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หัวหน้าโครงการ82
2อุไรวรรณ หมัดอ่าดัมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะทำงาน2
3ศิริลักษณ์ วีรสกุลสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะทำงาน12
4นิธิมา หนูหลงสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะทำงาน2
5กิตติทัต สุดชูสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะทำงาน2

SDGs ภาษาไทย
  

SDG 3.3.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Good Health and Well-being)

โครงการนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน ทั้งที่เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสถานประกอบการต่างๆ 

ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งคุกคาม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย และสุขภาวะที่ดี 

โครงการถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อสำรวจและประเมินสภาพการทำงานของกลุ่มแรงงาน 2) เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของแรงงานในสถานประกอบการ

8 สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ย์ จำกัด โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลท่าศาลา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รูปแบบการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อาศัยการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน (คณาจารย์+นักศึกษา) จะเกี่ยวข้องกับการชี้บ่งสิ่งคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยที่มีในการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การประเมินระดับของสิ่งคุกคาม การได้รับสัมผัส และผลกระทบที่มีต่อสถานะทางสุขภาพ นำไปสู่การจัดโครงการในสถานประกอบการเพื่อลดและควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่และสภาวะการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น 

  • ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน  ได้มีการมีจัดบริการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิต สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ในการณรงค์การออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในระหว่างการปฏิบัติงานใน 5 สถานประกอบการ ส่งผลให้เกิดการลดความเมื่อยล้า และการบาดเจ็บจากการทำงาน
  • ด้านการประเมินและจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ทั้ง 8 สถานประกอบการ ได้รับการสำรวจและตรวจวัดในพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อชี้บ่งสิ่งคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยที่มีในการทำงาน ปัญหาได้รับการจัดลำดับความสำคัญ มีการประเมินระดับของสิ่งคุกคามและการได้รับสัมผัส ผู้ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพและรับทราบสถานะทางสุขภาพของตัวเอง นำไปสู่การสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพ และการป้องกันตัวเองจากสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมการทำงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีความพิการด้านร่างกายได้รับการประเมินความเหมาะสมต่องานที่ปฏิบัติและได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาวะของการทำงานให้มีความเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น
  • 2 สถานประกอบการ  ได้ดำเนินมาตรการควบคุมเสียงดังที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโดยใช้มาตรการด้านวิศกรรม โดยผู้ให้บริการได้ให้คำแนะนำการปรับปรุงปละได้ร่วมประเมินประสิทธิผลของมาตรการที่ได้จัดทำขึ้น
  • 3 สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดย สื่อสาร จูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ประกอบอาชีพ   
  • ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ ประกอบด้วย การลดการประสบอันตราย ลดการเจ็บป่วย เพิ่มสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้แรงงาน

 

SDG 4.3.4 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกวิทยาเขต (การศึกษาคุณภาพ)

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการศึกษาแบบ Active learning มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชาปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง โรคจากการประกอบอาชีพและการบริการอาชีวิอนามัย  ปฏิบัติวิชาชีพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ส่งเสริมให้เกิดเป็นความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่มาจากประสบการณ์ลงมือทำ 

คณาจารย์ นักศึกษา และ 8 สถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานประกอบด้วยการร่วมประชุมวางแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ ตรวจวัดและประเมินสิ่งคุกคาม จัดทำโครงการควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพื้นที่และสภาวะการทำงาน ติดตามและวัดผลการปรับปรุง

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน ประเมินและจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการสื่อสาร จูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ประกอบอาชีพ มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีภาวะผู้นำ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จิตสาธารณะ และปรับตัวเท่าทันต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

SDG 3.3.2  Health Outreach Programmes (Good Health and Well-being)

The primary objective of this project is to enhance the well-being of workers, encompassing both Thai nationals and overseas individuals, inside occupational settings, as well as individuals residing in the neighboring communities. The presence of hazards in the work environment can have detrimental impacts on an individual's health, susceptibility to illness, and overall well-being.

The project was formulated with the primary objectives as follows: 1) In order to systematically examine and assess the prevailing working conditions experienced by various labor collectives. The primary objective is to offer services aimed at enhancing the physical and mental health of employees within their respective work environments.

A total of eight business establishments, comprising both government and private sector entities, have been chosen as participants for the project. These establishments include Nakhon Si Thammarat Airport, Siam Cement Company (Thung Song), Khanom Electricity Generating Company Limited, Vanachai Panel Industry Company Co., Ltd., Thung Yai Hospital, Maharaj Hospital, Thasala Hospital, and PTT Public Company Limited.

A proposed operational framework for occupational health and safety, which emphasizes collaboration with teaching and learning stakeholders (including faculty and students), will focus on the identification of workplace health and safety hazards, prioritization of issues, evaluation of the extent of risk exposure and its effects on health, and implementation of workplace programs aimed at mitigating and managing health hazards. The enhancement of workers' well-being entails the implementation of measures aimed at optimizing the cleanliness and safety of the workplace environment and conditions.

The findings align with the stated goals of the project.

Health promotion refers to the process of enabling individuals and communities to enhance their overall well-being and achieve optimal health outcomes. It involves empowering The mitigation of occupational diseases and injuries: A service has been developed to facilitate the organization of activities aimed at information dissemination, demonstration, and the creation of public relations media. A study was conducted to examine the impact of an exercise program on muscular relaxation during work in five different businesses, with the aim of lowering fatigue and job-related injuries.

The present discourse pertains to the several dimensions of health risk assessment and control management. The topic of safety and emergency in all eight establishments is of paramount importance. A comprehensive survey and measurement of the work area has been conducted to identify potential health and safety hazards present in the workplace. Subsequently, the identified issues are prioritized based on their severity and urgency. The assessment is conducted to determine the degree of threat and level of exposure. Both Thai and foreign workers get health examinations and are provided with information regarding their individual health conditions. This phenomenon results in the cultivation of consciousness and recognition of the significance of one's well-being. and safeguarding themselves against potential hazards in the workplace.

Workers who have physical disabilities undergo assessments to determine their eligibility for their respective job roles. Additionally, efforts are made to enhance their work environment and conditions in order to ensure appropriateness and effectiveness. Enhancing safety measures to promote improved well-being among workers.

Two establishments. Engineering solutions have been implemented to mitigate the impact of noise on individuals in the surrounding environment. The service provider offered suggestions for enhancement and actively engaged in assessing the efficacy of the implemented measures.

Three organizations have engaged in initiatives aimed at fostering a culture of safety through the means of communication, motivation, and guidance provided to executives and professionals.

One of the societal implications that can be evaluated is the mitigation of potential risks and hazards. Minimize the occurrence of sickness. Enhance the overall physical and mental welfare of employees.

 

SDG 4.3.4  Education Outreach Activities Beyond Campus (Quality Education)

Courses in occupational health and safety The School of Public Health at Walailak University offers a comprehensive approach to education and knowledge acquisition. There is a strong focus on active learning in education, particularly in the integration of teaching and learning within topics such as Industrial Hygiene Practice. The topic of interest pertains to industrial production processes and the associated risk assessment. The topic of discussion pertains to occupational disorders and the provision of occupational health services. Engage in the occupation of industrial hygiene. The field of occupational health and safety pertains to the study and implementation of measures aimed at safeguarding the well-being and welfare of individuals within the workplace environment. The assessment of environmental and health impacts

In order to facilitate student learning through practical engagement in authentic professional environments. Advocate for the cultivation of professional expertise and competencies derived from practical application.

The academic community, comprises faculty members, students, and a total of eight institutions. Engaged in the operational procedure by actively participating in planning meetings. Conduct a site visit to assess the commercial establishment. The objective of this study is to measure and evaluate potential hazards. Developing a comprehensive initiative aimed at mitigating health hazards. Enhance the well-being of employees in the workplace. Enhancing Space and Working Conditions The task at hand involves monitoring and quantifying enhancements.

The involvement of students in the coordination of health promotion services has been observed. The objective is to mitigate the occurrence of diseases and injuries arising from occupational activities. The objective of this task is to evaluate and effectively handle potential health hazards. The topic of concern is safety and emergencies. Establishing a safety culture can be effectively fostered by means of effective communication strategies. This academic discourse aims to offer motivation and guidance to executives and professionals in their respective fields. The ideas of occupational health management find practical application. The topic of workplace safety is of utmost importance, particularly when considering the application of leadership skills in the context of occupational health, safety, and industrial hygiene.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post Facebook อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/OccPHWU