...

Promoting second jobs and promoting mental health : Ban-Naikho- Village


โครงการ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มสุขภาพจิต บ้านในโคร๊ะ" ต าบลท่าขึ้น อ าเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.3
3.3.1
3.3.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3จินดารัตน์ สมใจนึกสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45

SDGs ภาษาไทย
  

   ชาวบ้านหมู่บ้านในโคร๊ะ มีวิถีการดำเนินชีวิต โดยการขับเคลื่อนด้วย การเกษตรกรรม ค้าขาย  รับจ้าง  มีความชำนาญด้านการเกษตร การปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ -19 ส่งผลให้ประชาชนมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต เกิดความเครียด เพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบจากการตกงาน ค้าขายไม่ได้เนื่องจากการปิดของตลาดเนื่องจากผลกระทบของการระบาดโควิท ทำให้ประชาชน  ขาดรายได้ถึง 47 ครัวเรือน   รายได้ครัวเรือนลดลง  ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยบุคลากร อาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกับภาคีผู้นำชุมชน ได้มีการประชุมและดำเนินการ วิเคราะห์ชุมชน โดยการทำ1) การใช้หลักการวิเคราะห์ชุมชน 2) การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน 3)การศึกษาสาเหตุของปัญหา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ 4) การศึกษาลู่ทางในการแก้ปัญหา  จากการสำรวจชุมชน พบ มีปัญหาสำคัญในเรื่อง 1)เศรษฐกิจ รายได้ลดลง คนตกงานเพิ่มขึ้น ผลิตผลการเกษตรขายไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการเปิดของตลาดชุมชน  2)สุขภาพ คนเจ็บป่วยจากโควิทและผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะ Long-covid   ความเครียด 3)สภาพสังคมการปฏิสัมพันธ์ในชุมชนลดลง งดการรวมกลุ่ม  ความไว้วางใจกันลดลง  และสุดท้ายผลกระทบด้าน 4) สิ่งแวดล้อม  พบว่ามีปัญหาด้านการจัดการขยะติดเชื้อและขยะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิทไม่ถูกต้อง จึงพบขยะในที่สาธารณะและแหล่งน้ำในชุมชน

              การค้นพบศักยภาพชุมชน พบว่าชุมชนนี้ มี จุดแข็งหรือศักยภาพที่ดี ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1)มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมีความสามารถในการประสานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี ตลอดจนสามารถระดมทรัพยากรได้ 2 ) มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล ประเมินปัญหาได้ 3) มีผู้นำสตรีที่มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างอาชีพ 4) มีภูมิปัญหาท้องถิ่น สำหรับจุดที่อาจเป็นแรงต้าน อาทิ เช่น  การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขาดแผนระยะสั้นระยะยาวของชุมชน ขาดการสะท้อนกลับของผลการดำเนินการไปยังชุมชน ขาดความสามารถในการต่อรองเจรจาทางเศรษฐกิจ ขาดทักษะในการพัฒนาคุณภาพสินค้า  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ หรือประเด็นอื่นๆ ยังไม่รอบด้าน การเข้าถึงเทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง                           

การมีส่วนร่วม   1) ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 2) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลประดู่หอม 4) อาสาสมัครสาธารณสุข 5) เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข  6) ปราชญ์ชาวบ้าน 7)  ตลาด สื่อมวลชน  8) แกนนำสตรี 9) แกนนำผู้สูงอายุ 

กระบวนการ

              ภายหลัง ที่ทีมอาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชุมชน ได้ทำการการวิเคราะห์ชุมชนสะท้อนข้อมูลถึงศักยภาพของชุมชน ได้มีการกำหนดประเด็นในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 1. มีการพัฒนาแกนนำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการในชุมชน มีคณะทำงาน มีเครือข่าย มีวิธีการวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้มีทีมอาจารย์และทีมวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการ
 2.  ด้านเศรษฐกิจ มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เน้นการสร้างอาชีพเสริม โดยการขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม แปรรูปลาดุก ยกระดับการเรียนรู้เป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน มีการสอนและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เรียนรู้การจัดการกลไกทางการตลาดจากวิทยากรจากภาคเอกชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ สอนการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
 3. ด้านสุขภาพจิต มีการเน้นสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพผู้นำได้แก่ อสม.  เยาวชน  อสม. ร่วมกับ รพ.สต.ประดู่หอม ส่งเสริมการออกกำลังกาย อบรมหลักสูตรสุขภาพจิตแก่แกนนำชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและรับฟังปัญหาจากประชาชน มีการติดตามเยี่ยมทุกๆ 3 เดือน ส่งคืนข้อมูลทุกสามเดือน ทั้งนี้กระบวนนี้มีการมีการชี้แนะจากทีมสสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
 5. มีการทบทวนแผนและประเมินผลลัพธ์  

ผลที่ได้รับ 

 1. เกิดกลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน มีเครือข่ายแกนนำในทุกกลุ่มวัย  แกนนำได้รับการถ่ายทอดความรู้ การดำเนินโครงการ การรวบรวมข้อมูล การวางแผนการทำหน้าที่ของแกนนำแต่ละแผนงาน คนในชุมชนก็มีความสนใจการที่จะเข้าร่วมโครงการ
 2. เกิดกลุ่มอาชีพเสริม โดยการสร้างกลุ่มเลี้ยงปลาดุก โดยมีกลุ่มสตรี และคนที่มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุกมาถ่ายทอด และให้ลงมือปฏิบัติ ได้ปล่อยพันธุ์เพาะเลี้ยงปลาดุกในชุมชน ในบ่อของชุมชน ต่อมามีการปรับปรุงเป็นบ่อปลาที่ได้มาตรฐาน  มีการถ่ายทอดเทคโนโยลี โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยการประสานงาน ดำเนินงานโดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มสตรี สร้างอาชีพเสริม ทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม ดำเนินงานโดยคณะกรรมการชุมชน  แกนนำสตรี กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 40 คน นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปปลาดุกมาแปรเป็น ปลาดุกแดดเดียว  เป็นการถนอมอาหาร ทำให้เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการป้องกันภาวะซึมเศร้าได้ในทางอ้อมจากการมีกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 4. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด การจัดทำรายงาน การสะท้อนข้อมูล การถ่ายทอดข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ โดยทักษะเหล่านี้มีการส่งเสริมประสานงาน โดยทีมวิจัยจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 5. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ARE   กับแกนนำชุมชนรุ่นต่อไป และชุมชนอื่นๆ 
 6. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ภาวะสุขภาพจิตของบุคคลในชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

จะพัฒนาต่ออย่างไร

            มีการพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทางการตลาด การขายช่องทางอื่นๆ เช่น ออนไลน์ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูด การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการดึงเยาวชนในชุมชนเป็นแกนนำมากขึ้น เป็นแกนนำในการเข้าถึงและมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ และมีการตั้งเป้าหมายไปที่การเป็นพื้นที่ลดอบายมุข  และป้องกันปัญหายาเสพติด

 

 

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Context

Village Nai Khor is a community in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. This village has a lifestyle driven by agriculture, trade, hire, have expertise in agriculture vegetable gardening composting. The affected by the COVID-19  situation outbreak, people have chronic illnesses, especially in terms of mental health increased stress on the economy, affected unemployment, unable to trade due to the closure of the market due to the impact of the Covid-19 epidemic, causing people to lose income in 47 households, household income has decreased.

 The School of Nursing, Instructors from the School of Nursing have collaborated with community leaders There were meetings and proceedings. Community analysis by 1) Using the community analysis principle and 2) Studying the problems and needs of the community. 3) Studying the cause of the problem ability to solve problems and 4) Studying ways to solve problems.

 From a community survey by the school of nursing and village health volunteers, it was found that there were major problems in the community. First of all, 1) The economy, income decreased, and unemployment increased, agricultural produce cannot be sold, because there is no community market opening. Next, 2) Health, sick people from COVID-19, and health effects from long-covid such as stress. 3) Social conditions and community interactions are reduced. refrain from grouping decreased trust and finally the impact on.   4) The environment, It was found that there were problems with infectious waste management and waste related to the prevention of COVID-19. Therefore, garbage in public places and water sources in the community.

Intervention

After that, a team of teachers from the School of Nursing together with the community analyzed the community reflecting the potential of the community. Development issues have been identified as follows:

1. There is the development of community leaders to drive projects in the community, there is a working group, there is a network, and there is a method for analyzing the community. There is a team of professors and research teams to transfer the process.

2. On the economy, there is an economic recovery. Emphasis on creating additional careers by making rice crackers in watermelon juice and elevating learning to be a community economic learning center for teaching and analyzing market needs. They  learning how to manage marketing mechanisms from private speakers in the area and outside the area.  They learned about  how to prepare an income and expense account knowledge is passed on by sages and experts to introduce and teach household accounting.

3. Mental health There is an emphasis on networking and developing leadership potential, namely village health volunteers, and youth village health volunteers, in collaboration with Pradohom Public Health Hospital promote exercise mental health training course for community leaders group activities to promote mental health and listen to the problems of the people. Follow-up visits every 3 months, data returned every 3 months. This process is guided by the School of Nursing team. Walailak University

4. There is a community economic learning center.

5. Plans are reviewed and results are evaluated.

The result

​ 1. The emergence of a strong community leader group, public participation, there is a network of leaders in all age groups. Leaders have been passed on knowledge project implementation collecting information, and planning the duties of the leaders of each plan. People in the community are interested in joining the project.

2. Formation of a group of supplementary occupations by creating a catfish farming group with a group of women and people with knowledge of catfish farming to pass on and put into practice have released breeding catfish in the community in the community pond. Later, it was improved to be a standardized fish pond. technology is transmitted by researchers from Walailak University by coordinating operations by the School of Nursing.

3. There is also a group of women who build a career cooking rice crackers with watermelon juice operated by community committees, women leaders, and elderly groups of 40 people. sun-dried catfish as food preservation causing a group to exchange ideas It is indirectly preventing depression through social interaction activities.

4. Broadcast activities preparation of reports data reflection convey information and online learning exchange. These skills are promoted and coordinated by a research team from the School of Nursing, at Walailak University.

5. There is a process of exchanging knowledge and taking lessons from ARE with the next generation of community leaders and other communities.

6. Qualitative data about the mental health status of people in the community has improved.

​ How to develop further:

There is a development to extend the product, marketing, and selling through other channels, such as online or packaging design to be attractive products. Identity creation developing community participation and mental health. Promotion activities and engaging youth in the community as leaders are the mainstay of reach and well-versed in online communications. and has set a goal to be an area to reduce vices and prevent drug problems.

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

https://www.facebook.com/Taibon40/?locale=th_TH

https://www.facebook.com/Taibon40/?locale=th_TH

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

https://www.facebook.com/walailaknursing

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

้https://hospital.wu.ac.th

path2healthfoundation

https://www.path2health.com