...

Tha Sala - The Global Neighbour


ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97.72

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1วศิน ประดิษฐศิลป์วิทยาลัยนานาชาติหัวหน้าโครงการ50
2เมดินา อดุลยรัตน์วิทยาลัยนานาชาติคณะทำงาน38
3สุชิตา มานะจิตต์วิทยาลัยนานาชาติคณะทำงาน12

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ “ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน” (Tha Sala - The Global Neighbour) เป็นโครงการร่วมระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) และศูนย์บริการวิชาการ (CAS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจรายรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ อาทิ การสร้างรายได้ที่มากขึ้น รวมถึงช่วยดึงดูดชาวต่างชาติมายังอำเภอท่าศาลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้น โดยในปี 2566 โครงการฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาร้านอาหารด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ โดย อ.ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติของ WUIC ทำงานร่วมกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด

โครงการฯ เริ่มจากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยว (รวมไปถึงแขกของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์อาคันตุกะ) เพื่อสอบถามถึงประสบการณ์ในการรับประทานอาหารในร้านอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัยฯ ปัญหาที่พบเจอ ความคาดหวัง ตลอดจนร้านอาหารที่ชื่นชอบหรือต้องการไปรับประทานในอนาคต ทางโครงการฯ ทำการสรุปร้านอาหารยอดนิยม 10 ร้าน พร้อมทั้งปัญหาในการใช้ภาษากฤษ และขอเข้าพบร้านอาหารต่างๆ เพื่อชวนเข้าร่วมโครงการฯ โดยในปี 2566 มีร้านอาหาร 8 ร้าน มีความพร้อมในการเข้าร่วมกับโครงการฯ

นักศึกษาของ WUIC มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยนักศึกษาฯ ทำหน้าที่ช่วยประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ ของร้านอาหาร อาทิ ทักษะภาษา เมนูอาหาร และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ แปลเมนูเป็นภาษาอังกฤษ (หรือภาษาที่สามตามที่ร้านอาหารร้องขอ) และยังช่วยออกแบบกิจกรรม การอบรม และสื่อต่างๆ ในโครงการฯ เช่น Phyu Lei Khin หรือ น้องไข่มุก ช่วยออกแบบสติกเกอร์ “Tha Sala Global” ซึ่งมีไว้มอบให้กับธุรกิจที่ได้รับการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษ

ทางโครงการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “English for Restaurant Professionals” พร้อมทั้งจัดทำ “คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร” และมอบให้กับร้านอาหาร 6 ร้าน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (8.00 - 17.00 น.) เพื่อช่วยร้านอาหารฟูมฟักทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจร้านอาหาร และได้ส่งนักศึกษาฯ ในฐานะลูกค้า ลงไปทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ร้านอาหารหลังการอบรม 2 สัปดาห์ โดยร้านอาหารทั้ง 6 ร้าน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากทางโครงการฯ โดยทุกร้านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดและพร้อมที่จะเป็นร้านต้นแบบในการอบรมให้กับร้านอาหารอื่นๆ ในปีต่อๆ ไป

สำหรับโครงการฯ ในปีแรกนี้ ทีมงานและคนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายคนทำงานที่เข้มแข็งขึ้นในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยฯ โดยเกิดร้านอาหารต้นแบบ 6 ร้าน เครือข่ายร้านอาหาร 8 แห่ง และพนักงานที่ผ่านการอบรมรวม 30 ท่าน และเราทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านอาหารอื่นๆ ในปีต่อไป จนกว่าจะครอบคลุมทุกร้าน และจะขยายการพัฒนาไปยังธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วย


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Tha Sala - The Global Neighbour (ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน), by Walailak University International College (WUIC) and Centre for Academic Services (CAS), aims to develop local businesses around the campus to be capable to communicate with customers in English, expanding their opportunities to generate higher revenues, and attracting international people to Tha Sala city and Walailak University in Nakhon Si Thammarat, Thailand. This first year program focused on various types of restaurants around the campus. Dr Wasin Praditsilp, FHEA, President of BBA (International Program), faculty members, and international students at WUIC collaborated closely with the locals to multiply the program's impact beyond the campus.

The program surveyed international students, staff members, expats, travellers (including visiting professors and guests etc.) on their experiences with local restaurants, their expectations and types of food they would love to try. The programs listed 10 most favourable restaurants and their English issues, then visited all restaurants in the list to invite them to join the program. For 2023, 8 restaurants participated as the pioneers.

The students, as key agents of the program, helped assess the restaurants' Global Readiness e.g. staff's English skills, menus, and signs, and translated the menus into English, and for some restaurants, third-language menus. They also designed the program activities, workshop, and related media - the “Tha Sala Global” sticker for a certified restaurant was also designed my Ms. Phyu Lei Khin (Kaimook), a student team member.

We organised the "English for Restaurant Professionals" workshop (with a guidebook) on 11 August 2023, 8 AM - 5 PM, to incubate restaurant staff members with English greeting, ordering, and billing skills. The participants from 6 restaurants reflected that they were highly satisfied with the workshop and would be happy to help the project in the following years. After 2 weeks, the students visited the restaurants, as general clients, to assess their English-readiness. All restaurants passed the assessment and got the certificates and Tha Sala Global stickers from the program.

At the end of the first year, we and all stakeholders helped develop a strong university-local business network. There are 6 model restaurants being ready to train other restaurants in the following years, 8 new local business networks, and 30 trained restaurant professionals. We aim to expand the impact to most restaurants in front of the campus in 2024, then to other businesses and industries in a couple of years to come.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพและเชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ

https://wuic.wu.ac.th/en/2023/06/26/wuic-and-cas-kickstart-tha-sala-global-neighbour-2023/

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรร้านอาหาร

https://wuic.wu.ac.th/en/2023/08/16/wuic-and-cas-organise-tha-sala-global-neighbours-english-for-restaurant-professionals-workshop-for-restaurants-in-front-of-walailak-university/

แบบสอบถามประสบการณ์การรับประทานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย (กลุ่มเป้าหมายต่างชาติ)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=764552005673003&set=pb.100063546314483.-2207520000.&type=3

คณาจารย์และนักศึกษา WUIC ประชุมทีมเพื่อเริ่มกิจกรรม Social Engagement

https://wuic.wu.ac.th/en/2023/06/02/wuic-kickstarts-social-engagement-research-projects-2023/