...

Development of kimchi products, packaging and marketing


การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 1

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ50
2ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ศูนย์บริการวิชาการคณะทำงาน25
3รัชฎา คชแสงสันต์ศูนย์บริการวิชาการคณะทำงาน25

SDGs ภาษาไทย
  

ตามนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคของภาครัฐ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีความยั่งยืนและเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกผักสวนครัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำปากพนัง ทั้งในอำเภอปากพนัง และ อำเภอหัวไทร ที่มีภูมิศาสตร์และสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ผลจากนโยบายดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีผลผลิตพืชผักเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงเหลือพอที่จะจำหน่าย อย่างไรก็ตามผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้นั้น มีอายุการเก็บรักษาที่สั้น บ่อยครั้งการขายมักจะไม่ได้ราคาที่เหมาะสมเกิดการขาดทุน และผลผลิตที่ขายไม่ได้ยังเกิดการเน่าเสียเเป็นมลพิษ 

          จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกษตรกรจึงมีความต้องการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานพอสำหรับการขนส่ง และอาจมีราคาที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะวิจัย จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา และพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการทำการศึกษาวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น ศูนย์อำนวยการและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อที่จะแปรรูปพืชผักที่มีอยู่ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด” ถูกจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรที่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการปลูกพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะ เกษตรกรภายในพื้นที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก ได้นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น ผลิตภัณฑ์กิมจิ

          กิมจิ เป็นผักดองที่ได้พัฒนาขึ้นจากประเทศเกาหลี ด้วยกระแสความนิยมวัฒนธรรม ละคร ภาพยนตร์ และเพลง จากประเทศเกาหลี จึงทำให้อาหารเกาหลีได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างมาก โดยมีมูลค่าสูง ผลิตง่าย และสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นได้อย่างหลากหลาย  การทำกิมจิจากผักที่มีในท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางการเพิ่มมูลของผลผลิตอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ในโครงการวิจัยได้มุ่งเน้นให้มีการนำผักและวัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะของพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

         โดยการดำเนินการประกอบด้วย (1) กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ และประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานราชการและชุมชน (2) การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กิมจิ (3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก (4) การฝึกอบรมให้กับชุมชน/เกษตรกร (5) การพัฒนาช่องทางการตลาด โดยผลจากการดำเนินงานร่วมกันกับเกษตรกรทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กิมจิที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น คือ มีการใช้ผักที่ปลูกในท้องถิ่น และวัตถุดิบที่เพิ่มเติม คือ ฝรั่งกิมจู น้ำตาลจาก และพริกขี้หนูจินดา และซอสหมักกิมจิ  และมีการอบรมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 ท่าน โดยได้รับความร่วมือจาก เกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธ์ อ.หัวไทร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกาะทวด และ สำนักงานบริหารส่วนตำบลเกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยปัจจุบันสินค้าได้จัดจำหน่ายผ่านทางชื่อทางออนไลน์ (facebook) และร้านค้าในศูนย์อำนวยการและประสานงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

According to the government's policy to promote the cultivation of vegetable gardens for consumption. To make farmers and citizens sustainable and to reduce expenses and create income in all areas of Thailand. Nakhon Si Thammarat Province therefore continuously organizes activities to encourage farmers to grow vegetables, especially in the area of ​​the Pak Phanang river basin, both in Pak Phanang and Hua Sai districts, with geography and climate suitable for cultivation. As a result of such policies, farmers have increased vegetable production sufficient for household consumption and enough for selling. However, the agricultural products that can be produced have a short shelf life, so oftentimes the sale does not reach the appropriate price resulting in a loss. And the produce that cannot be sold is still spoiled and polluted.

          From the aforementioned events, farmers want to transform their agricultural products into products that can be stored long enough for transportation. and may have a higher price For this reason, the research team from the School of Agricultural Technology and academic service center of Walailak University therefore went to the area to study and develop project proposals to obtain government support. in conducting research together with existing local agencies such as the Pak Phanang Basin Area Administration and Development Center and Subdistrict Administrative Organization and agricultural promotion section In order to process existing vegetables to a higher value.“Kimchi product development project packaging and marketing” was organized to develop occupational security for farmers living in the Pak Phanang watershed with budget support from Office of the Special Committee to Coordinate Royal Projects in 2023. The objective is to help farmers who grow vegetables, especially farmers within the area of ​​the Pak Phanang Basin Development Administration and Coordination Center. ==and the community enterprise group of Pak Phanang District and Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province with a large number of productivity Has been processed to add value to Kimchi products.

            Kimchi is a pickled vegetable that was developed in Korea.With the trend of popular culture, drama, movies and music from Korea. As a result, Korean food is very popular in Thailand. It has high value, is easy to produce, and can be processed into a variety of other foods. Making kimchi from local vegetables is one way to increase the productivity of the produce. However, the research project has focused on bringing vegetables and ingredients that are unique to the local area. in order to create products that are specific to the area In order to create a career and generate stable income for the community and make the community stronger.

             The operation consists of (1) activities to visit the area to survey information about raw materials. and coordinating with network partners, both government agencies and communities (2) developing kimchi product recipes(3) Packaging and label development (4) Training for communities/farmers (5) Marketing channel development As a result of working together with farmers, products have been created, including kimchi that has a local identity, i.e. locally grown vegetables are used. And the additional ingredients are guava kimchu, sugar from and Jinda chilli. and kimchi marinade

 

There was a total of 4 training sessions for farmers and those interested, with approximately 70 participants, with cooperation from farmers in the area Suan Bun Prasit Community Enterprise Group, Hua Sai District, Ko Thuat Subdistrict Community Enterprise Group and Ko Thuat Subdistrict Administrative Office, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat ProvinceWalailak University Research Institute and the School of Agricultural Technology Walailak University At present, the product is distributed via online name (facebook) and stores in the Administration and Coordination Center for the development of the Pak Phanang Basin.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ข่าวของศูนย์บริการวิชาการ

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/22727

ข่าวของศูนย์บริการวิชาการ

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/22719

ข่าวของศูนย์บริการวิชาการ

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/22613

ข่าวของศูนย์บริการวิชาการ

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/22926

ข่าวของศูนย์บริการวิชาการ

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/23070