...

WU Coastal Community Conservation Volunteer Project


โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชุมชนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย


Agenda : Outreach and Engagement
14.1.1
14.4.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
12.2.6
14.1.1
14.4.2
17.2.1
17.3.14
17.4.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98.6

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ภูสิต ห่อเพชรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชุมชนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย เป็นโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ในแต่ละปีการศึกษา เป็นแกนนำหลักขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะทะเล ในนามชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Marine Conservation Club, WU_MCC) 

 

นักศึกษาในชมรมพิทักษ์ทะเล ได้มีส่วนวางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบัติจริง ในการสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการสู่ชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่น เกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของขยะทะเล การจัดการปัญหาขยะทะเลได้จากต้นทาง ตามหลัก 3R (ลดใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) และลดปริมาณการสร้างขยะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ภาชนะพลาสติกใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) เช่น การใช้แก้วน้ำ ถุงผ้าส่วนตัว ในชีวิตประจำวัน จากภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนนักศึกษา ขยายผลสู่กิจกรรมสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะแก่เด็กนักเรียนและชุมชนชายฝั่งทะเล

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งทะเล ทั้ง 6 อำเภอ (อำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง และหัวไทร) จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางทะเล อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อเก็บข้อมูลชนิด ปริมาณ เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายฝั่งและภายในชุมชน และสร้างความตระหนักถึงแหล่งที่มาของขยะเหล่านี้ ทำการคัดแยกขยะตามรูปแบบ International Coastal Cleanup ขององค์กร Ocean Conservancy โดยการร่วมเป็นเครือข่ายและจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางทะเลในท้องถิ่น ได้แก่ วันมหาสมุทรโลก (8 มิถุนายน) และวันเก็บขยะชายหาดสากล (เสาร์ที่สามของเดือนกันยายน) ของทุกปี ที่ผ่านมา ได้มีการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและภายนอกพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดความยั่งยืน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักนักศึกษา ห้องสมุดกลาง โรงอาหาร เป็นต้น สำหรับหน่วยงานและองค์กรภายนอก ได้แก่ ชมรมประมงพื้นบ้าน โรงเรียน กลุ่ม Trash Hero ท่าศาลา เป็นต้น โดยชมรมพิทักษ์ทะเล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชน Green Youth "ระดับทอง" ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)

 

นอกจากนี้ จากการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ในเวที The 7th International Marine Debris Conference (7IMDC) ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเดือนกันยายน 2665 ที่ผ่านมา ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงาน Human in love (HIL) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรร The 3rd My Beloved Ocean Children’s Environmental Drawing Contest 2023) โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกิจกรรมนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมมากกว่า 150 คน และได้รับรางวัล จำนวน 3 คน (จาก จำนวน 6 รางวัล ที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทย) ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นปีแรก ซึ่งคาดว่าจะได้มีการขยายการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The WU Community Marine Conservation Volunteer (WU_CMCV) Project is a social engagement project of the Marine Science Program, Faculty of Science, Walailak University. The objective of the program is to provide students of the program with the opportunity to lead activities to raise awareness and promote the conservation and rehabilitation of marine and coastal resources, with a focus on marine debris issues. The program is organized by the Walailak University Marine Conservation Club (WU Marine Conservation Club, WU_MCC).

Students in the Marine Conservation Club have been involved in planning, designing, and implementing a variety of volunteer activities through the integration of academics, teaching activities, student activities, and community outreach services. They have also been sharing knowledge from generation to generation about the problems and importance of marine debris, how to manage marine debris from the source using the 3R principle (reduce, reuse, and recycle), and how to reduce the amount of waste by changing the behavior of using single-use plastic containers, such as using reusable water bottles and bags. These activities have been carried out within the university with fellow students, and have been extended to activities outside the university, especially for students and coastal communities.

The Marine Science Program and the Marine Conservation Club of Walailak University have built partnerships with coastal communities in 6 districts (Khanom, Si Chon, Tha Sala, Mueang, Pak Phanang, and Huai Sai Districts) to organize activities on important days related to the marine environment. These activities include promoting marine environmental activities, beach cleanups to collect data on the types and quantities of waste, reducing the amount of waste on the coast and within the communities, and raising awareness of the sources of this waste. The waste is sorted according to the International Coastal Cleanup (ICC) format of the Ocean Conservancy (OC).

These activities have been organized in collaboration with local organizations, government agencies, and other stakeholders, both within and outside the university, in order to be sustainable. Within the university, the Marine Conservation Club has worked with student dormitories, the central library, and the dining hall. Outside the university, the club has worked with local fishing communities, schools, and the Trash Hero Tha Sala group.

The Marine Conservation Club was awarded the Green Youth "Gold Level" national award in 2023 for its environmental activities for youth within the university, organized by the Ministry of Natural Resources and Environment, Department of Environmental Quality Promotion (DEQP).

In addition, the Marine Science Program and the Marine Conservation Club of Walailak University have built partnerships with Human in Love (HIL), a non-profit organization in South Korea, to promote environmental activities in the 3rd International Children's Environmental Drawing Contest 2023. The contest was supported by the Walailak University Academic Service Center, which acts as the international cooperation network operator. In this activity, more than 150 students from schools in Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat province, participated and won 3 prizes (out of 6 prizes representing Thailand). This was the first year that Walailak University participated in the activity, and it is expected that the collaboration will continue.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

https://cas.wu.ac.th/archives/22909?fbclid=IwAR088wqEgm68-SkEsTgKqRq7Ky3yuRz4OgPmzWSKcUpjttcjZXpt0kBrxwM

องค์กร Human In Love ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศรางวัลการวาดภาพสำหรับเด็กนานาชาติ

http://kidsart.hil.or.kr/en/3rd-winners/

ชมรมพิทักษ์ทะเล ขอเชิญร่วมกิจกรรม Smile & Smart Showcase ณ ตลาด Bota Maket

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02u6Wt9q5iBVQxkpCMrq4h9psHyFLFryd9gUQPuhNK9iJpMq2HYo7aNSG8A66B8kTFl&id=100083351791910&mibextid=Nif5oz

ชมรมพิทักษ์ทะเล ภาพบรรยากาศในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 “ กิจกรรม สร้างความตระหนักการจัดการขยะจากต้นทาง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zZmjEEzJVBv93PoWs2nkUyaxZxGZsaPEvTFYxJJiASNyQGFCwEtRkGK69pNrt1Kcl&id=100083351791910&mibextid=Nif5oz