...

Renovation Design Project for the Geriatric Clinic area Tha Sala Hospital Nakhon Si Thammarat Province.


โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Research and Innovation
3.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1สุริณี กิ่งกาดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบหัวหน้าโครงการ25
2ภานุวัฒน์ สวัสดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้รับผิดชอบหลัก25
3จาตุรันต์ พิบูลย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรับผิดชอบ20
4ชิติพัทธ์ เปรมสง่าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมโครงการ15
5นูรุลญันนะห์ พิทักษ์จิตต์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรับผิดชอบ15

SDGs ภาษาไทย
  

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้สูงอายุสถานพยาบาลจึงเป็นด่านแรกที่สนับสนุนและให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงวัย ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่รองรับการใช้งานกลุ่มผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้หลักในการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่การใช้งานของผู้อายุ เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ คนทุกวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในการยืน เดิน การทรงตัว และการลื่นล้ม มีแสงสว่างเพียงพอ ลดอุบัติเหตุ จากการเคลื่อนไหว การมองเห็น และการได้ยิน เช่น ระหว่างทางเดินในจุดต่างๆ ต้องมีราวจับมีราวจับเพื่อป้องกันการหกล้ม กระเบื้องวัสดุปูพื้นจะต้องไม่ลื่น ทั้งนี้ผู้สูงอายุต้องเข้าถึงการใช้งานสะดวก ต้องสามารถเข้าถึงง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 

7 ข้อ หลักการของการออกแบบ Universal Design (UD) หรือ Inclusive Design สำหรับคลินิกผู้สูงอายุ

1.การใช้งานอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use) การออกแบบที่เหมาะสำหรับทุกคน เช่น พื้นที่เคาน์เตอร์หรือโต๊ะสามารถรองรับผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ใช้รถเข็นได้ มีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นต้น

2.ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility in Use) การออกแบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละคน หรือความสามารถในการใช้งานของแต่ละคน 

3.ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) การออกแบบที่เข้าใจง่าย เห็นแล้วรู้เลยว่าต้องใช้อย่างไร โดยผู้สูงอายุใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษา ความรู้ 

4.การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible Information) การออกแบบการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือความสามารถทางประสาทสัมผัสของผู้ใช้ 

5.การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) การออกแบบช่วยที่ลดอันตรายของผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุ หรือการกระทำที่ไม่ตั้งใจให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การออกแบบโดยใช้พื้นผิวกันลื่น 

6.ไม่ต้องใช้แรงมาก (Low Physical Effort) ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ต้องใช้แรงน้อยที่สุด 

7.ขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Size and Space for Approach and Use) ขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าใกล้ การเข้าถึง โดยไม่คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ เช่น การออกแบบประตูโดยให้มีความกว้างอย่างน้อย 32 นิ้ว (81 เซนติเมตร) สามารถทำให้ผู้สูงอายุที่ใช้วอล์คเกอร์ หรือวีลแชร์ สามารถผ่านเข้าประตูได้อย่างสะดวก

ปัจจุบันหลายหน่วยงานผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุเริ่มหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการดังจะเห็นได้ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำ “โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” เป็นตัวแบบ (Model) ในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ รับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดการเตรียมความพร้อมให้กับสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลท่าศาลาที่ปัจจุบันที่มีผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการขยายพื้นที่ตรวจโรคเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้สูงอายุแยกออกมาจากส่วนผู้ป่วยทั่วไป ด้วยพื้นที่เดิมของโรงพยาบาลผู้ป่วยทุกกลุ่มจะต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคด้านการใช้งานของผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า ที่พยุงเดิน ยากแก่การใช้บริการด้วยพื้นที่ห้องตรวจอยู่ชั้น 2 จึงต้องการปรับปรุงพื้นที่ใหม่โดยการการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้นล่างที่เป็นส่วนของที่พักผ่อนและทำงานของพยาบาลมาปรับปรุงเป็นคลินิกผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่และใช้งานได้สะดวก เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการประกอบด้วย 

1) ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ งานระบบและโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ในเชิงโครงสร้าง และงานระบบ

2)รับฟังความต้องการการใช้งานพื้นที่จากแพทย์อายุรกรรมและพยาบาล เพื่อหาแนวทางการออกแบบที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของแพทย์ พยาบาล และคนไข้ผู้สูงอายุ

3) กระบวนการออกแบบร่าง(Draft 1) การปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำเสนอแก่ทีมแพทย์ พยาบาลแผนกอายุรกรรมและผู้อำนวยการรพ.ท่าศาลา เพื่อหาข้อเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติมตามการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก

4) ประชุมร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลแผนกอายุรกรรม และผู้อำนวยการรพ.ท่าศาลา เพื่อหาข้อเสนอแนะปรับปรุงเพิ่มเติมตามการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก

5) กระบวนการพัฒนาแบบ (Draft 2) จากการรับฟังความคิดเห็นจากทีมแพทย์พยาบาลแผนกอายุรกรรม

6) นำเสนอแบบสุดท้าย (Final)

7) กระบวนการก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน

ภายใต้การร่วมมือระหว่างสาขาการออกแบบภายในและแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลท่าศาลาในการจัดหาแนวทางการออกแบบคลินิกผู้สูงอายุเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลักกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ให้บริการแพทย์และพยาบาล โครงการได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแบบจนได้แบบสถาปัตยกรรมภายในฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างในกระบวนการถัดไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Currently, Thailand has wholly entered into a society of the elderly. Thailand is one country that has entered an aging society, with more than 20 percent of the country's population aged 60 years and over. To facilitate and improve the quality of life for the elderly group, nursing homes are the first line of defense to support and provide services to the elderly group. In designing to improve the area to accommodate the use of the elderly group, it is necessary to use the principles of designing for older people and the concept of Universal Design or design for all people. To support and facilitate the use of the elderly. It is a concept for creating society. So that everyone can live together in a comfortable environment. Make safety and cover all the diverse needs of the elderly, the disabled, pregnant women, people of all ages, and all target groups. Taking into account safety, Reduce accidents that may occur in standing, walking, balancing, and slipping and falling. There is enough light to reduce movement, vision, and hearing accidents, such as during walkways in various places. There must be handrails and handrails to prevent falls. Floor tiles must not be slippery. However, the elderly must have easy access to use. Must be easily accessible To facilitate the elderly and bedridden patients

 

7 principles of Universal Design (UD) or Inclusive Design for elderly clinics

1. Equitable Use: Design suitable for everyone, such as a counter or table space that can accommodate general or wheelchair users. There is a ramp for older people who use wheelchairs, etc.

2. Flexibility in Use: Flexible design to accommodate the needs of each person. or the ability to use each person

3. Simple and Intuitive Use: The design is easy to understand. When you see it, you know how to use it. Use by the elderly does not require language skills or knowledge.

4. Perceptible Information: Designing to communicate necessary information to users effectively. Regardless of the environment or the user's sensory abilities.

5. Tolerance for Error: Design that reduces the danger of consequences from accidents. Or careless actions are kept to a minimum by designing with non-slip surfaces.

6. Low Physical Effort: designed to be used efficiently and comfortably.

7. Size and Space for Approach and Use: Size and space appropriate for approach and access, regardless of physical characteristics, such as designing a door with a width of at least 32 inches. can allow elderly people who use walkers or wheelchairs to pass through the door easily.

Nowadays, many agencies providing services to the elderly have begun to pay attention and be aware of offering convenience to the elderly and people with disabilities, as can be seen that The Department of Health Service Support has prepared a "Project to create prototype construction plans for health care facilities for the elderly according to green building criteria" is a model for the development of civilized buildings. These public and private healthcare facilities recognize the importance of caring for the elderly. elderly Accept energy conservation and environmentally friendly policies. There is a concept of preparing healthcare facilities to support expanding the increasing number of elderly people. Support the work of medical and public health personnel to be flexible. It can facilitate the elderly. The same is true of Thasala Hospital, which currently has an increasing number of elderly patients. Therefore, there is a need to expand the examination area to reduce congestion and facilitate the elderly group, separated from the general patient area. With the original area of the hospital, every patient group must share space. This is a barrier for the elderly, who must use wheelchairs, canes, and walkers. It isn't easy to use the service because the examination room area is on the 2nd floor. Therefore, they want to renovate the area by modifying the ground floor area that is part of the Nurses' rest and work have been renovated into a clinic for the elderly. To facilitate access to the area and convenient use. To support the increasing number of elderly people.

 

The process of project implementation consists of the following:

1) Go to the area to survey the area. System and structural work To analyze the area in terms of structure and system work.

2) Listen to the space usage needs of internal medicine doctors and nurses. To find design guidelines that meet the usage behavior of doctors, nurses, and elderly patients.

3) Draft design process (Draft 1) to improve the area for presentation to the medical team. Nurse in the Internal Medicine Department and Director of Thasala Hospital To find suggestions for further improvements according to the use of the primary user group.

4) Meeting with the medical team, Internal medicine department nurse, and director of Thasala Hospital To find suggestions for further improvements according to the use of the primary user group.

5) Design development process (Draft 2) from listening to opinions from a team of doctors and nurses in the internal medicine department.

6) Final presentation (Final)

7) Construction process

 

The results consisted of the following:

The collaboration between the Interior Design Department and the Internal Medicine Department of Thasala Hospital provides guidelines for designing elderly clinics to meet the primary needs of the elderly and medical and nursing service providers. The project has designed and developed a complete interior architecture model for the final construction process.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

website สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

https://arch.wu.ac.th/?page_id=18055