...

Finance and Accounting for Community


การเงินและบัญชีชุมชน


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 99.69

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1นิษฐิดา สุดใหม่สำนักวิชาการบัญชีและการเงินหัวหน้าโครงการ40
2นลินี ทินนามสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน40
3พรเพ็ญ ทิพยนาสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน10
4สุชาติ ฉันสำราญสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน10

SDGs ภาษาไทย
  

 

การเข้าใจถึงต้นทุนของสินค้า การวางแผนทางการเงิน การจัดทำรายการบัญชีรับจ่าย รวมทั้งการตั้งราคาสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น สำนักวิชาการบัญชีและการเงินจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการดำเนินการโครงการงานวิชาการรับใช้สังคมในชื่อโครงการบัญชีและการเงินเพื่อชุมชน โดยสร้างความร่วมมือกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปปรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

โครงการบัญชีและการเงินเพื่อชุมชนดำเนินการโดยใช้องค์ความรู้ในด้านการเงินและบัญชี การตลาด และการบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน การคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือกับเทศบาลพรหมโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีนโยบายในการขจัดความยากจนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนจำนวน 6 กลุ่มได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี วิสาหกิจชุมชนอรสิริบ้านรังนก วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตาบ้านพรุชนเหนือ วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า และวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาขุนพนม


การจัดกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วยการค้นหาปัญหาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนเป้าหมาย การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับเทศบาลตำบลพรหมโลก การวางแผนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล ได้แก่รายวิชาการเงินธุรกิจ รายวิชาการจัดการการตลาด รายวิชาการจัดหาเงินทุน และรายวิชาการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายในเรื่องการตั้งราคา การคำนวนต้นทุน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การวางแผนการตลาด การสื่อสารด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่เทศบาลพรหมโลก รวมไปถึงกิจกรรมการนำสินค้าของชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายในงานแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการรับฟังความเห็นของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเพื่อการนำแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินโครงการทำให้วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายเข้าใจถึงความสำคัญของการคำนวนต้นทุนสินค้า การตั้งราคา การสื่อสารการตลาด และการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถจำแนกรายการต้นทุนสินค้าและรายการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารจุดเด่นของสินค้าและบริการและพัฒนาสื่อการตลาดได้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า สามารถสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดกิจกรรมของโครงการทำให้แต่ละกลุ่มวิสาหกิจได้ข้อมูลการเงินชุมชน ซึ่งแสดงรายละเอียดต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ และต้นทุนสินค้าต่อหน่วย แผนการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์การแข่งขัน และส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดสินค้า ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้แนวคิดอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินงาน

 

จะเห็นได้ว่าโครงการการเงินและบัญชีชุมชนได้สนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการขจัดความยากจนโดยการสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารธุรกิจด้านการเงิน การตลาด และการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเทศบาลพรหมโลกเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Understanding product cost, financial planning and principle of accounting as well as pricing is key success factors that will assist local community enterprises start and run business successfully. Therefore, School of Accountancy and Finance has joined with the Academic Service Center, Walailak University to pursue social engagement project title the Accounting and Finance for Community Project. The project has cooperated with Phrom Lok Subdistrict Municipality, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province. The main objective of the project is to support community enterprises to understand and be able to apply business management knowledge to start a business and operate their business successfully.

 

The Accounting and Finance for Community Project has emphasized on 1) the needs and participation of target community enterprises 2) creating cooperation with Phrom Lok Municipality which is a government agency in identifying problems and developing policy to promote community enterprises and 3) implementing knowledge in finance and accounting, marketing, and business administration to support the community enterprises with sustainability perspective. Target group of the project consists of 6 groups of community enterprises: community enterprises, housewife groups, farmers, Suan Chansri. Ornsiri Ban Rang Nok Community Enterprise Dried Fish Kidney Community Enterprise, Khun Ta's Kitchen, Ban Phru Chon Nuea Nantathong Farm Community Enterprise Grass broom handicraft community enterprise and Ban Khao Khun Phanom Community Enterprise.

 

Project activities include 1) identifying challenges which target community enterprises are facing 2) involving and cooperation with Phrom Lok Subdistrict Municipality in planning and developing the project according to alignment with the policy to strengthen community Enterprises 3) integration with teaching and learning of the Bachelor of Business Administration in Business Management and Finance in the Digital Age program. The participated students come from Business Finance class, Marketing management class, Financing class and Sustainable Business management class 4) providing workshops for target community enterprises. The workshops include pricing, cost calculation, accounting, marketing planning, marketing communications 5) networking with young entrepreneurs in Phrom Lok Municipality area 6) showing community products at Walailak University exhibitions 7) discussion with exchange students from universities in Indonesia on implementing sustainable business management practices into community enterprises.

 

The results of the projects provide financial data for community enterprises which demonstrate details of cost of goods sold, various expenses and product cost per unit. The project also provides marketing plan, which consists of analysis of the market situation, analysis of SWOT analysis, analysis of consumer behavior, target group analysis, competition analysis and marketing mix which includes product, price, distribution and marketing promotion. In addition, the project suggests the community enterprises to apply sustainability concepts to their business operations. 

 

The impacts of the project have made the community enterprises understand the importance of calculating product costs, setting prices, and marketing communications as well as sustainable business management.  The community enterprises can classify product costs and expense items more accurately. They also can better communicate the strengths of products and services and develop marketing medias. In addition, they can develop product distribution channels and network with young entrepreneurs to create business partnerships. 

 

It can be seen that the Finance and Accounting for community project supports the Sustainable Development Goal by supporting in generating income for community enterprises in Phrom Khiri District Nakhon Si Thammarat Province. The project promotes the starting and managing community enterprises through building knowledge and applying business management principles in finance, marketing, and sustainable business management. The project also integrates with the teaching and learning management of the Department of Accounting and Finance Walailak University which is considered an activity to promote education outside the university. Additionally, the project involves and works with Phrom Lok Municipality to create cooperation for sustainable development.

 

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/22051?fbclid=IwAR0PTDIRkACGqQNzhJpgyeVmB99Bmec8vguBCLoj6t1q0Au6y_QemaY-PU0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการด้านการเรียนการสอน สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22843?fbclid=IwAR17Xk9PNgEcwk7ZEq2zbEXiyZIA5cQUyVjEAY49QSMmeSXwsOILbTGKpzI

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ บูรณาการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22051?fbclid=IwAR0PTDIRkACGqQNzhJpgyeVmB99Bmec8vguBCLoj6t1q0Au6y_QemaY-PU0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมศักยภาพนักศึกษา หนุนวิสาหกิจชุมชน SMEs อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22372

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22387?fbclid=IwAR1eYDnS4dnjXO-YOkfI6tJbhyrM1iG1xBWXEHYVIJ0lGbQQ9frfCu07ARI

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/21570?fbclid=IwAR0wiiLwLJL6eAhe9Hn4_zhicjEtGy8wdsageRg9vZSz2Vk5sgYaFHytF-U

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ บูรณาการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22051?fbclid=IwAR0PTDIRkACGqQNzhJpgyeVmB99Bmec8vguBCLoj6t1q0Au6y_QemaY-PU0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/22225

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22387?fbclid=IwAR1eYDnS4dnjXO-YOkfI6tJbhyrM1iG1xBWXEHYVIJ0lGbQQ9frfCu07ARI

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการด้านการเรียนการสอน สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22843?fbclid=IwAR17Xk9PNgEcwk7ZEq2zbEXiyZIA5cQUyVjEAY49QSMmeSXwsOILbTGKpzI

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/21570?fbclid=IwAR0wiiLwLJL6eAhe9Hn4_zhicjEtGy8wdsageRg9vZSz2Vk5sgYaFHytF-U

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

https://cas.wu.ac.th/archives/22225

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ บูรณาการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22051?fbclid=IwAR0PTDIRkACGqQNzhJpgyeVmB99Bmec8vguBCLoj6t1q0Au6y_QemaY-PU0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22387?fbclid=IwAR1eYDnS4dnjXO-YOkfI6tJbhyrM1iG1xBWXEHYVIJ0lGbQQ9frfCu07ARI

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการด้านการเรียนการสอน สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/22843?fbclid=IwAR17Xk9PNgEcwk7ZEq2zbEXiyZIA5cQUyVjEAY49QSMmeSXwsOILbTGKpzI