...

Project to study and design improvements to promote heritage values Culture and the Royal Monument of King Taksin the Great, Thasak District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่ามรดกทาง วัฒนธรรมและพระบรมราชานุสาวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.ท่าซัก จ.นครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
11.2.6
11.4.8

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1วิรุจ ถิ่นนครสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบหัวหน้าโครงการ60
2ธนากร อนุรักษ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะทำงาน40

SDGs ภาษาไทย
  

วัดคงคาเลียบเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประวัตศาสตร์ชุมชน ในปี พ.ศ.2564 มูลนิธิพันธรักษ์ราชเดชร่วมกับวัดคงคาเลียบได้มีโครงการ “พระบาทเรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อลำลึกประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเจ้าตามมีพระมหากรุณาธิคุณกับเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต ซึ่งท่านได้พระภาสมาสู่เมืองนครฯเพื่อรวบรวมไพร่พลก่อนกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยได้มอบหมายให้สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทีมศึกษาออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์และวางผังแม่บทบริเวณพื้นที่วัดคงคาเลียบ โดยมีผู้ร่วมโครงการ คือ
1. รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ เป็นหัวหน้าโครงการ
2. อ.ธนากร อนุรักษ์ เป็นคณะทำงาน อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบและกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม เป็นคณะทำงาน
โดยสำรวจภาคสนามและมีประเด็นการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านสถาปัตยกรรม ด้านมุมมอง ด้านพืชพรรณและด้านกิจกรรมการใช้งาน เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและศักยภาพของพื้นที่
จากการศึกษาพบว่า ในสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างใหม่มีอายุไม่เกิน 15 ปี วางกระจายตัวในพื้นที่และบดบังทัศนีภาพพื้นที่ริมคลองท่าซักซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินและวิถีชิวิตชุมชนริมน้ำเดิม รวมถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ว่างภายในวัดขาดความต่อเนื่อง จึงได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังนี้
1.ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและองค์ประกอบภายในวัดคงคาเลียบที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินและวิถีชิวิตชุมชนริมน้ำเดิมให้มีความโดดเด่นได้แก่ พื้นที่ริมคลอง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลานทรายภายในบริเวณวัดและต้นไม้ใหญ่
2. สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินในตำแหน่งบริเวณลานทรายใกล้ริมคลองท่าซัก โดยหันหน้าพระพักต์ไปยังตัวเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
3. รื้อย้ายอาคารที่บดบังทัศนียภาพริมคลองและเก็บรักษาอาคารที่มีคุณค่าตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยการนำเสนอ 2 ครั้งและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วัดคงคาเลียบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก มูลนิธิพันธรักษ์ราชเดช ชาวชุมชนท่าซัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โครงการส่งผลต่อชุมชน เกิด “positive changes” ในชุมชนและเกิด “after shock” ในชุมชน โดยชาวชุมชนโดยรอบวัดคงคาเลียบเกิดการรับรู้และตื่นตัวในการสนับสนุน ผลต่อนักศึกษา ได้เรียนรู้ในบริบทจริง (Active learning) ผลต่อการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขบเคลื่อนงานวชาการรับใช้สังคม (Stakeholder and partner Integration) รวมถึงตอบโจทย์ SDGs ในหัวข้อดังนี้
เป้าหมาย 11.2.6 Record and preserve cultural heritage โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ภายในพื้นที่วัดคงคาเลียบ โดยการฟื้นฟู้ประวัติศาตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพของวัด รวมถึงการฟื้นฟู้วิถีชีวิตเดิมบริเวณริมคลองให้เป็นพื้นที่นันทนาการของชุมชน
เป้าหมาย 11.4.8 Planning development - new build standards โดยในการการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้มีการออกแบบและเขียนตามหลักการรอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแบบสากล (UNESCO) และความยั่งยืน โดยเคารพบริบท นิเวศและสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่และ ส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมเดิมให้เด่นชัด รวมถึงมีมาตรฐานทางวิชาชีพซึ่งมีสถาปนิกและวิศวกรเพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายของกรมเจ้าท่า 
 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Wat Kongkha Liap is a temple that is important to the history of the community. In 2021, the Pantharak Rajadet Foundation together with Wat Kongkha Liap have a project. “His Majesty the King goes to Nakhon Si Thammarat” with the objective of building a monument to King Taksin the Great to remember the history of His Majesty King Tam's graciousness to Nakhon Si Thammarat in the past. He had His Majesty come to Nakhon Si Thammarat to gather the troops before successfully restoring independence. and is a cultural tourist attraction of the community It was assigned to the School of Architecture and Design. Walailak University is a team studying the design of the Royal Monument and planning the master plan for the area of Wat Kongkha Liap. The project participants are
1. Assoc. Prof. Dr. Wiruj Thinnakorn, Acting Dean of the School of Architecture and Design Be the project leader
2. Prof. Thanakorn Anurak is the working group. Lecturers in the School of Architecture and Design and a group of second-year students in the Department of Architecture are the working group.
By surveying the field and having issues of historical analysis. Land use Architectural aspects, perspective aspects, vegetation aspects and usage activities aspects. To know the problem conditions and potential of the area.
From the study it was found that In the current condition of the area, there are newly built buildings no more than 15 years old, spread out in the area and obscuring the view of the area along Tha Sak Canal, which is an important element that is connected to the history of King Taksin and the way of life of the communities along the banks. original water Including the lack of continuity in the use of empty space within the temple. Therefore, ideas for improving the landscape in the area were presented as follows.
1. Promote the cultural heritage and elements within Wat Kongkha Liap that are important to the history of King Taksin and the way of life of the original riverside community to be outstanding, including Canalside area holy well Sand field inside the temple area and large trees
2. Build a monument to King Taksin in a sandy area near the banks of Thasak Canal. By facing his face towards the old city of Nakhon Si Thammarat.
3. Remove buildings that obscure the view along the canal and preserve buildings that have value according to the opinions of stakeholders in the area by presenting them 2 times and through a process of participation of stakeholders in the community area, both public and private, including: Wat Kongkha Liap, Thasak Subdistrict Administrative Organization Pantharak Rajadej Foundation Thasak community people Walailak University
The project has an impact on the community, creating "positive changes" in the community and "after shock" in the community. The community members surrounding Wat Kongkha Liap are aware and are alert to support. Effect on students Learned in a real context (Active learning), resulting in network building and cooperation. Integrate and cooperate with government and private agencies in promoting social service (Stakeholder and partner Integration) including responding to the SDGs in the following topics:
Goal 11.2.6 Record and preserve cultural heritage by improving the landscape, focusing on promoting the value of cultural heritage, both tangible and intangible, within the area of Wat Kongkha Liap. By restoring the history of King Taksin in relation to the physical elements of the temple. Including restoring the old way of life along the canal to become a community recreation area.
Target 11.4.8 Planning development - new build standards by the King Taksin Monument It has been designed and written according to the principles of international cultural heritage conservation (UNESCO) and sustainability. By respecting the context The original ecology and environment of the area and Promote the value of the original cultural heritage clearly. Including professional standards with architects and engineers to ensure accuracy according to construction standards and building control laws. and the laws of the Marine Department


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

้่เพจ facebook พระบาทแรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/FirstSteptoNakhon

่้่เพจ facebook พระบาทแรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/FirstSteptoNakhon

้่เพจ facebook พระบาทแรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/FirstSteptoNakhon

้่เพจ facebook พระบาทแรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/FirstSteptoNakhon

้่เพจ facebook พระบาทแรกสู่เมืองนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/FirstSteptoNakhon