...

Government Savings Bank Project "Yuwapatrakthin: Ban Hua For Community Enterprise"


โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ)


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
14.2.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ70
2พุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการผู้ร่วมโครงการ30

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมถึง 64 แห่ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางภาคใต้ตอนบน ที่ให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุนสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ตามแนวคิด “เป็นหลักในถิ่น เปินเลิศสู่สากล” ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาวลัยลักษณ์จึงได้สนับสนุนให้ ศูนย์บริการวิชาการ รวมกับ นักศึกษา และคณาจารย์ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และนำปัญหาจากชุมชนมาดำเนินการให้การช่วยเหลือ หรือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น เพื่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชน

ชุมชนบ้านหัวปอ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก และมีราคาจำหน่ายที่สูง คือประมาณ 65 บาทต่อกิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตามในบางฤดูกาลที่มีผลผลิตปลานิลออกมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับพื้นที่ ๆ อื่น จะมีผลทำให้ราคาปลานิลมีราคาต่ำอาจถึง 35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลานิลจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอได้ทำการแปรรูปปลานิล ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักในชุมชน โดยนำปลานิลไปแปรรูปเป็นข้าวเกรียบแต่ประสบปัญหาการพองตัวของข้าวเกรียบปลานิล ทำให้ข้าวเกรียบไม่ขึ้นฟู คุณภาพที่ได้ไม่คงที่ ส่งผลให้ข้าวเกรียบที่ผลิตได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร เป็นผลให้ข้าวเกรียบปลานิลไม่ประสบผลสำเร็จในการออกสู่ตลาด ทางทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ซึ่งได้ศึกษาศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหาร กฎหมายอาหาร จึงได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแปรรูปอาหาร “ข้าวเกรียบปลานิล” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ เพื่อให้ข้าวเกรียบที่ได้มีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพตามมาตรฐาน เก็บได้นาน และสามารถจัดจำหน่ายตามท้องตลาดได้

โดยในการดำเนินงานคณะผู้วิจัยได้มีการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ มีการประเมินการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และฉลาก ช่องทางการจัดจำหน่าย Online และ Offline ทุกเดือน เพื่อให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ผ่านการติดต่อทาง Facebook, Line และการติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ เน้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตระหนักถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ทำให้นักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษา ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอได้มีขั้นตอนการผลิตและกระบวนการแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตที่ดี

โดยการดำเนินการทั้งสิ้น นอกจาก ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แล้วยังได้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก พัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่, สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนครศรีธรรมราช


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Government Savings Bank Yuwapat Rakthin Project is an operation to strengthen and develop local wisdom in which the Government Savings Bank has collaborated with students from higher education institutions, the new generation, to think together, work together, and integrate wisdom. Bringing in modern work process science to enhance the capabilities of community organizations that come together to create products or services with potential and added value as well as able to compete in the market. There are 64 higher education institutions in Thailand participating.

Walailak University, Thai Buri Subdistrict, Tha Sala District, Nakhon Si Tham Province, is a higher education institution in the upper southern region that gives importance to supporting and creating stability for the community according to the concept of “Being local Excellent to the world”. For this reason, Walailak University has supported Academic Service Center, together with students and faculty of the School of Agricultural Technology and Food Industry has joined the Yuwapat Rakthin Government Savings Bank project in order to go to the area to explore and bring problems from the community to provide assistance or develop further for the better to create the strength of the community.

Ban Hua Po community, located in Chian Yai district. Nakhon Si Thammarat province, is a community that has been encouraged to raise tilapia as an economic animal according to the Pak Phanang Basin Development Project. Due to the royal initiative Currently, there is a large amount of quality tilapia being produced. and has a high selling price, approximately 65 baht per kilogram However, in some seasons when there is a large amount of tilapia produced along with other areas, it will cause the price of tilapia to be as low as 35%. baht per kilogram which has a higher production cost of 45 baht per kilogram. Therefore, processing to add value to tilapia is an important way to solve this problem.

The Ban Hua Po Community Enterprise Group has processed tilapia. which is the main agricultural product in the community. They processed the tilapia into crackers but encountered a problem with the swelling of the tilapia crackers. Makes the crackers not fluffy. The quality is not stable. As a result, the crackers produced do not meet food standards. As a result, tilapia crackers were not successful in launching into the market. The student team of the Food Science and Innovation Program who has studied knowledge about the principles of food processing and food laws, so has applied this knowledge to help solve problems related to food processing. “Nile Tilapia Crackers” for the Ban Hua Por Community Enterprise Group in order to make the resulting crackers have characteristics that meet the needs of consumers. It has standard quality, can be stored for a long time and can be distributed in the market.

In carrying out the work, the research team has followed up and evaluated. Operations of the Ban Hua Po Community Enterprise Group During the project and after the project is implemented There is an evaluation of the use of knowledge regarding hygiene in production. Raw material management, processing, packaging and labeling Distribution channels: Online and Offline every month to provide continuous advice. Through contact via Facebook, Line and inquiries via phone. Emphasize community enterprise groups' awareness of producing quality products. Hygienic and meets the needs of consumers.

The benefits received are that students The knowledge gained from classroom studies has been used to solve problems for enterprise groups. To promote analytical thinking and develop students' professional potential. As for the Ban Hua Po Community Enterprise, there are production and processing steps that are hygienic in accordance with the principles of good production methods.

All operations except Government Savings Bank and Walailak University and also received support and assistance from Chian Yai District Community Development, Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health and the Nakhon Si Thammarat Office of Agricultural Economics


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22928

facebook สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

https://web.facebook.com/FoodScienceWU/posts/pfbid0G1cH3xEJneaDhTpkLJaN7oQV4gjWJtG3xg4CXLTB2uJ9GiJuwMhBRguScMokhHykl?_rdc=1&_rdr