...

Government Savings Bank Project "Yuwapatrakthin: Ban Bang Khem Community Enterprise"


โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม)


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
14.2.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ70
2พุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการผู้ร่วมโครงการ30

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมถึง 64 แห่ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางภาคใต้ตอนบน ที่ให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุนสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ตามแนวคิด “เป็นหลักในถิ่น เปินเลิศสู่สากล” ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาวลัยลักษณ์จึงได้สนับสนุนให้ ศูนย์บริการวิชาการ รวมกับ นักศึกษา และคณาจารย์ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และนำปัญหาจากชุมชนมาดำเนินการให้การช่วยเหลือ หรือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น เพื่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชน

ชุมชนบ้านบางเข็ม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก และมีราคาจำหน่ายที่สูง คือประมาณ 65 บาทต่อกิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตามในบางฤดูกาลที่มีผลผลิตปลานิลออกมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับพื้นที่ ๆ อื่น จะมีผลทำให้ราคาปลานิลมีราคาต่ำอาจถึง 35 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลานิลจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยเบื้องต้นทางกลุ่มวิสาหกิจได้มีการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ปลานิลสติ๊ก เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีโปรตีนสูง สะดวกต่อการรับประทานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลานิล อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นยังมีลักษณะที่ไม่ดีนัก แห้ง แข็ง และดูไม่น่ารับประทาน ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ได้ ปลานิลสติ๊กที่มีความกรอบ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถจัดจำหน่ายได้หลายช่องทางและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนบ้านบางเข็ม

โดยในการดำเนินงานคณะผู้วิจัยได้มีการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ มีการประเมินการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์และฉลาก ช่องทางการจัดจำหน่าย Online และ Offline ทุกเดือน เพื่อให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ผ่านการติดต่อทาง Facebook, Line และการติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ เน้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็ม ตระหนักถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน        บ้านบางเข็ม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของนักศึกษา ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็มได้มีขั้นตอนการผลิตและกระบวนการแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตที่ดี

โดยการดำเนินการทั้งสิ้น นอกจาก ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แล้วยังได้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก พัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง, โรงพยาบาลส่วนตำบลบางเข็ม, สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนครศรีธรรมราช


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Government Savings Bank Yuwapat Rakthin Project is an operation to strengthen and develop local wisdom in which the Government Savings Bank has collaborated with students from higher education institutions, the new generation, to think together, work together, and integrate wisdom. Bringing in modern work process science to enhance the capabilities of community organizations that come together to create products or services with potential and added value as well as able to compete in the market. There are 64 higher education institutions in Thailand participating.

Walailak University, Thai Buri Subdistrict, Tha Sala District, Nakhon Si Tham Province, is a higher education institution in the upper southern region that gives importance to supporting and creating stability for the community according to the concept of “Being local Excellent to the world”. For this reason, Walailak University has supported Academic Service Center, together with students and faculty of the School of Agricultural Technology and Food Industry has joined the Yuwapat Rakthin Government Savings Bank project in order to go to the area to explore and bring problems from the community to provide assistance or develop further for the better to create the strength of the community.

Ban Bang Khem community, Located in Pak Phanang district Nakhon Si Thammarat province, is a community that has been encouraged to raise tilapia as an economic animal according to the Pak Phanang Basin Area Development Project. Due to the royal initiative Currently, there is a large amount of quality tilapia being produced and has a high selling price, approximately 65 baht per kilogram. However, in some seasons when there is a large amount of tilapia produced along with other areas, it will result in the price of tilapia being as low as 35 baht per kilogram which has higher production costs of up to 45 baht per kilogram. Therefore, processing to add value to tilapia is an important way to solve this problem. Initially, the enterprise group had thought of developing a product, namely tilapia sticks, to make it a snack product with high protein. Convenient to eat and add value to tilapia. However, the prototype product developed was not good in appearance, being dry, hard and unappetizing. The research group is therefore interested in improving the product. Crispy tilapia sticks meets the needs of consumers and control the production process to produce quality and safe products as well as able to distribute via various channels and create additional income for the Ban Bang Khem community.

In carrying out the work, the research team has followed up and evaluated. Operations of the Ban Bang Khem Community Enterprise group during the project and after the project is implemented. There is an evaluation of the use of knowledge regarding hygiene in production. Raw material management, processing, packaging and labeling online and offline distribution channels every month to provide continuous advice through contact via Facebook, Line and inquiries via phone. Emphasis is placed on the Ban Bang Khem Community Enterprise Group. Realizing the production of quality products hygienic and meets the needs of consumers.

Benefits of this project: Students brought the knowledge gained from classroom studies to solve problems for the Ban Bang Khem Community Enterprise Group to promote analytical thinking and develop students' professional potential. As for the Ban Bang Khem Community Enterprise, there are production and processing steps that are hygienic in accordance with the principles of good production methods.


All operations except Government Savings Bank and Walailak University and also received support and assistance from Pak Phanang District Community Development, Bang Khem Subdistrict Hospital, Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health and the Nakhon Si Thammarat Office of Agricultural Economics


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22928