...

Positive Communication About Condoms: Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office, Area 3


สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สันติพงศ์ แก้วนราสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก95

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมา: ปัจจุบันวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้งอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และแนวโน้มการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งความพยายามในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอย่างเข้มข้นและจริงจัง เนื่องจากเป็นวิธีที่พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันสูงสุด ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันรอบด้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 8 ล้านคน และและสามารถลดจำนวนการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ถึง 4 ล้านคน ในปี 2562 ประเทศไทยจึงมียุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย (พ.ศ. 2563 - 2573) ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ (พ.ศ. 2560 - 2573) จัดให้มีการส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัย พัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย พัฒนานโยบายและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย และควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย

กลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเข้มข้นและจริงจัง ให้มีความรู้เรื่องถุงยางอนามัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันได้ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันในเชิงลบ จากการสอนเพศวิถีศึกษาจากมุมมองผลกระทบด้านลบของเพศสัมพันธ์ มากกว่าการพูดถึงมุมมองด้านบวก ขาดการคิดวิเคราะห์เชิงทัศนคติเกี่ยวกับเพศวิถีด้วยสถิติการท้องไม่พร้อม การเกิดโรคติดต่อทางเพศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการสื่อสารในเรื่องเพศที่มีปัญหาในสังคมไทย ซึ่งมีการยึดถือขนบธรรมเนียม รวมถึงค่านิยมเรื่องเพศในเชิงลบมาอย่างยาวนาน ทำให้มีการปิดกั้นโอกาสที่จะคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดใจ หรือสามารถหยิบให้เรื่องเพศเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันได้ตามปกติ เพราะถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่สามารถแสวงหาคำตอบได้จากบ้านหรือโรงเรียน อาจจะต้องศึกษาเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คลุมเครือ เข้าใจผิด ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย

จากสถานการณ์ข้างต้น หากกลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี ได้รับการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ได้รับข้อมูลเชิงบวกที่ส่งเสริมการปรับตัวเพื่อการป้องกันโรคให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงถุงยางอนามัย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันรอบด้าน จะช่วยแก้ปัญหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นคณะผู้ดำเนินงานในโครงการจึงร่วมกันจัดทำโครงการ "สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” ขึ้น โดยการพัฒนานักศึกษาตัวแทนจากสำนักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนอายุ 10-15 ปี ในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 3 นครศรีธรรมราช จำนวน 738 คน จาก 5 โรงเรียน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจในสตรี

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย: ดำเนินงานภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กองกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Smile & Smart Center และอีก 12สำนักวิชาใน WU) และเครือข่ายพันธมิตรกับมูลนิธิ Path2Health, การส่งเสริมสุขภาพไทย, การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเขต 3 สถาบันเยาวชนนครศรีธรรมราช เอ็มมูน นครศรีธรรมราช และกรมควบคุมโรค 11.

ผลลัพธ์ของโครงการ: การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องเพศและถุงยางอนามัย นักเรียนส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่พ่อแม่และผู้ปกครองควรสอนลูกเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยร้อยละ 83.86 ของพวกเขาที่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้พวกเขามีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อยกว่าอย่างน้อย 37.26 ซึ่งบ่งชี้ว่านักเรียนมีภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับวิชานี้อยู่แล้ว ผู้ปกครองและครูควรสามารถสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนได้

นักเรียนมีความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศและถุงยางอนามัย ส่วนใหญ่เชื่อว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้แต่งงานเป็นสิ่งที่ผิด หากรักกันและป้องกันการตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 70.74


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: Currently, the number of teenagers who have premature sex and have unprotected sex is increasing. This results in problems such as teenage pregnancy. Legal and illegal abortion and the increasing trend of sexually transmitted infections This underscores the need to intensify and strengthen efforts to promote condom use. This is because it is the method that has been found to be most effective in prevention. Thailand has given importance to supporting the use of condoms for all-round protection since 1990, resulting in Thailand being able to prevent infection for up to 8 million people and reducing the number of deaths. With AIDS reaching 4 million people in 2019, Thailand has a condom strategy (2020–2030) under the National Strategy for Ending the AIDS Problem (2017–2030). To promote the use of condoms as a daily way of life for the people and encourage them to have access to condoms. Develop a condom quality control and management system. Develop policies and strengthen mechanisms to drive the condom strategy and control, supervise, monitor, and evaluate the condom strategy.

Youth aged 10–15 years are the main target group for intensive and serious promotion of condom use. To have knowledge about condoms for prevention of HIV infection, sexually transmitted diseases, and family planning It also helps reduce the rate at which students drop out of school. This is because, in the past, youth groups have received negative knowledge and information about condoms for protection. teaching sexuality education from the perspective of the negative effects of sex rather than talking about the positive aspects. Lack of analytical thinking about attitudes regarding sexuality due to statistics on unplanned pregnancies the occurrence of sexually transmitted diseases has an upward trend. There is communication about problematic gender issues in Thai society. which adheres to traditions, including negative gender values, for a long time. This causes the opportunity to openly talk about sex to be blocked. Or you can make sex a normal topic to talk about. Because if children and youth are unable to seek answers from home or school, you may have to study yourself from various sources, which may lead to incorrect, vague, and misleading information, resulting in teenagers engaging in inappropriate and unsafe sexual behavior.

From the above situation: If the youth group aged 10–15 years receives positive communication to promote knowledge Correct condom use attitude Receive positive information that promotes the adaptation of disease prevention into daily life. Be encouraged to have access to condoms. Including receiving support for the use of condoms for all-round protection. It will help solve the problem of sexually transmitted infections. and unwanted pregnancy Therefore, the project team worked together to create the project. "Positive Condom Communication Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office, Area 3" was established by developing student representatives from various schools of Walailak University.

Target group: 738 students aged 10-15 years in Basic Education Area 3, Nakhon Si Thammarat, from 5 schools.

Objective: To provide knowledge about the correct use of condoms with confidence to prevent HIV infection. sexually transmitted disease including the prevention of unintended pregnancy in women.

Network participation: operates under Walailak University (School of Nursing, Walailak University Hospital, Student Affairs Division, Walailak University: Smile & Smart Center, and 12 other schools in WU), and the network partners with Path2Health Foundation, Thai Health Promotion, Nakhon Si Thammarat Primary Education Area Office Schools under the jurisdiction of Primary School District 3, Nakhon Si Thammarat Youth Institute, M. Mun Nakhon Si Thammarat, and the Department of Disease Control 11.

Project Outcome: Creating a positive image about sex and condoms Most students had the impression that parents and guardians should teach their children about safe sex, with 83.86 percent of them using condoms to make them happy during sex. Somewhat less than at least 37.26, which indicates that students already have a positive image of the subject. Parents and teachers should be able to teach sex education to their students.

Students have beliefs and behaviors regarding sex and condoms. Most believe that teenagers having sex without marriage is wrong. If they love each other and prevent pregnancy or sexually transmitted diseases by using condoms, 70.74 percent.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40/

The Center for Academic Services,Walailak University

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/