...

Additional career development project Increasing the mental health of the Prommanon community, Village No. 5, Pak Phanang Subdistrict, Eastern Side, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มสุขภาพจิตชุมชนพรหมมานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.29

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2จันทร์จุรีย์ ถือทองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50
3จินดารัตน์ สมใจนึกสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35
4ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมาและความสำคัญ : ชุมชนพรหมมานนท์ มี จำนวน 1,296 คน 394 ครอบครัว ชุมชนพรหมมานนท์ประกอบอาชีพเกษตรกรและทำประมง ชุมชนนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีหลายด้าน เช่น การตกงาน เนื่องจากการแพร่ระบาด พวกเขาไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มและสวนได้เนื่องจากตลาดสดปิดทำการ ส่งผลให้สูญเสียรายได้ของครอบครัว ผู้บริหารชุมชนพยายามแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมและพบปัญหา 4 ประการ 1) ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รายได้และรายจ่ายของผู้ได้รับผลกระทบไม่เพียงพอ 2) ประชาชนเกือบร้อยละ 56.09 มีปัญหาสุขภาพ เหนื่อยล้า และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง 3) ร้อยละ 45 ของประชากรมีปัญหาในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิต และโรคอ้วน นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหลังการแพร่ระบาด

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักดีว่าชีวิตแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และชุมชนพรหมนนท์ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นกัน ต่อมาจึงได้จัดทำ “ส่งเสริมสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ และรายได้ของครอบครัว ชุมชนพร้อมมานนท์ อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือผู้นำชุมชน เราได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 4 กลุ่มอาชีพ ปลูกผักไร้สารเคมีและทำกลุ่มปุ๋ยหมัก ทำกลุ่มน้ำมันสมุนไพร ทำกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน แปรรูปปลาร้า และทำกลุ่มพุงปลาแห้ง ประการแรก ผู้นำชุมชนได้รับการฝึกอบรมให้เป็นบุคลากรหลักของโครงการ โดยเน้นความรู้ เช่น การจัดการโครงการ การตลาดออนไลน์ การจัดการรายได้ของครอบครัว และวิธีการเพาะเลี้ยงหนอน จากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ และทำโครงการได้สำเร็จ ในที่สุดโครงการก็ได้ขยายไปสู่ทุกคนในชุมชนและผู้ที่สนใจกลยุทธ์การจัดการความรู้

โครงการความร่วมมือ : ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลปากพนัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพนัง เทศบาลตำบลปากพนัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปากพนัง โรงพยาบาลปากพนัง ประชาชนอำเภอปากพนัง สาธารณสุข สสส. และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานในชุมชน และจัดทำโดย วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยทีมงานของเรา เราได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากพนังเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก NFE สนับสนุนการทำอาหาร และการแปรรูปอาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้และจัดสรรสถานที่จัดงาน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนวิทยากร

ผลลัพธ์ของโครงการ: โครงการให้ผลประโยชน์หลายประการ รวมถึงรายได้ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นผ่านการเพาะปลูกผักออร์แกนิกและการตลาดออนไลน์ สมาชิกในชุมชนที่ทำงานร่วมกับโครงการนี้อธิบายว่ารายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น และพวกเขาชื่นชมผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับอาชีพใหม่ และอินทรีย์ การเพาะปลูกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการจัดการรายได้ของครอบครัวและเสริมสร้างทักษะของชุมชนในการจัดการโครงการต่างๆ นอกจากนี้การปลูกผักด้วยการเพาะหนอนยังช่วยให้ชีวิตปลอดภัยด้วยการบริโภคอาหารออร์แกนิกอีกด้วย ผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาสุขภาพจิตและทักษะชีวิตของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกออร์แกนิกยังช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลที่ตามมา: โครงการนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิต แต่ยังสร้างโอกาสในการทำงานใหม่อีกด้วย พวกเขาได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนได้สำเร็จ นอกจากนี้การปลูกด้วยวิธีออร์แกนิกยังเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากกว่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย ครัวเรือนตัวอย่างอย่างน้อย 20 ครัวเรือนมีตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Facebook และ Line 4 กลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และลดรายจ่าย


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background:The Prommanon Community consists of 1,296 individuals (394 households). The occupations of the people in the Prommanon Community include farmers and fisheries.Prommanon Community was affected by the Covid-19 pandemic. They were severely impacted by the Covid-19 pandemic resulting in several aspects such as job losses. Due to the pandemic, they couldn't sell their products from the farms and gardens because the fresh market closed. These were resulting in a loss of family income. The community management tried to solve problems through participatory approach and they identified 4 problems: 1) Economic problems resulting from the outbreak of COVID-19; resulting in insufficient income and expenses of affected people; 2) Almost 56.09% of the people got health problems including readily tiredness and required constant medical attention; 3) 45% of the population caused problems in occupation with elderly, diabetes, heart disease, blood pressure, and obesity. Furthermore, this project is crucial to improve their quality of life post-pandemic.

 

The School of Nursing, Walailak University, recognizes that individual life is of utmost importance in supporting a healthier and more prosperous life. In the past few years, several countries around the world have suffered from the Covid-19 pandemic, and the Prommanon Community has also been highly impacted by the pandemic situation. Then, “To Promote mental health, Well-being, and Family Income: Prommanon Community, Pak Phanang Distric, Nakhon Sri Thamarat” was formulated to enhance community economic and promoting the physical and mental health among community members.

 

Target group: The target audience for this project is the community leaders. We have established a working group to drive 4 occupational groups. Grow vegetables without chemicals and make compost group, making herbal oil group, making household products group, processing fermented fish and making dried fish belly group.  Firstly, the community leaders were trained as core personnel of the project, focusing on knowledge such as project management, online marketing, family’s income management, and worm cultivation methods. Then, they cooperated with other community members, and successfully project.Finally, the project was expansion to everyone in community and others who interested by the knowledge management strategy.

 

Collaboration project: The success of this project was the result of collaboration among community leaders, Pak Phanang Subdistrict Municipality, Pak Phanang Health Promoting Hospital, Pak Phanang Municipality, Pak Phanang Non-Formal and Informal Education Centre,  Pak Phanang Hospital, Pak Phanang District Public Health, Thai Health Promotion Foundation, and other NGOs working in the community, and the arrangement by the School of Nursing, Walailak University. Being our team, we had built a partnership network with Pak Phanang District Agriculture Office to provide knowledge on planting NFE vegetables, supporting cooking, and food processing. The hospital promotes and supports speakers to educate and allocate event venues while sub-district administrative organizations support speakers.

 

Project Outcome: The project yielded several benefits, including increased family income through organic vegetable cultivation and online marketing, community memberwho worked with this project described that the families income was increased and they appreciated the effected of the project about the new occupations, and organic plantation is more benefit for their healthy life. Furthermore, the project provided the new knowledge on family income management and enhancing community skills to manage different projects. Moreover, growing vegetables with worm cultivation is more advantageous for leading a safe life by consuming organic food. The most significant impact was the improvement in mental health and life skills among the community members. Additionally, organic plantations contributed to a healthier lifestyle for the people in this community.

 

Consequently: This project not only improved their quality of life but also created new job opportunities. They have successfully established an ecological tourist attraction for various tourists visiting the community. Furthermore, planting using organic methods is more advantageous for the people in the community, as it promotes healthier food consumption as well. At least 20 model households have an online market using Facebook page and Line. They 4 occupational groups increased their income getting online purchase order and decreased expenditure. 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/