...

CONDOM POSITIVE COMMUNICATION,NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2


สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สันติ เพชรนุ้ยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก95

SDGs ภาษาไทย
  

ที่มาความสำคัญ: ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่มีการป้องกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้ง รวมถึงมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนและจริงจังในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากเป็นวิธีการที่พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันมากที่สุด ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันอย่างรอบด้านมาตั้งแต่ปี 2533 ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 8 ล้านคน และลดจำนวนผู้เสียชีวิต เนื่องจากโรคเอดส์มีจำนวนถึง 4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจึงมียุทธศาสตร์การใช้ถุงยางอนามัย (พ.ศ. 2563-2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ (พ.ศ. 2560-2573) เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัย พัฒนาระบบการควบคุมและบริหารจัดการคุณภาพถุงยางอนามัย พัฒนานโยบายและเสริมสร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการควบคุมถุงยางอนามัย กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย

กลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเข้มข้นและจริงจัง ให้มีความรู้เรื่องถุงยางอนามัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันได้ เนื่องจากในระยะที่ผ่านกลุ่มเยาวชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันในเชิงลบ จากการสอนเพศวิถีศึกษาจากมุมมองผลกระทบด้านลบของเพศสัมพันธ์ มากกว่าการพูดถึงมุมมองด้านบวก ขาดการคิดวิเคราะห์เชิงทัศนคติเกี่ยวกับเพศวิถีด้วยสถิติการท้องไม่พร้อม การเกิดโรคติดต่อทางเพศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการสื่อสารในเรื่องเพศที่มีปัญหาในสังคมไทย ซึ่งมีการยึดถือขนบธรรมเนียม รวมถึงค่านิยมเรื่องเพศในเชิงลบมาอย่างยาวนาน ทำให้มีการปิดกั้นโอกาสที่จะคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดใจ หรือสามารถหยิบให้เรื่องเพศเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันได้ตามปกติ

จากสถานการณ์ข้างต้น หากกลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี ได้รับการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ได้รับข้อมูลเชิงบวกที่ส่งเสริมการปรับตัวเพื่อการป้องกันโรคให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงถุงยางอนามัย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันรอบด้าน จะช่วยแก้ปัญหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นคณะผู้ดำเนินงานจึงร่วมกันจัดทำโครงการ “สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2” ขึ้น เพื่อการพูดคุยสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยและเรื่องเพศ
อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ ปรับทัศนะการสื่อสารเรื่องเพศ ป้องกันโรคติดต่อ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนอายุ 10-15 ปี ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 1,300 คน จาก 13 โรงเรียน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงบวก การใช้ถุงยางอนามัยอย่างเหมาะสมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย: ดำเนินงานภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กองกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Smile & Smart Center และสำนักวิชา 12 แห่งใน WU) และเครือข่ายพันธมิตรกับมูลนิธิ Path2Health, การส่งเสริมสุขภาพไทย, การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาเขต 2 สถาบันเยาวชนนครศรีธรรมราช เอ็มมูน นครศรีธรรมราช และกรมควบคุมโรค 11.

ผลลัพธ์ของโครงการ: ผู้นำนักศึกษาจำนวน 50 คนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถุงยางอนามัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในจำนวนนี้มีบุคคลจำนวน 53 รายที่ได้นำทักษะเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 106 ราย

นักเรียนมีความรู้และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีอัตราร้อยละ 80

นักเรียนได้แสดงทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และกลายเป็นเชิงบวกมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ทั้งผู้ปกครองและครูควรมีส่วนร่วมในการสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียนและเปิดประเด็นด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: Nowadays, teenagers have premature and unprotected sex. Resulting in problems of teenage pregnancy and abortion, as well as an increased trend of being sick with sexually transmitted diseases. It reflects the need to urgently and seriously promote condom use. This is because it is the method that has been found to be most effective in prevention. Thailand has given importance to supporting the use of condoms for all-round protection since 1990, resulting in Thailand being able to prevent infection for up to 8 million people and reducing the number of deaths. With AIDS reaching 4 million people in 2019, Thailand has a condom strategy (2020–2030) under the National Strategy for Ending the AIDS Problem (2017–2030). To promote the use of condoms as a daily way of life for the people. Promote people's access to condoms. Develop a condom quality control and management system. Develop policies and strengthen mechanisms to drive the condom strategy and control, supervise, monitor, and evaluate the condom strategy.

                        Youth aged 10–15 years are the main target group for intensive and serious promotion of condom use. To have knowledge about condoms for prevention of HIV infection, sexually transmitted diseases, and family planning It also helps reduce the rate at which students drop out of school. This is because, in the past, youth groups have received negative knowledge and information about condoms for protection. teaching sexuality education from the perspective of the negative effects of sex rather than talking about the positive aspects. Lack of analytical thinking about attitudes regarding sexuality due to statistics on unplanned pregnancies. The occurrence of sexually transmitted diseases that has an upward trend There is communication about problematic gender issues in Thai society. which adheres to traditions, including negative gender values, for a long time. This causes the opportunity to openly talk about sex to be blocked. Or you can make sex a normal topic to talk about.

                        From the above situation: If the youth group aged 10–15 years receives positive communication to promote knowledge and an attitude to correct condom use, receive positive information that promotes the adaptation of disease prevention into daily life. Be encouraged to have access to condoms. Including receiving support for the use of condoms for all-round protection. It will help solve the problem of sexually transmitted infections. and unwanted pregnancy Therefore, the operating team jointly created the project. "Positive communication about condoms Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office, Area 2" was created to promote positive communication about condoms and natural sex. Encourage open discussion about sex. Adjust your attitude toward communicating about sex. Prevent infectious diseases. Reduce unwanted pregnancy problems. reduce the economic, social, and health impacts of the country.

Target Audience: Students aged 10-15 years old in the Office of Basic Education Area Zone 2, Nakhon Si Thammarat, totaling 1,300 individuals from 13 schools.

Objectives: To provide knowledge on positive communication, proper condom usage for the prevention of HIV infection, sexually transmitted diseases, and family planning.

Network Participation: Operating under Walailak University(School of Nursing, Walailak University Hospital, Division of Student Affairs, Walaklak University: Smile & Smart Center and 12 schools in WU) and affiliate networks with Path2Health Foundation, Thai Health Promotion, Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2, schools under the jurisdiction of Primary school areas 2, Youth Institute Nakhon Si Thammarat, M-Moon Nakhon Si Thammarat and Department of Disease Control 11.

 

Outcome of the Project: A total of 50 student leaders have developed positive communication skills related to condom usage, as per the set goal. Among them, 53 individuals were able to put these skills into practice, achieving a percentage of 106.

    Students possess sound knowledge and a positive attitude towards using condoms to prevent HIV infection and sexually transmitted diseases, with an 80 percent rate.
                The students have shown a significant improvement in their attitudes, becoming more positive. Consequently, it is essential to organize a learning process that enables students to continue gaining accurate knowledge about sexuality and proper condom usage. Furthermore, both parents and teachers should engage in teaching sex education to students and approach the topic with an open-minded attitude, allowing students to naturally comprehend this matter.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40/

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

https://path2heath.or.th

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/