...

Premium Cocoa Project, Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province


โครงการโกโก้พรีเมียมอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ60
2พุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการผู้ร่วมโครงการ40

SDGs ภาษาไทย
  

ในช่วงปี 2561 เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ มีปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำยางตกต่ำ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ด้วยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีแนวคิดหาพืชเสริมโดยปลูกโกโก้เป็นพืชแซมในสวนยางพารา โดยเริ่มปลูกในเดือนเมษายน2562 เมื่อครบอายุการปลูกประมาณ 3 ปี ในปี 2564-2565 จึงเริ่มมีผลผลิตทะยอยออกมา ซึ่งช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ยางพาราและปาล์มน้ามันมีราคาต่ำ โดยราคาจำหน่าย โกโก้ผลสด จะอยู่ในช่วงราคา 5-10 บาทขึ้นตามฤดูการรับซื้อ 

วิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมท่าศาลา เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนโกโก้รายย่อยในพื้นที่ตาบล สระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 13 ราย โดยร่วมกันดาเนินกิจกรรมรวบรวมผลโกโก้สด และนามาหมักเป็นเมล็ดโกโกแห้ง พร้อมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คราฟท์ที่มีกลิ่นรสและอัตลักษณ์รสชาติจำเพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนารสชาติและคุณภาพของสินค้า ด้วยความที่โกโก้ในพื้นที่อำเภอท่าศาลามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาลจาก น้ำตาลมะพร้าว ทำให้ช็อกโกแลตที่ได้ผลิตได้มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ เมล็ดโกโก้นิบส์ โกโก้ผง ชาเปลือกโกโก้ และคราฟท์ช็อกโกแลต 100%-80%-70% จากผลประกอบการตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่า กลุ่มฯ มีรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ปกติ ประมาณ 20,000-30,000 บาท และในช่วงเทศกาล 50,000-60,000 บาท

     จากการลงพื้นที่พบว่าวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น วิสาหกิจชุมชนฯ มีปัญหาการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในระยะทางไกล ช็อคโกแลตเกิดการละลาย เนื่องจากอุณหภูมิระหว่างขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีรสชาติไม่คงที่ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสูตรและส่วนผสม รวมถึงปรับกระบวนการผลิต ในฤดูฝนความชื้นในอากาศสูง กลุ่มโกโก้พรีเมี่ยมประสบปัญหา ตากเมล็ดโกโก้ไม่แห้ง ทำให้เกิดเชื้อรา ส่งผลต่อความเสียหายด้านวัตถุดิบ ในส่วนของต้นทุนการผลิต และโกโก้ท่าศาลายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างเรื่องราวและคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเข้าถึงกลุ่มฐานลูกค้าที่มากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ยังขาดการรับรองมาตรฐานอาหารและข้อมูลทางโภชนาการที่จะสร้างความเชื่อถือให้แก่กลุ่มผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงมีความต้องการในการพัฒนา คุณภาพ มาตรฐาน และกรรมวิธีการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างการ ยอมรับกับกลุ่มลูกค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลามีความต้องการให้พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้อย่างเนื่อง เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนวัตกรรมการแปรรูป โกโก้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการหมักโกโก้ รวมถึงกรรมวิธีการทำแห้งและการคั่วเพื่อให้ได้วัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรูปให้มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก จะทำให้โกโก้ท่าศาลาเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีสูตรและรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตที่ดี รวมถึงการขออนุญาตสถานที่ผลิตในอนาคต เพิ่มศักยภาพการแปรรูปและรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา และกระจายรายได้สู่ชุมชน

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ทางศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ได้จัดทำโครงการวิชาการรับใช้สังคม ในเรื่อง โกโก้พรีเมียม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จำนวน 40000 บาท ในการที่เข้าไปช่วยกลุ่มโกโก้พรีเมี่ยม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการเข้าใจถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การขอมาตรฐาน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย และการวางผังการผลิตที่ถูกต้อง 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

During 2018, farmers in the southern region had a problem with the falling price of latex, causing insufficient income to survive. For this reason, many farmers in the Nakhon Si Thammarat province had an idea to find a supplementary crop by planting cocoa as an intercrop in the rubber plantation. Starting to plant in April 2019. When the planting period has reached the end of approximately 3 years in 2021-2022, there will be a gradual increase in production. Which helps increase income for farmers, especially during periods when rubber and palm oil prices are low. The selling price of fresh cocoa will be in the price range of 5-10 baht, depending on the purchasing season.

Thasala Premium Cocoa Community Enterprise, a group of 13 small cocoa farmers in the Sa Kaeo Subdistrict, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province, working together to collect fresh cocoa fruits and ferment them into dry cocoa beans. Along with processing it into craft products with a specific flavor and flavor identity. Thasala District Premium Cocoa Community Enterprise Group works in collaboration with Walailak University To develop the taste and quality of products. Because the cocoa in Tha Sala District has a unique flavor, combined with natural ingredients such as sugar from coconut sugar, cause in the chocolate produced have a unique flavor. Currently, there are a variety of products, including cocoa beans, nibs, cocoa powder, cocoa bark tea and craft chocolate 100%-80%-70%. From the operating results over a period of 3 years, it was found that the group has income from product processing in normal situations. Approximately 20,000-30,000 baht and during festivals 50,000-60,000 baht

     From visiting the area, it was found that the premium cocoa community enterprise in Tha Sala District want to develop packaging to be more outstanding community enterprise. There are problems with shipping products over long distances. The chocolate has melted due to the temperature during transportation. The group's products have inconsistent tastes. The formula and ingredients need to be improved. Including adjusting the production process In the rainy season, the humidity in the air is high. The premium cocoa group faces a problem. Drying cocoa beans is not dry cause fungus affecting damage to raw materials In terms of production costs and Cocoa Tha Sala is not yet widely known. Therefore, it is necessary to create a story and maintain its uniqueness and try to develop of new products to reach a larger customer base. Moreover, the product lacks food standard certification and nutritional information to create trust among consumers. Therefore, there is a need to develop quality, standards and production process to increase market opportunities and create acceptance among customers.

The Thasala District Premium Cocoa Community Enterprise Group has a desire to continuously develop the processing of cocoa products. Emphasizing the use of innovations in cocoa processing by developing cocoa fermentation technology. Including the drying and roasting processes to get the highest quality raw materials for processing. Including the development of cocoa processing products to create added value for the grassroots economic communities. It will make Cocoa Tha Sala more famous. It has a unique and outstanding recipe and taste. As well as receiving advice on improving the production process according to the principles of good production methods. Including requesting permission for future production locations. Increase processing potential and income for the Tha Sala District Premium Cocoa Community Enterprise. and distribute income to the community

For fiscal year 2023, the Academic Service Center Together with the faculty of the School of Agricultural Technology and Food Industry and School of Management Studies Walailak University Has created an academic project to serve society on premium cocoa, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province, with budget support from the Academic Service Center. Walak University, amount of 40,000 baht for helping the premium cocoa group, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province To understand the safe production process To prepare to enter the request for standards Including providing advice on hygienic production processes. and correct production planning


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เวปไซด์ศูนย์บริการวิชาการ

https://www.wu.ac.th/index.php/th/news/23010