...

Safe Food bank for Promotes Mental Health, well-being and Income of people at Huisaikaw community Village No. 10, Nawae District, Chawang Sub – district Nakhon Si Thammarat Province.


โครงการคลังอาหารปลอดภัยเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิต หมู่บ้านห้วยทรายขา หมู่ 10. ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.3
11.4.2
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ธนวรรณ สงประเสริฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
3พรชนุตร ชุมภูนุชสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก80

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการคลังอาหารปลอดภัยเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิต

หมู่บ้านห้วยทรายขา หมู่ 10. ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

          บ้านห้วยทรายขาวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด 1480 คน เพศชาย 730 เพศหญิง 750 คน มี 340 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา และ ทำสวนปาล์มน้ำมัน ในชุมชนแห่งนี้มีทุนทางสังคมมากมายเช่น ทุนทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติเช่น น้ำตก มีทุนทางบุคคลเช่นการร่วมกลุ่มของแม่บ้านเพื่อร่วมกันประกอบอาชีพเช่นการรวมกลุ่มทำน้ำหวาน การรวมกลุ่มสานตะกร้า เป็นต้น

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อทั้งทางสุขภาพของประชากรในชุมชนโดยเฉพาะสุขภาพจิตเนื่องจากความเครียดที่ต้องตกงาน การเป็นหนี้นอกระบบ จากการสำรวจพบว่าประชากรในชุมชนมีความเครียดจำนวน 103 คน นอนไม่หลับ 200 คน กลุ่มพึ่งพิงที่ประกอบอาชีพไม่ได้ 100 คน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการที่ถูกเลิกจ้าง ราคาผลผลิตตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง 59.25% มีการถูกเลิกจ้าง 50 คน ไม่มีอาชีพเสริม 45 คน เป็นหนี้นอกระบบ 50 ครัวเรือน  ปัญหาด้านสังคม จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนรวมตัวกันไม่ได้ ไม่มีการติดต่อช่วยเหลือกันในช่วงล็อกดาวและทำให้ร้านค้าในชุมชนต้องปิดตัว

          โดยปกติแล้วชุมชนบ้านห้วยทรายขาวอยู่ห่างจากตลาด ไม่มีตลาดนัดชุมชน ต้องออกไปซื้อของนอกพื้นที่ ไม่มีการรวมกลุ่มปลูกผัก มีกลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มเช่น กลุ่มน้ำหวาน กลุ่มตะกร้าสาน แต่มีอีกหลายคนในชุมขนที่มีความเครียด ตกงานและไม่มีกลุ่มอาชีพ  จากกสถานการณ์โรคระบาดทำให้ประชาชนเกิดความเครียดเพราะไม่ได้ออกไปไหน ไม่ได้มีการช่วยเหลือระหว่างกัน ความเครียดจากการตกงาน การไม่มีรายได้ต่อเนื่องในการดูแลครอบครัว ชุมชนจึงได้มีโครงการคลังอาหารปลอดภัยเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิต

          จากแนวคิดที่ต้องการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและท่องเทียวในชุมชน โดยเลือกใช้ทุนทางชุมชนที่มีอยู่เดิม เช่น กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มสมุนไพร ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มจักรสาน ที่มีการรวมกลุ่มอยู่แล้วเข้ามาสอนคนที่มีความเครียดและตกงานเพื่อให้มีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพ และ สร้างเสริมสุขภาพจิตลดความเครียด โดยกระบวนการเป็นการเน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในชุมชน และทำงานร่วมกันทีมต่างๆเช่น ทีมสุขภาพ ทีมอสม. ทีมผู้นำชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จัดโครงการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากต้องการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ที่มีความเครียดและตกงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มกลุ่มอาชีพให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องจักรสานมาสอนแก่ผู้ที่สนใจเป็นกลุ่ม หรือ การทำงานร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสอนการทำวุ้นสุขภาพจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเช่นมะนาว เช่น การทำวุ้นน้ำผึ้งมะนาว

          วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้คือเพื่อสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากคลังอาหารที่มีในชุมชน และ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนในชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ตกงานและมีความเครียดจำนวน 200 คน จากโครงการนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาชีพจากคลังอาหารที่มีอยู่นั้นได้มีการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน มีการร่วมกลุ่มปรึกษากันโดยประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นสำรวจ ขั้นออกแบบโครงการสอนอาชีพ และขั้นประเมินผล โดยการจัดกิจกรรมโครงการสร้างอาชีพนี้มีการทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเช่น สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มจักรสานเข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการนี้เช่นกัน (SDG 17) การที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของทำให้โครงการนี้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น (SDG 11) 

          ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้จัดขึ้นในชุมชนเพื่อส่งเสริมชีพลดความยากจน (SDG1) นอกจากนี้เมื่อชุมชนได้เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพจะทำให้ลดความเครียดลงเนื่องจากทราบว่าในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไร จะทำอะไรที่สามารถเป็นอาชีพที่สองได้ และ เมื่อได้เข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนๆในชุมชนทำให้เกิดกลุ่มเพื่อนใหม่ การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมใหม่ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล (SDG 3) โครงการนี้ได้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เช่น ทีมสุขภาพ อสม ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ (SDG 17) 

          สรุปจากจัดทำโครงการสร้างอาชีพโดยการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างรายได้ เมื่อมีเงินและรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวมีรายได้มากขึ้น (SDG 1) ที่จะทำให้ลดความเครียดและลดความวิตกกังวลจากการที่ทราบว่าต้องทำอาชีพอะไรในอนาคตภายหลังได้เข้าร่วมโครงการ (SDG 3)  นอกจากนี้การที่มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามาทำโครงการสร้างอาชีพ (SDG 17) และการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนจะทำให้โครงการมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น (SDG 11)  นอกจากประชาชนมีรายได้ ลดความเครียดจากการเข้าร่วมโครงการแล้วยังสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ในชุมชนอีกต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Huisaikaw community is located in Nawae District, Chawang Sub–District, Nakhon Si Thammarat Province. This community has a population of around 1480 people and 340 housing. Most people work in agriculture, such as rubber cutter jobs and growing palm oil. This community has several community capitals such as natural, cultural, human, and social; the natural capital is a natural place such as waterfall local herbs. The local cultural capital includes weaving baskets or waving mats. Finally, human and social capital are the group of housewives who get along as an occupational group, such as weaving baskets and sweet beverage groups. 

According to the COVID-19 situation, People in the community face many problems, such as health and well-being, mental health, financial crisis, and social and environmental problems. For mental health problems, when people lose their jobs from the COVID-19 pandemic, they feel stressed because of a lack of money to feed their families. According to the data, around 102 people are stressed. Two hundred people have sleep deprivation. 

          For the financial problem, they have to loan money from others to look after their family. They have only one job, which is insufficient to feed their family. The data indicated that 59.25 percent of the population in this community lost their jobs during the pandemic. Furthermore, around 50 have informal debt and no second job, around 45 people. 

          People must stay home for the social and environmental crisis during the pandemic. They had stopped socializing during the pandemic. During the pandemic, they did not work as an occupational group to make income together as before—for example, vegetable farming, weaving baskets, and sweet beverage groups.

          From the background above, it aims to promote health and well-being and improve their income by providing occupational programs such as a weaving basket program and a Thai herb jelly (honey and lemon) program. The objective of this project is, first, to promote occupation and increase the income of people from the resources in the community. Secondly, to promote the health and well-being of people in the community. The target group of this project is 200 people who have stress and lose their jobs. 

These programs are provided by community work as a partnership with Ngo, health care workers, community health care volunteers, community leaders, and local groups of people with experience (SDG 17). For instance, this program partners with many people from the sweet weaving basket team to teach and practice with local people interested in this training program. This project also partners with a lecturer from a school of Nursing, Walailak University, to teach people how to make healthy herb jelly such as honey lemon jelly (SDG 17). The community also organizes a forum where people can exchange knowledge and practice and learn about weaving and making herbal jelly to make money in the future.

   The local people can choose which program they want to attend. Also, all the programs were surveyed in the community before. So, this program suit the need of the population in the community. People in the community also create this program. The training program comes from the root cause of problems in the community. This training program also suits the needs of the community. So, they feel like ownership, which makes this program sustainable (SDG11). Finally, this training program is organized training or programs to improve access to essential services for all and tackle poverty (SDG1). This program has many classes, such as weaving baskets and healthy herb jelly. They can use this knowledge to create small businesses to earn money in the future (SDG1). 

These projects deliver outreach programs and projects in the local community to promote health and well-being (SDG3). After community members attend this program, they have a chance to meet new friends or make a connection with other community members. As a result, they felt release stress (SDG3). They also felt less anxiety because they knew what jobs they could earn extra income (SDG3). This project gained a scholarship from the Thai Health Promotion Foundation to create a sustainability of well-being program for local people in the community.

To sum up, this project promotes occupation where people can earn money for daily life and improves health and well-being (SDG3), incredibly relieving stress because participants felt confident in their work. They know which job they will do in the future, which can make money. Consequently, it can reduce anxiety and stress and increase their income. The process used in this community could be used in the community as well because this community allows community members to share their ideas, design the training course, and evaluate the program. Community members parted every step of this program, making it suitable (SDG11). Finally, this program is effective because community member works with other stakeholders (SDG 17). Consequently, this could be a guideline for other communities. 

 

 

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

- Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

- ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/