...

Academic Service Project for Local Cattle Health in the Vicinity of Walailak University


โครงการบริการวิชาการสุขภาพวัวพื้นเมือง ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Agenda : Teaching and Learning
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.4.3

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98.5

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1มาโนชญ์ ยินดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีหัวหน้าโครงการ80
2วรวิทย์ วัชชวัลคุวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมโครงการ20

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการบริการวิชาการสุขภาพวัวพื้นเมือง
ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลสัตว์ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับชมรมสัตวแพทย์อาสาของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการดำเนินการให้มีกิจกรรมบริการวิชาการดูแลสุขภาพ สัตว์ปศุสัตว์ โดยดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์กลุ่มวัวพื้นเมืองในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันจะเป็นการให้บริการวิชาการให้กับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการอันจะส่งผลทำให้เกษตรสามารถดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์กลุ่มวัวพื้นเมืองได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลและการศึกษาถึงสุขภาพของวัวชนในระยะยาวอันจะนำมาพัฒนาความรู้และเทคนิคในการประเมินสุขภาพและการดูแลวัวชนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

จุดประสงค์

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวพื้นเมืองโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสัตวแพทย์ที่สนใจในงานด้านปศุสัตว์

3. เพื่อก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้านสุขภาพปศุสัตว์ในกลุ่มวัวพื้นเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ชุมชนเกษตรกรโดยรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ พื้นที่หมู่ 6 (43 ตัว) พื้นที่หมู่ 3 (ประมาณ 48 ตัว) พื้นที่หมู่ 10 (ประมาณ 36 ตัว) พื้นที่โครงการโคแม่พันธุ์และโคขุน (ประมาณ 57ตัว)

แผนการดำเนินการ

            ขั้นที่ 1 ดำเนินการประสานขอวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือมาจากปศุสัตว์จังหวัดมาจำนวน 200 โดส จึงได้จัดให้มีโครงการออกหน่วยให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดให้มีการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และฉีดยาถ่ายพยาธิ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกการให้บริการวิชาการกับส่วนรวม การฝึกภาคปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการของวิทยาลัยฯไปในคราวเดียวกัน รวมถึงการได้ออกพื้นที่จริงเพื่อรับทราบความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงพยาบาลสัตว์ด้วย อันจะเป็นการพัฒนางานบริการวิชาการของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

            ขั้นที่ 2 ดำเนินการติดตามดูแลสุขภาพเป็นประจำทุกๆ  2 เดือน โดยทำการตรวจประเมินสุขภาพวัวชนในโครงการและแนะนำส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค เพื่อให้เกิดต้นแบบในการดูแลสุขภาพวัวชนที่เหมาะสม

            ขั้นที่ 3. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพวัวพื้นเมืองให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงาน

1. มีนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 42 คนออกให้บริการดูแลสุขภาพโคพื้นเมืองให้กับเกษตรกร อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งถือเป็น soft skill ที่สำคัญอย่างยิ่ง

2. มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จำนวนทั้งสิ้น 38 รายได้รับบริการดังกล่าว ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดขึ้นในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งส่งผลให้มีการควบคุมโรคที่ดีอันจะเป็นการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

3. มีโคพื้นเมืองรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 184 ตัวได้รับบริการดังกล่าวทั้งการฉีดวัคซีน การให้ยาถ่ายพยาธิ การติดตามดูแลสุขภาพทุกๆ 2 เดือนเป็นประจำ

4. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จำนวน 38 รายได้เข้ารับการอบรมการดูแลสุขภาพโคพื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด อันเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพโคพื้นเมือง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Academic Service Project for Local Cattle Health 

in the Vicinity of Walailak University.

Indigenous Cattle Health Project in the Surrounding Area of Walailak University Veterinary College, led by Dr.Marnoch Yindee, D.V.M., in collaboration with the Volunteer Veterinary Student Club of the Veterinary College, conducted academic service activities to care for the health of indigenous cattle in the vicinity of Walailak University. This service aimed to provide academic support to farmers interested in participating in the project, resulting in improved cattle health management. Additionally, the project aimed to collect data and conduct long-term studies on cattle health to further develop knowledge and techniques for their health assessment and care.

 

Objectives:

  • To support academic services for farmers who raise indigenous cattle near Walailak University.
  • To enhance the skills of veterinary students interested in cattle farming.
  • To promote research and development of cattle health care in the indigenous cattle group.

Target Group:

The project targeted farmers in the surrounding areas of Walailak University, including Moo 6 (approximately 43 individuals), Moo 3 (approximately 48 individuals), Moo 10 (approximately 36 individuals), and the Cattle Breeding and Calf Project area (approximately 57 individuals).

 

Implementation Plan:

Phase 1: Coordinated the provision of foot-and-mouth disease vaccines for cattle from the Provincial Livestock Office (200 doses). Conducted health check-ups and administered foot-and-mouth disease vaccines and deworming medication to farmers' cattle in the project area. This phase also involved practical training, student internship, and public relations to promote academic services provided by the Veterinary College, as well as on-site visits to understand the needs of farmers in the primary customer group of the animal hospital.

Phase 2: Regularly monitored and cared for cattle health in the project every two months. Conducted health assessments, recommended measures, and created a suitable cattle health care model.

Phase 3: Provided basic training in indigenous cattle health care to interested farmers at no cost.

Achievements:

  • 42 students and staff from the Veterinary College provided health care services to indigenous cattle farmers. This initiative instilled a strong sense of volunteerism, an essential soft skill.
  • A total of 38 indigenous cattle farmers received services, leading to the establishment a network for disease prevention and surveillance in the surrounding areas of Walailak University. This resulted in effective disease control and the production of standardized livestock.
  • 184 indigenous cattle in the project area received regular health services, including vaccinations, deworming, and health check-ups every two months.
  • Thirty-eight indigenous cattle farmers received training in disease prevention and surveillance, providing essential knowledge for cattle health management and care."


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็ปไซด์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

https://veterinary.wu.ac.th/?p=30312&lang=th