...

Creating good governance of the temple (Wat Wang Tawan Tok Accounting System)


การสร้างความโปร่งใสของวัด (ระบบบัญชีวัดวังตะวันตก)


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
16.2.3
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กนกวรรณ มีสุขสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน50
2อลิศรา สระโมฬีสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน50

SDGs ภาษาไทย
  

การสร้างความโปร่งใสของวัด (ระบบบัญชีวัดวังตะวันตก)

วัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สำคัญ นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้ว วัดยังถือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน แต่ในปัจจุบันมีการทุจริตและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในวัดหลายแห่ง การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดจึงเป็นสิ่งจำเป็น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมมาภิบาล และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพยายามสร้างระบบการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกวัดนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจนำแนวปฏิบัติที่ดี 9 ข้อ สำหรับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนธรรมาภิบาลไทย มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 18 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2567) มีการดำเนินงานหลักคือ การเป็นพี่เลี้ยงช่วยวัดนำร่องฯ วางระบบบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติ 9 ข้อ ซึ่งจะมีการติดตาม ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือวัดให้สามารถบริหารจัดการวัดตามแนวปฏิบัติทั้ง 9 ข้อได้ด้วยตนเอง แล้วจัดทำเป็นรายงานสรุปเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางที่วัดต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

ในพื้นที่ภาคใต้มีวัดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นวัดนำร่อง คือ วัดวังตะวันตก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาพระนคร (น้อย) ในบริเวณวังเก่าและสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2380 จึงเป็นวัดที่มีศาสนสมบัติและวัตถุโบราณจำนวนมาก แต่ในปี พ.ศ. 2560 ได้เกิดคดีฆาตกรรมและอำพรางศพสามเณรเพื่อปกปิดการยักยอกทรัพย์สินและวัตถุโบราณของวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียและความเสียหายกับทางวัดอย่างมาก จึงได้มีการปลดเจ้าอาวาสองค์เดิมและสถาปนาเจ้าอาวาสใหม่ของวัดวังตะวันตก คือ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลและตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ร่วมกับ ดร.กนกวรรณ มีสุข และอาจารย์อลิศรา สระโมฬี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน จึงลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ภายใต้โครงการสร้างความโปร่งใสของวัดด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน-วัดวังตะวันตก เข้าเก็บข้อมูล รับฟังปัญหาและความต้องการของท่านเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด และเจ้าหน้าที่บัญชี แล้วนำมาออกแบบระบบบัญชีและเอกสารประกอบรายการให้เกิดความเหมาะสมตามหลักการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือระบบบัญชีและการควบคุมภายใน และสาธิตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนทางการเงินและการบัญชีที่เหมาะสม สอดคล้องกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นของวัดวังตะวันตก จนสามารถจัดบัญชีรับ-จ่ายเงิน/สินทรัพย์ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการอย่างครบถ้วน และเสนอรายงานทางการเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตามร่างข้อบังคับวัด (สำหรับวัดขนาดเล็กและวัดขนาดกลาง) เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายและระเบียบทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร และนำไปเป็นแนวทางให้กับวัดอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ อันจะเป็นการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้กับวัดต่างๆ ธำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและเป็นแหล่งรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Creating good governance of the temple (Wat Wang Tawan Tok Accounting System)

Temples are important non-profit organizations. In addition to being a place for religious ceremonies for those who believe in Buddhism, the temple is also considered a center for transmitting morals, culture, traditions and is an important source of learning for the community. But nowadays there is corruption and improper practices occurring in many temples. Applying good governance principles in temple management is therefore necessary. There is a collaboration between the Public Policy for Society and Good Governance Foundation (PPGG), the Buddhadasa Inthapanyo Archives Foundation (Suan Mokkh, Bangkok) together with various universities, including Walailak University in trying to create a temple management system based on the principles of good governance. By selecting pilot temples that participate in the project voluntarily, they apply 9 good practices for temple management according to the principles of good governance. It received financial support from the Thai Good Governance Fund. There is a total operation period of 18 months (April 2023 - September 2024). The main operations are: Being a mentor to help with pilot temples set up a management system according to the 9 guidelines, which will monitor, give advice, and help the temple to be able to manage the temple according to the 9 guidelines by itself. Then prepare a summary report to develop guidelines for various temples can be applied in the future.

In the southern region of Thailand, there is a temple that voluntarily joins this project as a pilot temple, namely Wat Wang Tawan Tok Temple, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. This is an ancient temple built by Chao Phraya Phranakhon (Noi) in the area of the old palace and established to be temple in 1837. Therefore, it is a temple with many religious properties and ancient objects. But in 2017, a lawsuit occurred. The murder and concealment of the corpse of a novice monk to conceal the misappropriation of temple property and antiques became big news. This caused great disrepute and damage to the temple. Therefore, the original abbot was dismissed and a new abbot of Wat Wang Tawan Tok Temple was established, namely Phrakru Phromkhet Khanarak. He realized the importance of good governance and accepted to join the project voluntarily. Academic Service Center, Walailak University By Assistant Professor Dr. Amornsak Sawadee, together with Dr. Kanokwan Meesuk and Alisara Saramolee, lecturer of School of Accountancy and Finance, went to Wat Wang Tawan Tok Temple to drive mission work with society (Social engagement) under the project to create transparency of the temple in accounting and internal control systems - Wat Wang Tawan Tok Temple. First, data were collected by interviewing accounting staff and listening to the problems and needs of Abbot, Vaiyavagga, the temple committee and accounting staff. Then use it to design the accounting system and supporting documents to be appropriate according to internal control principles. As well as creating a manual for accounting systems and internal controls. After that demonstrate to relevant personnel the understanding of appropriate financial and accounting procedures which should corresponds to the transactions that took place at Wat Wang Tawan Tok Temple. until they’re being able to organize income-payment accounts together with completely documentation and evidence supporting the transaction and submit financial reports to the National Office of Buddhism in accordance with the draft temple regulations. (For small and medium sized temples). Finally, to develop written financial policies and regulations and use it as a guideline for other temples can be applied. This will create good governance for various temples. Maintain faith and be a source of spiritual unity for Buddhists forever.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/23067