...

Assessing Small Resort Buinesses with Green Health Hotel Standard Criteria in Tha Khuen, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat Province.


การตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ในเขตพื้นที่ตาบลท่าขึ้น อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 4.64

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1วรางคณา ศรีหมอกสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หัวหน้าโครงการ20
2จิรา คงปราณสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20
3นริศรา แก้วชุติมาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20
4พัฒน์ธิดา ทองขาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20
5ประเสริฐ มากแก้วสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20

SDGs ภาษาไทย
  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่จริงนอกห้องเรียน ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โดยนักศึกษาให้คำแนะนำและประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่รีสอร์ทชนาดเล็กในชุมชน ตามแนวทางมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ซึ่งเป็นมาตรการสุขอนามัยการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเป็นการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 การดำเนินการเป็นความร่วมมือของ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น  และ รีสอร์ทขนาดเล็ก โดยได้รับคำแนะนำในการประเมินตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel จาก ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นสนับสนุนการลงพื้นที่โดยประสานความร่วมมือกับรีสอร์ทให้เข้าดำเนินโครงการ เนื่องจากตำบลท่าขึ้นมีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยทางทิศตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หาดทรายตลอดแนวชายฝั่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ น้ำทะเลใส มีต้นสนและดงมะพร้าว จึงมีรีสอร์ทตั้งอยู่ในชุมชนเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อน รีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการมี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) เดอะพีพี บีช รีสอร์ท ท่าศาลา (2) ร้านอาหารไทยเพลส (3) วิลล่า คานิ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง และ (4) โรงแรม คัลเลอร์บีช รีสอร์ท

การตรวจประเมินเบื้องต้นตามแนวทางโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มุ้งเน้น การจัดบริการสถานที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ และส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ : GREEN Health โดยการพัฒนาทางด้าน GREEN มุ่งเน้น การจัดการมูลฝอยทุกประเภท การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูล การจัดการด้านอนุรักษณ์พลังงาน  การจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม การจัดการสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย น้ำดื่มน้ำใช้ เกณฑ์แต่ละด้านคำนึงถึง หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม-น้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมาตรการต่าง ๆ เข่น การจัดการขยะตามหลัก 3R มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ส่วนการพัฒนาทางด้าน Health มุ่งเน้น การจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น การดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน หรือการเผยแพร่ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาได้ทำการประเมินเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐาน GREEN Health Hotel ระหว่าง วันที่ 9 พ.ย. 2565 ถึงวันที่  21 ธ.ค. 2565 สรุปผลการประเมินเบื้องต้นและข้อเสนอะแนะให้กับรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและขอรับการรับรองมาตรฐาน Green Health Hotel จากกรมอนามัยต่อไป นอกจากนี้รีสอร์ทขนาดเล็กสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในมิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดภาวะสิ่งแวดล้อม การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การพลังงานทดแทน การจัดการขยะ และขยะเหลือศูนย์ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรีสอร์ทขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชนท่าขึ้นต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The organization of extracurricular activities aimed at promoting educational programs beyond the confines of the institution plays a crucial role in enhancing student learning. The Environmental Health Program, situated inside the School of Public Health, Acknowledging the significance of this matter, initiatives are undertaken to facilitate educational opportunities beyond the confines of the university. Provide students with the chance to engage in experiential learning and practical application beyond the confines of the traditional classroom setting. The students in the Environmental Health of Tourism destination course offered guidance and conducted environmental health evaluations for local small-scale resorts within the community. In accordance with the criteria specified by the GREEN Health Hotel Initiative, the implementation of hygiene measures is essential for preventing the spread of infectious diseases and preserving a healthy environment. These measures are considered necessary adaptations to accommodate the emerging lifestyle changes associated with the New Normal. 

The operation is a collaboration of 4th year students of the Environmental Health Program and Government organization, namely, Health Center 11, Department of Health, and Tha Khun Subdistrict Administrative Organization and small local resorts. Received advice on evaluating according to GREEN Health Hotel standards from Health Center 11 and Tha Khun Subdistrict Administrative Organization supported the field visit in coordination with the resort to implement the project. The Tha Khun Subdistrict is situated in close proximity to the eastern coast of the Gulf of Thailand. Marine tourism attractions exist within the realm of marine environments. Sandy beaches along the coastline are naturally beautiful, clear waters, and have pine trees and coconut groves. Therefore, there are resorts located in the community open to tourists for relaxation. The project involves the participation of four resorts, namely: (1) The Phi Phi Beach Resort Thasala; (2) Thai Place Restaurant; (3) Villa Kani Resort and Restaurant; and (4) Color Beach Hotel Resort.

The initial assessment conducted in accordance with the established criteria for hotels that prioritize health and environmental sustainability. There are important issues, including Part 1: Measures for the Prevention of Infection Disease, emphasizing the provision of clean, safe accommodations that can prevent the spread of disease and Part 2 Environmental Health and Health Promotion Standards: GREEN Health, with GREEN development focusing on the management of all types of solid waste. Toilet and sewage management Energy conservation management Building and environmental management Food sanitation management, safe food, drinking water. Each aspect of the criteria is taken into account. The concepts of environmental sanitation encompass numerous strategies, including waste management, which align with the 3R principles (reduce, reuse, recycle) and adhere to national public toilet standards (HAS). Health development primarily centers on the management of health promotion, particularly in relation to employee healthcare. The distribution of information pertaining to health promotion and environmental health.

Students participated in a preliminary evaluation that was conducted in accordance with the Green Health Hotel's standards between November 9 and December 21, 2022. The resorts that took part in the study were provided with a concise overview of the initial assessment findings and suggestions. In addition to the submission of an application to the Department of Health for certification as a Green Health Hotel, this document will function as a strategic guide for long-term enhancement. Furthermore, smaller resorts have the potential to leverage the knowledge and insights gained from the resource and environmental dimensions. This includes their ability to improve environmental conditions, establish a comprehensive strategy for managing the region's environmental resources, explore alternative energy sources, enhance waste management practices, and ultimately strive for complete waste elimination. This ultimately leads to increased trust and the development of a few modest resorts in the Tha Kuen community area.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

web สำนักวิชา

https://sph.wu.ac.th/?p=8375