...

Development of Fishery Products Processing


โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
4.3.4
14.2.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ60
2พุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการผู้ร่วมโครงการ40

SDGs ภาษาไทย
  

พื้นที่ ตำบลเกาะเพชร และตำบลหน้าสตน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยเป็นแนวยาว ทำให้อาชีพของคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564-2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโครงการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ดำบล) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในตำบลเกาะเพชร และ ตำบลหน้าสตนดังกล่าว จากการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า แม้ว่าการทำประมงและการเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นจะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก แต่สัตว์น้ำที่จับได้โดยส่วนใหญ่ จะถูกนำไปจำหน่ายในรูปของวัตถุดิบที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น กุ้งที่เสี้ยงได้จะส่งไปยังโรงงานใน อ.ระโนด จังหวัดสงขลา หรือ สัตว์น้ำที่จับได้จะขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปจำหน่ายที่อื่นต่อ ทำให้มูลค่าที่ชุมชนประมงได้รับนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกนำไปแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปะมงพื้นบ้านที่มีอยู่ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น การทำปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาปรุงรส หรือผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนพอที่จะมีความรู้ และเครื่องมือที่จะแปรรูปได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ดีนัก ต้องทำงานหนัก เสียสุขภาพ เพื่อได้รายได้แค่เพียงพอดำรงชีวิต   แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน จะเข้ามาสนับสนุน เช่น การสร้างอาคารสถานที่ผลิตสัตว์น้ำ (ในพื้นที่ ตำบลหน้าสนต) สนับสนุนเครื่องมือแปรรูปบางส่วนจากโครงการที่เคยจัดขึ้นแล้วก็ตาม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านผลิตภัณฑ์ประมงต่างๆ จากโครงการ U2T แต่เนื่องจากคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ เก็บถนอมอาหารน้อย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร 

      ดังนั้น โครงการ  “การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง” ในพื้นที่ ต.เกาะเพชร และ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จะสามารถช่วยในการพัฒนา ด้านคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบสินค้าและการตลาด” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กลุ่มประมงรวมถึงผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสามารถ จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เกิดของเสียลดลง อีกทั้งจะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงของชุมชน โดยทั้งหมดนี้ งบประมาณที่สนับสนุนได้รับมากจาก ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการทำงานร่วมกับ อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ หน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานส่วนส่งเสริมการเกษตรในท้องที่ โดยขั้นต้นมีผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง โดยในกระบวนการทำงานประกอบด้วย

-ตอนต้นเน้นคุณภาพชีวิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพ   โดยในระยะแรกของโครงการจะเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล จัดการผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำที่จับได้มีคุณภาพที่ดี ไม่เสียหาย และจะส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก การแปรรูปให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าที่สูงมากขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การขอมาตรฐานต่างๆ เช่น การจดทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตอาหาร การขอรับรองมาตรฐาน GMP การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเครื่องหมาย อย.

 

-ตอนกลางเน้นเรื่องการขอมาตรฐานสินค้าประมงให้ผ่านจากการเตรียมการในปีที่ 1 เช่น GMP อย. รวมถึงการดำเนินการด้านการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น การจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดการตลาดเพื่อสงเสริมการขายสินค้าให้มากขึ้น ทั้งนี้จะดำเนินการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงาน เช่น กรมประมง เพื่อช่วยดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้า  พานิชย์จังหวัด เพื่อช่วยดูแลเรื่องการการนำสินค้าต่างๆไปจำหน่าย เกษตรจังหวัด เพื่อดูแลและสนับสนุนกลุ่ม

-ตอนปลายเน้นการคิดพัฒนาและการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาความยังยืนในชุมชน และการสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ประมงกับหน่วยงานนอกพื้นที่


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Area: Koh Phet subdistrict and Na Saton subdistrict is located south of the city of Nakhon Si Thammarat Province, there is an area adjacent to the Gulf of Thailand in a long line. As a result, most people's occupations are related to coastal fishing and shrimp farming. This has been a way of life for a long time since our ancestors. In the past year 2021-2022, Walailak University Received the U2T (University to Thambon or subdistrict) project of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation in both subdistricts. From the implementation of the said project, it was found that although fishing and shrimp farming had a large amount of production. But most of the aquatic animals caught will be sold in raw material form with low price, for example, boiled shrimp will be sent to a factory in Ranot District, Songkhla Province, or caught aquatic animals will be wholesaled to middlemen to be sold elsewhere. As a result, the value that the fishing community receives is only minimal. Only some will be processed by existing local fishing community enterprise groups. To produce value-added products, for example, making dried fish, sun-dried fish, seasoned fish, or products that people in the community have knowledge and tools that can be processed. It makes the quality of life of people in the community very poorly. They have to work hard and take a toll on their health in order to earn just enough income to survive. Although there are government or private agencies that will come to support, such as building aquatic animal production facilities (in the Na Son subdistrict area), supporting some processing equipment from projects that have already been organized. Including the transfer of production technology for various fishery products from the U2T project. However, because people in the community have little knowledge about product processing and food preservation, causing the product to not be as successful as it should be.

Therefore, the project “Development of fishery product production processes” in the area of ​​Ko Phet subdistrict and Na Saton subdistrict, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. It will be able to help in the development of quality, standards, product formats and marketing. This will help increase the ability of fishing groups and seafood processing entrepreneurs to be able sell ​​more products and reduced waste. It will also help create community stability. By all this, the supported budget comes from Walailak University Academic Service Center by working with the lecturer in Food Science School of Agricultural Technology and Food Industry and external agencies include: Nakhon Si Thammarat Provincial Fisheries Office and Local Agricultural Extension Offices. There are 3 entrepreneurs participating in the project.

 The work process consists of

-At the beginning, emphasis was placed on quality of life and the development of quality fishery products. In the first phase of the project, they will provide knowledge about care. Manage aquatic animal production To ensure that the aquatic animals caught are of good quality, not damaged, and to encourage farmers to know Processing to produce good quality, clean, and safe products so that the produce has a higher value. and prepare to lead to requests for various standards.

-The middle part focuses on requesting standards for fishery products as well as working on developing product styles to be more desirable to consumers. Labeling and packaging including managing the market to promote more product sales. In this regard, we will continue to build a network with government agencies that will help promote work, such as the Fisheries Department to help take care of product standards. Provincial Commerce To help take care of bringing various products to sell to the provincial agriculture department to care for and support the group.

-Final part emphasizes development thinking and building networks to build strength. Developing sustainability in the community and creating a network of fisheries products with agencies outside the area.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post book ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

https://web.facebook.com/FoodScienceWU/posts/pfbid0G1cH3xEJneaDhTpkLJaN7oQV4gjWJtG3xg4CXLTB2uJ9GiJuwMhBRguScMokhHykl?_rdc=1&_rdr