...

Exploring the Biodiversity of Tan Island, Ko Samui District, Surat Thani Province, in Support of Sustainable Tourism


โครงการสำรวจพันธุ์สัตว์บนเกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


Agenda : Research and Innovation
15.2.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.4.3

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1มาโนชญ์ ยินดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีหัวหน้าโครงการ80
2วรวิทย์ วัชชวัลคุวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมโครงการ20

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการสำรวจพันธุ์สัตว์บนเกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการนี้นำโดย อ.ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เลือกเรียนรายวิชา Clinical practice of Zoological medicine และทีมสำรวจจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ดำเนินงานระยะเวลา 6 เดือน โดยทำการสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์บนเกาะแตนซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวในอดีต หากแต่ปัจจุบันมิได้มีการทำการเกษตรมานานนับ 20 ปี แต่ชาวบ้านเปลี่ยนเป็นอาชีพไกด์นำนักท่องเที่ยวต่างชาติและเป็นร้านอาหารและที่พัก โดยพบว่าสภาพพื้นที่ตามธรรมชาติเดิมที่เคยเป็นป่าต้นน้ำได้มีการฟื้นฟูด้วยตนเองขึ้นมาระดับหนึ่ง และกำลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ จึงมีแนวทางในการสำรวจโดยวิธีศึกษาชนิดสัตว์และพืชอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเดิมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงการใช้กล้องดักถ่ายภาพ จากนั้นทำการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยมีการศึกษาในอดีต พบว่า เพื่อวางแผนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและชนิดพันธุ์พืชและสัตว์บางชนิดที่สำคัญบนเกาะ อาทิ นกชาบีไหน ค้างค้าวแม่ไก่เกาะ เป็นต้น

การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้น เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะแตน 3) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1. การออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยว 1 วัน 2. การออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 3. การออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยวมากกว่า 1 คืน 4. จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (การดูนก / การดูพรรณพืช) 5. จัดทำป้ายบอกทาง / ไกด์แนะนำเส้นทาง

ผลการดำเนินการ พบว่า สามารถสำรวจสัตว์กลุ่มนก จำนวน 49 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด สัตว์เลี้อยคลาน 9 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด หอยบก 5 ชนิด ผีเสื้อกลางวันมากกว่า 30 ชนิด โดยที่มีเส้นทางเดินเท้าบนเกาะที่เคยมีการศึกษาเมื่อ 25 ปีก่อนหน้านี้อยู่ 13 เส้นทาง พบว่าปัจจุบันมีเส้นทางเดินเท้าที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาไปเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อยู่ทั้งสิ้น 3 เส้นทางที่สามารถนำไปวางแผนในการท่องเที่ยว 1 วัน และเส้นทางเดินเท้ารวม 5 เส้นทางที่มีความเหมาะสมในการจัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน และเส้นทางเดินเท้าทั้ง 8 เส้นทางสามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบหลายวัน โดยเมื่อจัดทำป้ายบอกทางในจุดต่างๆและมีการอบรมคนในชุมชนที่สนใจเป็นไกด์นำเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำคู่มือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้มีการศึกษานกและพรรณไม้แล้ว 

ทั้งนี้ ได้มีการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เลือกเรียนรายวิชา Clinical practice of Zoological medicine จำนวน 4 คนได้ทดลองท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ พบว่า นักศึกษามีความสนใจอย่างมากและสามารถสอดแทรกความรู้และแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี อาทิ การฝึกหัดในการฝึกดูนก การถ่ายภาพสัตว์ในธรรมชาติ การเรียนรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ ความสำคัญและการเชื่อมโยงระบบนิเวศน์ต่างๆเข้าด้วยกัน เป็นต้น 

ดังนั้น หลังจากการศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมหารือกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะแตนราว 40 คนและหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวนี้ พบว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะพัฒนาเกาะแตนให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและป่าต้นน้ำในพื้นที่ จึงนับได้ว่าเกาะแตนมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างดีทีเดียว


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Exploring the Biodiversity of Tan Island, Ko Samui District, Surat Thani Province, in Support of Sustainable Tourism

This project, led by Dr. Marnoch, D.V.M., is delighted to have engaged sixth-year students who chose to study the course "Clinical Practice of Zoological Medicine" and a survey team comprising eight individuals. The project spanned six months and involved surveying animal species and wildlife food plants on Tan Island, which used to be a coconut plantation in the past but has not been under agriculture for approximately 20 years. Instead, the residents have transitioned to careers as tourist guides for foreign visitors and have established restaurants and accommodations.

It was discovered that the island's natural environment, once a primary water source forest, has undergone a remarkable self-recovery process and is on the path to becoming a new tourist destination. Therefore, the survey methodology included studying animal and wildlife food plant species along the existing tourist routes during the daytime and at night. Additionally, camera traps were used to gather data, which was then compared to previously conducted studies.

The results indicate a plan to transform the island into a conservation-oriented tourist destination for nature enthusiasts. This plan aims to conserve the primary water source forest and essential plant and animal species on the island, including species like the Nicobar pigeon and Lyle's flying fox.

The study also focused on:

Designing one-day nature study tour routes.

Planning two-day, one-night nature study tour routes.

Planning multi-night nature study tour routes.

Creating eco-tourism guides (birdwatching/plant identification).

Developing directional signs/route guides.

The outcomes of this project revealed that it is possible to survey 49 bird species, eight mammal species, nine reptile species, six amphibian species, and five land snail species. Additionally, more than 30 butterfly species were recorded. Existing walking trails on the island studied 25 years ago, totaled 13 routes. It was observed that these trails have become exciting and suitable for further development into conservation-oriented tourism routes. Three of these routes can be planned for one-day nature study tours, while five walking trails are ideal for two-day, one-night nature study tours. Furthermore, all eight routes have the potential to be developed into multi-day tours. With the installation of directional signs at various points and community training for interested individuals to become tour guides, along with the creation of conservation-oriented tourism guides for birdwatching and plant identification, the island is poised for transformation.

In this project, four sixth-year students enrolled in the "Clinical Practice of Zoological Medicine" course had the opportunity to experience conservation-oriented tourism. It was observed that these students showed great interest and could incorporate their knowledge and conservation perspectives effectively. They engaged in practical exercises such as birdwatching, wildlife photography, learning about wildlife food plants, understanding the importance of ecosystem interconnections, and more.

In summary, based on this study, it can be concluded that Tan Island is highly suitable for developing conservation-oriented tourism.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็ปไซด์วิทยาลัย

https://veterinary.wu.ac.th/?p=30261&lang=th