...

Development of swine herd health management to increase productivity on local swine farms


โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98.15

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1รัชฎาพร บริพันธุ์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบของ Social engagement โดยมีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเป็นชุมชนเป้าหมาย ในการที่สำนักวิชาฯ ได้นำความรู้ทางสัตวแพทยศาสตร์ ในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนโดยเน้นในเรื่องสุขภาพของสุกรและการผลิตสุกร

ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัยสัตวแพทยอัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สำนัก วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการให้ความรู้ความเข้าในเรื่องของโรคสุกร การป้องกันโรคและควบคุมโรคสุกร การตรวจหาโรคทางระบบสืบพันธุ์ การตรวจสุขภาพสุกรและการรักษาสุกร การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้นในฟาร์มให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรวิสาหกิจชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และมีการสรุปผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และการให้ประเด็นความรู้ในการนำไปปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนรายล้อมมหาวิทยาลัยมีอาชีพเลี้ยงสุกร โดยมีสมาชิกในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาประมาณ 29 ราย สุกรของชุมชนเลี้ยงในรูปแบบระบบโรงเรือนแบบเปิด ขังคอก มีน้ำ และอาหารให้กินอย่างเต็มที่ ภายในฟาร์มมีสุกรแม่พันธุ์ประมาณ 3-5 ตัว ให้ผลผลิตเป็นลูกหย่านมอายุ 28วัน ประมาณ 15-30 ตัวต่อแม่ต่อปี การผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรม แม่พันธุ์สุกรจะตั้งท้องประมาณ 115 ±2 วัน ให้ผลผลิตได้ 2.4 ครอกต่อแม่ต่อปี อายุหย่านมเฉลี่ยลูกสุกรประมาณ 21-28 วัน

การดำเนินงานอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2565- สิงหาคม 2566 เน้นไปในเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จึงเริ่มจากการปูความรู้พื้นฐานเรื่องโรคและการป้องกันโรคสุกร เนื่องจากในปัจจุบันสถานการ์โรคระบาดของสุกรได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรและเศรฐกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปการที่สุกรเกิดโรคระบาดมักส่งผลถึง อัตราการเจริฐเติบโต สุขภาพโดยรวมและ ผลผลิตสุกร โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคสุกร เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคแท้งติดต่อ รวมถึงการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพื่อตรวจหาโรคทางระบบสืบพันธุ์อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้จะเน้นไปในส่วนของระบบการป้องกันทางชีวภาพในฟาร์มสุกร เพื่อลดการระบาดของโรคที่จะเกิดจากภายในฟาร์ม หรือระหว่างฟาร์ม หรือติดมากับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น คน, พาหนะ สัตว์ฟันแทะ และนก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้นในฟาร์มให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรวิสาหกิจชุมชน โดยมีการบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนักศึกษาของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จากการดำเนินงานในปีนี้หวังว่าทางกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการเพิ่มผลผลิตสุกรต่อไป

โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มีส่วนร่วมผลักดัน Sustainable Development Goals (SDGs) ในหัวข้อต่อไปนี้

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน : การจัดการสุขภาพสุกร

คุณภาพการศึกษา ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: โปรเจคนี้เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างฟาร์ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และมีอาชีพที่มั่นคง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The development of swine herd health management to increase productivity on local swine farms is an integrated project that comprises teaching, research, and academic services in terms of social engagement. The farm members at the Walailak demonstration community are targeted. The goal of this project is to improve swine herd health and farm management. The team is a collaboration between Ratchadaporn Boripun (D.V.M.), project leader Akkhraratchakumari Veterinary College, School of Agricultural and Food Technology, and the Center for academic services Walailak University, and shared knowledge to farmers such as swine disease, disease prevention and control, reproductive system disease detection, swine herd health examination and treatment, and basic Semen quality inspection in farms. Swine Farming Enterprise Group joined the exchange of knowledge and discussed important topics for improving the operation of the group.

In brief, Walailak University is in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province. The people surrounding the community of Walailak have pig farming. The farm members at the Walailak demonstration community are 29 farms. Normally, a Farm of members has herd sows that produce commercial piglets. Moreover, the style of farming is conventional farming (not a commercial unit), which looks like a backyard. They have 3-5 sows per farm and can produce piglet about 15-30 piglets/sow/year.  In brief, sows can produce more than two litters per year making them a highly productive species. The pig production cycle starts with sows mated and the pregnancy period is 115+2 days. Sows farrow and nurse their piglets for 21-28 days. 

From January 2023 to August 2023, this project was conducted to improve swine herd health management to increase productivity. We started to share swine diseases and prevention. Due swine epidemic situation effected economic loss in swine farms and swine industry. In general, swine disease has a direct impact on the growth rate and health status of the animal as well as on the animal’s product quality. We provided Knowledge such as foot-and-mouth disease was provided and brucellosis Including collecting pig blood samples to check for reproductive system diseases. It also includes collecting pig blood samples to detect reproductive system diseases. The project focused on-farm biosecurity to reduce disease outbreaks both within a farm and from one farm to another, or from elsewhere such as from humans, vehicles, or rodents and birds. In addition, we provided basic knowledge of semen quality testing in farms. This project is integrated with student teaching at Akkhraratchakumari Veterinary College. We hope the members of Swine Farming Enterprise Group can apply knowledge to enhance their performance and increase profit for sustainability.

The project of “Development of swine herd health management to increase productivity on local swine farms” was helping to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in the areas of 

  • Zero Hunger: Pork and pork products represent an important part of the diet in the world. Good farm management is one of the best practices to produce the quality of pork and pork products for consumers. 
  • Quality Education: Education outreach activities beyond campus Undertake educational outreach activities beyond campus – in local schools, and in the community.
  • PARTNERSHIPS FOR THE GOALS: This project focuses on the collaboration between farms, the discussion, and the exchange of data to enhance the performance of Swine Farming Enterprise Group to create career security.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post Facebook ศูนย์บริการวิชาการ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070072481128

Post Facebook วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฮัครราชกุมารี

https://www.facebook.com/vetwalailak