...

Developing products of agricultures, enhancing income and mental health promotion at Ban Na Jene suet, Lamae sub-district, Lamae district, Chumphon province


การพัฒนาผลผลิตการเกษตรเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิต บ้านนาจีนซิ้ว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.29

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ชัดเจน จันทรพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก30
3สุจิรา วิชัยดิษฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ30
4ชิดชนก มยูรภักดิ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ30
5รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมาและความสำคัญ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิ-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนบ้านนาจีนซิ้ว โดยกลุ่มวัยทำงานทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดและในจังหวัดจึงต้องกลับมาอยู่บ้านและทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามการทำการเกษตรจะต้องใช้ทุนสูง จากปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง และความไม่แน่นอนเรื่องผลผลิตและการกระจายผลผลิต ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตตกค้าง และบางส่วนถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลดง และมีผลผลิตตกค้าง ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านสุขภาพ คนในชุมชนมีภาวะเครียด วิตกกังวล จำนวน 100 คน ภาวะซึมเศร้า จำนวน 30 คน ผู้ป่วยทางจิตที่ต้องรับประทานยา จำนวน 5 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน จำนวน 15 คน ความดันโลหิต 32 คน 2) ด้านสังคม จากสถานการณ์โควิดทำให้คนในชุมชนขาดการทำกิจกรรมร่วมกันและไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายได้จำนวน 50 คน ลูกหลานและคนในชุมชนถูกเลิกจ้างงาน จำนวน 30 คน 3) ด้านเศรษฐกิจ จากการควบคุมโรคโควิดทำให้ชุมชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 70 คน อาชีพค้าขายรายได้ลด 50% ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต้นทุนสูง 50% แต่ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำไม่เป็นไปตามฤดูกาลและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับบริการ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน ทำให้น้ำอุปโภค/บริโภคไม่สามารถใช้ได้และเมื่อโรงงานเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องจะมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานซึ่งคนในชุมชนซึ่งผู้นำได้ร่วมกันจัดการแก้ไขมาโดยตลอดแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลผลิตการเกษตรเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิต บ้านนาจีนซิ้ว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน (การถนอมอาหาร, การแช่แข็งและการแห้ง, ผ้าบาติก, สารป้องกันกำจัดเชื้อจุลินทรีย์)
 2. เพื่อพัฒนากลไกในการพัฒนาอาชีพ (การบริหารจัดการการตลาด, ท่าทางที่เหมาะสมในการทำงาน, การประหยัดพลังงาน)
 3. เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ระยะเวลา: 1 มกราคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ 15คน และครัวเรือน 86 ครัวเรือน ประกอบด้วย  คนว่างงาน 13 คน, คนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้หรือถูกเลิกจ้าง 50 คน, เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 30 คน, คนที่มีความเครียดและวิตกกังวล100 คน และมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5 คน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน: การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม, การให้ความรู้แก่คณะกรรมการ, การสื่อสารสาธารณะ (Facebook), การฝึกอบรม (การใช้สารชีวภาพแทนยาฆ่าแมลง, การแช่แข็งและการทำอาหารตากแห้ง, การตลาด), การแบ่งปันความรู้, และการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของของโครงการ

ผลลัพธ์:

 • รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10%
 • เกิดการแบ่งปันความรู้และการจัดการความรู้
 • มีผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ เช่น ผ้าบาติก
 • เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ 3 กลุ่ม
 • เกิดการตลาดใหม่ในชุมชนและออนไลน์
 • เงินออมเพิ่มขึ้น 10%
 • สุขภาพจิตดีขึ้น 20%         

ผลกระทบ:  คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น และเกิดศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์                

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

               หน่วยงานท้องถิ่น (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม, องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง), สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละแม, สมาคมประชาสังคมชุมพร, สมาคมเครือข่ายรักษ์ละแม

แหล่งทุน: สำนักสร้างสรรค์ค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background and rationale: 

The situation of COVID-19 spread affects the people in rural areas, especially Ban Na Jene suet. The working-age group from other provinces and within the province had to return to their hometowns and engage in agriculture due to the high cost of farming inputs, uncertain crop yields, and exploitation by middlemen, resulting in reduced income for farmers and delayed crop sales. This had various impacts on the community:

Health: 100 people experienced stress and anxiety, 30 people suffered from depression, five individuals required psychiatric medication, 15 individuals had chronic conditions such as diabetes and hypertension, 32 individuals had high blood pressure.

Social: Due to COVID-19, communal activities were restricted, making 50 people unable to engage in their trade or business, 30 people lost their jobs, including grandchildren and community members.

Economic: Controlling COVID-19 led to increased debts among the community (70 people), 50% reduction in income for trading businesses, high farming input costs (50% increase) while crop prices remained low due to irregular seasons, people had to incur expenses for travel to access healthcare services.

Environmental: Water pollution from factories rendered consumable water unusable, continuous factory operations emitted unpleasant odors, and despite community efforts to address this issue, it remained unresolved.

In that situation, the School of Nursing, Walailak University has collaborated with the community and various network partners to initiate the project " Developing products of agricultures, enhancing income and mental health promotion at Ban Na Jene suet, Lamae sub-district, Lamae district, Chumphon province”  The project aims to achieve the following objectives:

 1. to increase skill and knowledge to manage the community (food preservation, food processing-freeze, and dry, batik fabric, microbial pesticides)
 2. to develop mechanismsfor occupation development (marketing management, appropriate gesture for working, light, saving)
 3. to reduce stress and anxiety and increase the quality of life people. 

Time frame: 1 January 2023 - 31 August 2023                                                          

Target population: 15 committees and 86 householdsconsisting of 13 unemployed persons, 50 difficult of occupations, 30 risk of depression, 100 stress-anxiety persons,and 5 admitted mental health illness. 

Procedure: Organizing people forum, providing training committee, public relations (facebook page), training (Using biological agents instead of pesticides, food processing-Freeze-dry, market), sharing and knowledge, and evaluation.          

Outcomes: 

                  - Enhancing income by approximately 10 %

                  - Sharing and knowledge management     

                  - Having new community products such as batik fabric

                   -Having 3 new occupation groups

                  - New marketing in the community and online 

- Increasing saved money 10 %       

 - Mental health after development is better than before development 20 % 

                 

Impacts: - Increasing quality of life and learning center                

Partnerships: local organization (Suan Taeng Sub-District Health Promoting Hospital, Chumphon, Community Development office of Lamae district, Suan Taeng Subdistrict Administrative Organization), School of Nursing, Walailak University, Non-Formal Education of Lamae district,  Civil Society Association of Chumphon and Lamae Net work Conserve association (LCA).

Supporting fund: Thai Health Promotion Foundation (77,685)


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/