...

Project to promote the cultivation of non-toxic vegetable gardens in order to encourage occupation of local seasoning production at Khukwang village-2 Nakhon Si Thammarat.


ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมีเสริมอาชีพการทำเครื่องแกง ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ1
2สะบาย ยีสาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50
3เสาวนีย์ ไชยาวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ49

SDGs ภาษาไทย
  

“โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมีเสริมอาชีพการทำเครื่องแกง ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นโครงการย่อยในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะฝ่าวิกฤติลดผลกระทบโควิค19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน โดยหน่วยจัดการพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 เป็นชุมชนเมืองที่พัฒนามาจากชุมชนแออัดคล้ายสลัม ในชุมชนมี ครัวเรือน 87 บ้าน จำนวนประชากร 270 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน เมื่อมีภัยโควิค19 มากระทบ ทำให้ร้อยละ80 ของครัวเรือนในชุมชนประสพปัญหาการตกงาน ขาดรายได้ ครอบครัวจัดหาอาหารได้ยากลำบาก ประชาชน ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 รวมกลุ่ม กับ คูขวาง 3  ครัวเรือน 413 บ้าน รวมเป็น ครัวเรือน 700 บ้าน จัดตั้งคณะทำงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึงเป็น ชุมชนใกล้เคียงกัน คือคูขวาง 3 ซึ่งปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน ทั้ง 2 พื้นที่ในช่วงแรก หลังจากนั้น  โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมีเสริมอาชีพการทำเครื่องแกง ขึ้นมาเป็นโครงการที่ชุมชนคูขวางท่าวังเขต 2 คิดขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. การจัดการขยะครัวเรือนและจัดหาอาหารที่ปลอดภัยแก่ครัวเรือนในชุมชน โดยครัวเรือนในชุมชนชนร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้ในการจัดการขยะครัวเรือนเช่น ถุงขยะ ยางล้อรถยนต์ ถ้วยชามชำรุด มาดัดแปลงเป็นภาชนะปลูกผักสวนครัวเพื่อลดขยะในชุมชนและจัดบริเวณบ้านเป็นที่ปลูกผักบ้านคนเมือง โดยผักที่ปลูกเป็นผักที่แต่ละครัวเรือนใช้ประกอบเป็นอาหารประจำวัน เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักไซซิ้ม ผักคะน้า พริก ถั่ว 

2. เพื่อให้ชุมชนมีอาหารครัวเรือนที่ปลอดภัยจากผักปลูกเองไม่มีสารเคมี 

3. ลดรายจ่ายในการจัดซื้ออาหาร หากเหลือจากการรับประทานในครอบครัว นำไปขายทำให้เกิดรายได้เสริม 

4. เพิ่มรายได้ของครอบครัวจากการขายผักปลอดสารเคมีที่ปลูกเอง ให้แก่คนในชุมชนเอง ร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตที่มีความต้องการใช้ผักสดในการประกอบการทุกวัน

5. เพื่อให้เกิดกระบวกการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดการนำพริกจากการปลูกมาเพื่อใช้ในครัวเรือน นำมาทำเครื่องแกงขาย ขายภายในนชุมชนในกลุ่มของตนเอง

6. เกิดการรวมกลุ่มของคนในชมชน โดยเกิดการรวมกลุ่มชุมชนกันทั้ง 2 ชุมชน (คูขวาง2 และคูขวาง 3) ทำให้มีวัตถุดิบมากขึ้น จึงนำมาตำเป็นเครื่องแกงขาย “สูตรแกงส้มแบบคนเมืองในวัสดุเหลือใช้อย่างเพียงพอ” กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและการตำเครื่องแกงขายเป็นกิจกรรมที่เป็นฐานให้มีการรวมกลุ่มของครัวเรือนในชุมชนถึง 2 ชุมชน 

7. เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

8. สื่อสารทางสังคมและสุขภาพ ทั้งยังเพิ่ม รายได้ ความรัก ความผูกพันธ์ของคนในครอบครัวและในชุมชนอย่างมีความสุข

จากการทำโครงการดังกล่าว ชุมชนคูขวางคลังเขต2 ได้ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือนและ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ระดับชุมชน  ได้เกิดการรวมกลุ่มคนและครัวเรือน ร่วมกันทำงานเกิดคณะกรรมการชุมชนทำโครงการย่อยนี้ตามธรรมชาติ จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินการ มีการร่วมกันทำงานอย่างสนุกสนานและสามัคคี มีการทำงานแบบต่อเนื่อง   ในด้านภูมิศาสตร์ชุมชน ขยะที่หายไปทำให้ชุมชน น่าอยู่ น่ามอง 

ผลลัพธ์ระดับครัวเรือน  ครัวเรือนที่ร่วมโครงการมีผักสดรับประทาน ไม่ต้องไปซื้อมาจากแหล่งค้านอกชุมชน ครัวเรือนมีการแลกเปลี่ยนผักระหว่างครัวเรือน มีการนำผักที่ได้และเหลือเพียงพอการบริโภคไปขายทำให้มีรายได้ครัวเรือนเพิ่ม จากการสำรวจบัญชีครัวเรือน พบว่าเฉลี่ยรายได้จากการขายผักต่อครัวเรือนต่อเดือน ประมาณ 3000 บาท และที่สำคัญที่สุด คือ ครัวเรือนได้อยูกันพร้อมหน้า มีกิจกรรมร่วมกันช่วยกันเข่นปลูกผัก มารวมตัวกันตำเครื่องแกง บรรจุเครื่องแกง เกิดเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ได้ชื่นชมผลงานของตนเอง ของครอบครัว และชุมชน ทำให้สุขภาพจิตคนในครอบครัวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  1. ทางชุมชนต้องการร้านค้าและตลาดค้าผักเพิ่ม จึงวางแผนจัดตลาดชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต
  2. ทางชุมชนต้องการโครงการเช่นนี้อีก เพราะครัวเรือนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและทุกคนมีส่วนร่วม
  3. ชุมชนได้เรียนรู้และปฎิบัติจริงในการดูแลสุขภาพชุมชนผ่านการจัดการขยะและการจัดการอาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารเคมี
  4. ชุมชนอยากต่อยอดการผลิตเครื่องแกงส่งออก เพิ่มเครื่องจักรในการปั่นเครื่องแกง
  5. ขอเครื่องหมาย อย.และเครื่องหมาย ฮาลาล
  6. เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและมีคุณภาพ

SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Project to promote the cultivation of non-toxic vegetable gardens in order to encourage occupation of local seasoning production at Khukwang village (Phatthanakan Khukwang Rd, Mueang Nakhon Si Thammarat.  is a sub-project in the project to promote health through the crisis and reduce the impact of COVID-19. in the upper southern community By the Community Health Promotion Area Management Unit, School of Nursing Walailak University
 Khu Khwang Tha Wang Community District 2 is an urban community that developed from a slum-like community. In the community, there are 87 households, a population of 270 people, and the majority of the population are laborers. When the threat of COVID-19 came into effect, 80 percent of Households in the community faced problems of unemployment, lack of income, and families having difficulty procuring food. People of the Khu Khwang Tha Wang District 2 community joined together with Khu Khwang 3 households, 413 houses, totaling 700 households, and formed a working group. and organize activities together, which is a similar community, namely Khu Khwang 3, which grows edible vegetable gardens in households in both areas in the first period. After that, the project promotes the cultivation of chemical-free vegetable gardens along the fence to enhance the career of making curry paste. It became a project that the Khu Khwang Tha Wang District 2 community came up with.


Objective
1. Manage household waste and provide safe food to households in the community.

Households in the community join together to take leftover materials used in household waste management such as garbage bags, car tires, and broken bowls, and turn them into containers for planting vegetables in the kitchen garden to reduce waste in the community and arrange the area around the house as a place for growing vegetables in the city. The vegetables that are grown are vegetables that each household uses in their daily meals, such as morning glory, cabbage, sadism, kale, chili, beans, etc. 

2. To provide the community with safe household food from vegetables grown without chemicals. 

3. Reduce expenses in purchasing food. If there is any leftover from eating in the family Sell it to create additional income.

4. Increase family income by selling chemical-free vegetables that are grown ourselves. Give it to the people in the community. Restaurants in the community are a source for purchasing produce that needs fresh vegetables in their daily operations.

5. To create a positive impact on learning and further develop the use of chili from cultivation for household use. Used to make curry paste to sell. Sell within your community.

6. There is a gathering of people in the audience. There was a grouping of two communities (Khu Khwang 2 and Khu Khwang 3), resulting in more raw materials being available. Therefore, it is pounded into a curry paste and sold. “Urban style sour curry recipe using enough leftover materials” The activity of planting vegetables in the kitchen garden and pounding curry paste for sale is an activity that is a base for the integration of households in two communities.

7. A meeting occurred to exchange ideas.

8. Social and health communication also increases income, love, and happy relationships between people in the family and the community. From doing such a project Khu Khwang District 2 Community Evaluated the performance every 3 months.  

Outcome

The community level: the results are There has been a gathering of people and households. Working together, a community committee naturally formed this sub-project. Therefore, there is no conflict in the operation. There is fun and unity in working together. There is continuous work. in community geography Missing garbage makes the community nice to live in and look at.

The household level: in the community Results that occur include: Households participating in the project have fresh vegetables to eat. No need to buy from sources outside the community. Households exchange vegetables between households. Vegetables that are obtained and leftover, sufficient for consumption, are sold to increase household income. From the survey of household accounts, It was found that the average income from selling vegetables per household per month was approximately 3000 baht. And most importantly, the households lived together. There are activities together to help each other grow vegetables. Gather together to make curry paste. Contains curry paste There is laughter, fun, and appreciation for one's work, that of the family, and the community, which improves the mental health of the family.
 

Suggestions
1. The community needs more shops and vegetable markets. So they planned to organize a community market. Let there be an exchange of products.
2. The community needs more projects like this. Because households receive direct benefits and everyone participates.
3. The community has learned and practiced taking care of community health through waste management and managing fresh, clean, chemical-free food.
4. The community wants to continue producing curry paste for export. Add a machine for blending curry paste.
5. Request a mark FDA and Halal mark
6. Clean and quality packaging machinery


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/th/news/22889