...

Integrated agriculture promotes mental well-being and increases household income in Ban Ao Luk Noi, Ao Luk Noi Subdistrict, Ao Luk District, Krabi Province.


เกษตรผสมผสาน ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนบ้านอ่าวลึกน้อย ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
3.3.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2นฤมล ศิลวิศาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3ทิพวรรณ พลานุพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ25
4สะบาย ยีสาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ20
5อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

บ้านอ่าวลึกน้อย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับภูเขา เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์ มีน้ำไหลผ่านตลอดปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีประชากรรวมทั้งหมด 833คน มีอาชีพทำสวน 88 คน ประมง 7 คน ปศุสัตว์ 1 คน รับราชการ 27 คน พนักงานบริษัท 167 คน รับจ้างทั่วไป 37 คน ค้าขาย 37 คน ธุรกิจส่วนตัว 7 คน มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกผัก กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2563-2565 ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต จากสาเหตุ ดังนี้ 1) พฤติกรรม: คนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริม ขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพ มีอาชีพไม่แน่นอน 2) กลไกระบบ: ชุมชนไม่มีกติกาที่ชัดเจน ไม่ได้มีการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 3) สภาพแวดล้อมทางสังคม ในชุมชนมีผู้สูงอายุ 86 คน ติดเตียง 5 คน ติดบ้าน 19 คน ติดสังคม 62 คน เด็กกำพร้า (อายุ 1 – 15 คน) 14 คน ครัวเรือนเปราะบาง 9 ครัวเรือน ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวอย่าร้าง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบชุมชน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ปัญหาหนี้นอกระบบ 4) สิ่งแวดล้อม ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มีการใช้สารเคมีในการเกษตร มีนายทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ลดลงแต่มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ร่วมพูดคุยกับแกนนำชุมชนจำนวน 10 คน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ ค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชน และสรุปเป็นขั้นตอนกิจกรรมในการแก้ปัญหา ดังนี้ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้แกนนำและกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากกลุ่มแกนนำในชุมชน 15 คน ซึ่งมาจากภาคีร่วม ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน อบต 1 คน อสม 1 คน ประธานวิสาหกิจชุมชน 1 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 4 คน และปราชญ์ชุมชน 1 คน 2) เรียนรู้เกษตรผสมผสาน จัดการผลิต เพิ่มช่องทางการขาย และนำผลผลิตมาใช้ในครัวเรือนให้มีปริมาณสมดุล มีการทำบัญชีจัดการปริมาณผักและบัญชีทะเบียนสัตว์ โดยการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเดิม โดยใช้โมเดลการเรียนรู้จากแปลงเกษตรผสมผสานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3) ฟื้นฟูอาชีพ โดยการเปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับผลกระทบค้นหาครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาว่างงานให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในการพัฒนาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 3 ด้าน คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกให้ความรู้กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย

การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอใช้ มีกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ให้ความรู้ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีครูบัญชีอาสาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ 4) ใช้ห้องประชุมและวิทยากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดอบรมความรู้ที่จำเป็นที่ชุมชนนำใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า (ทางตลาดออนไลน์) 

ผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ 1) เกิดคณะทำงาน 15 คน 2) กลุ่มอาชีพเดิมมีสมาชิกเพิ่ม รวม 30 คน 3) เกิดกติกาข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน 4) มีแผนกำหนดการประชุมร่วมกันทุกเดือน 5) สมาชิกของกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรมจำนวน 45 คน มีความรู้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทำให้เกิดรายได้ 6) เกิดครัวเรือนตัวอย่างทำบัญชีครัวเรือนในการลดรายจ่าย มีรายได้ 10 ครัวเรือน 7) กลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่มมีรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ 8) กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80 9) เกิดชุดความรู้เรื่องการพัฒนาอาชีพและการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมได้

            ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 1) คณะทำงานที่มีความเป็นจิตอาสา 2) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 3) การจัดกิจกรรมที่เกิดจากการที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน

           ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1) ทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 2) มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 4) ขยายความรู้ เทคนิคและวิธีการไปยังเยาวชนรุ่นใหม่


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Ban Ao-Luk Noi has topographical characteristics of plains interspersed with mountains, making it suitable for eco-tourism conservation. A continuous flow of water throughout the year makes it suitable for agricultural activities. The total population of the community is 833 people. The occupations of people in the community include gardening (88 people), fishing (7 people), livestock farming (1 person), government officials (27 people), company employees (167 people), general contractors (37 people), traders (37 people), and private business owners (7 people). The community has three occupational groups: animal raising, vegetable cultivation, and community tourism.

            From 2020 to 2022, due to the outbreak situation of the COVID-19 infectious disease, the community faced the problem of insufficient income for its residents. The causes of problems can be classified as follows: 1) Behaviors: Because people in the community did not have additional occupations, they had limited job choices and lacked skills for career development, resulting in uncertain careers 2) System Mechanism: The community lacked clear rules and no continuous support for occupational groups 3) Social environment: In the community, there were 86 elderly people, 5 bedridden individuals, 19 homebound individuals, 62 socially attached individuals, 14 orphans (aged 1-15), and 9 fragile households, Drug problems were spreading in the community, leading to family issues, disregard for community rules, and factional divisions. Informal debt problems were easily accessible. 4) Environmental: People in the community still lacked awareness of resource conservation. Chemicals were used in agriculture, and capitalists invaded forest areas in the community. The result was a decrease in community income but an increase in expenses.

            Walailak University has therefore engaged in discussions with community leaders, involving 10 individuals, to analyze problems, identify causes, search for resources, and assess the community's potential. The following steps are outlined for problem-solving activities: 1) Strengthening community leaders and professional groups by forming a working group of 15 community leaders from various partners. This group includes 1 village headman, 3 assistant village headmen, 1 sub-district administrative officer, 1 village volunteer, 1 community enterprise president, 4 village committee members, and 1 community master. 2) Learning about integrated agriculture, managing production, increasing sales channels, and using the produce for household consumption to maintain a balanced quantity. This involves maintaining accounts for the quantity of vegetables and animal registration. The approach involves reviving the original professional group using the learning model from integrated agricultural plots at Walailak University. 3) Reviving occupations to increase sales by opening applications for affected individuals and identifying target households facing unemployment issues. These households are encouraged to join the working group to increase their income. Training activities are organized in planting, animal husbandry, and water resource development. The Ao Luek District Agricultural Office provides knowledge and assistance, and volunteer accounting teachers serve as speakers. 4) Utilizing the conference room and speakers at Walailak University to conduct training on the essential knowledge that the community can use to solve problems, particularly in expanding distribution channels through online markets.

            The achieved outcomes include:

1) Formation of a Working Committee: A committee consisting of 15 members has been established to oversee and implement various aspects of the project.

2) Expansion of Existing Occupational Groups: The existing occupational groups have seen an increase in their membership, with a total of 30 members now participating.

3) Development of Collaborative Agreements: Collaborative agreements and guidelines for working together have been established to facilitate cooperation among community members.

4) Regular Monthly Meetings: A scheduled plan for monthly meetings has been implemented to ensure ongoing communication and coordination among stakeholders.

5) Empowered Occupational Group Members: Through training, 45 members of the occupational groups have gained knowledge and skills, allowing them to sell their products online, thereby generating income.

6) Household Budgeting: For example households have been trained in household budgeting, resulting in increased income for 10 households.

7) Improved Financial Situations: The three occupational groups have experienced increased income and reduced expenses, leading to improved household financial conditions.

8) Enhanced Mental Health: The target group members have reported improved mental health, with an 80% increase in well-being.

9) Knowledge Dissemination: Knowledge on occupational development and mental health problem-solving has been compiled into resources that can be disseminated and shared within the community and society.

            Factors contributing to the success include 1) A working group with a volunteer spirit.

2) Budgets supported by external communities. 3) Organizing activities resulting from the participation of network partners from various sectors. 

            Suggestions for continuous development: 1) Everyone in the community should strictly adhere to the agreements. 1) Continuous maintenance of household accounts.

2) Always strive for self-development. 3) Expand knowledge, techniques, and approaches to reach the younger generation.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40/

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th