...

The Consulting Services and Solving Occupational Technology Problems Project


โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92.08

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อมรศักดิ์ สวัสดีศูนย์บริการวิชาการผู้รับผิดชอบหลัก5
2วาริน อินทนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้ร่วมรับผิดชอบ25
3ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้ร่วมรับผิดชอบ15
4จิรพัฒน์ นาวารัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ25
5ธนา จักษ์เมธาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15
6พิริยา ชนสุตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15

SDGs ภาษาไทย
  

            คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี การสาธิตสัมมนา การบริการให้คำปรึกษา โดยผ่านช่องทางหลากหลายลักษณะและหลายโครงการแตกต่างกันออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาความสามารถขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่หลากหลาย โครงการการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ถือเป็นหนึ่งในบริการของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินการสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

            ปีงบประมาณ 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสาน เชื่อมโยง กับหน่วยงานต่างๆ ของ อว. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนากลไกการบริการความรู้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในขอบเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้อย่างบูรณาการงานร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ การร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านเกษตร ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ และอื่นๆ

            กระบวนการทำงานตั้งแต่ การทำความเข้าใจ การสร้างความร่วมมือระบบการทำงานกับเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาปัญหาและความต้องการในขอบเขตของเรื่องดังกล่าวข้างต้น การให้บริการตลอดจนถึงการติดตาม ประเมินผล และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ การบริการแก่ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบริการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมายจำนวน 30 คน มีผู้เข้ารับบริการ 71 คน และการบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมายจำนวน 120 คน รวมมีผู้เข้ารับบริการ 162 คน เป้าหมายความพึงพอใจร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 92.08 พร้อมสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเพจ Facebook คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคลินิกเทคโนโลยีจัดทำโครงการเผยแพร่สู่ชุมชนท้องถิ่นโดยการร่วมมือเพื่อสร้างหลักสูตร “การยศาสตร์ของเกษตรกรชาวสวนและการนวดเพื่อสุขภาพ” (SDG 3.3.2) แก่ แกนนำ อสม.ชุมชนวังอ่าง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนไม้บ้อง เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน คลินิกเทคโนโลยีดำเนินการติดตามประเมินผล ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลวังอ่าง ที่สามารถเป็นสวนต้นแบบในการใช้ชีวภัณฑ์ในอำเภอชะอวด และการติดตามผลเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมังคุดพื้นที่อำเภอชะอวดที่เข้าถึงเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการใช้ชีวภัณฑ์ (การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียม บิวเวอร์เรีย เพื่อควบคุมโรคพืชและศัตรูพืช การใช้ประโยชน์จากสารชีวภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ) ในการดูแลมังคุดเพื่อป้องกันโรคพืช/ศัตรูพืชและลดความเสี่ยงสารเคมีตกค้างในผลผลิต (SDG 2.5.1) ที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย ยุโรป (SDG 17.2.1) สามารถลดต้นทุน 438,600 บาท และสร้างรายได้มูลค่าการจำหน่ายในปี 2566 เป็น 22.99 ล้านบาท ค่า B/C Ratio เป็น 102.42 ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ภายในงาน TechnoMart 2023 จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

     WU Clinic Technology has been providing academic services to community in various forms: organizing exhibitions to promote clinic technology, demonstration, consulting services via various ways and projects to target groups in various areas according to the needs of specific groups and areas continuously since 2004 onwards and has developed organizational capabilities to respond to diverse local needs. The Consulting Services and Solving Occupational Technology Problems Project is one of the WU Clinic Technology services that exists to meet the needs of people and cooperate with the people in the area to build career potential and technological innovation for better efficiency. 

    The implementation of WU Clinic Technology in the fiscal year 2023 is as followed:

  1. Support science, technology and innovation
  2. Coordinate and connect with various organization of MHESI in Nakhon Si Thammarat Province
  3. Develop a knowledge service mechanism to respond to the needs of communities in the southern geographic region by integrating work with provinces/groups of provinces.
  4. Support the operations of the MHESI Front Office of Nakhon Si Thammarat and Krabi
  5. Participate in the U2T for BCG Project under the supervision of the Center for Academic Services, Walailak University and WU Clinic Technology
  6. Support the transfer of technology to Satit Walailak Pattana Community and other communities in Nakhon Si Thammarat
  7. Create cooperation in operations with Nakhon Si Thammarat Province, educational institutions that are the network of clinic technology, local administrative organizations, government organizations, private sector, science and technology volunteers and the village hosts science and technology in both agriculture, agricultural product processing, adding value to products/services, and others.

     There are work steps starting from understanding, creating a collaborative work system with relevant partner networks, studying problems and needs in the areas mentioned above, providing services as well as monitoring, evaluating results, and preparing performance reports with effective tools throughout the work process. In this regard, the service to the community/target group, the results of the science, technology and innovation consulting service has a target number of 30 people, but there are actually 71 people receiving the service. The science, technology and innovation information service have a target number of 120 people but there are actually 162 people receiving the service, and the satisfaction target is set as 80 percent, but service recipients were as satisfied as 92.08 percent. A public relations channel for the activity was created through the WU Clinic Technology Facebook page. Moreover, the Clinic Technology deliver outreach project in local community by coordinating to create “The Farmers’ Ergonomics and Massage for Health Course” (SDG 3.3.2) for Wang Ang Community Village Health Volunteer Leaders together with Khuan Mai Bong Subdistrict Health Promotion Hospital to increase income for members in community tourist attraction areas. The Clinic Technology conducts follow-up and evaluation the Royally Initiated Project Learning Center at the Nakhon Si Thammarat provincial level, Wang Ang Subdistrict, that can be a model garden for using biological products in Cha-uat District. From following up on the results of local mangosteen growers in Cha-uat District who access on food security and sustainable agriculture knowledge and technology by used biological products (propagation of Trichoderma Metarhizium Beauveria to control plant diseases and pests, utilization of biochemicals in various forms, and individual plant disease consultation service) to take care of mangosteen to prevent plant diseases/pests and reduce the risk of chemical residues in produce (SDG 2.5.1) exported to Japan, China, Australia, Europe (SDG 17.2.1) found that costs can be reduced by 438,600 baht and sales revenue in 2023 will be 22.99 million baht. The B/C Ratio value is 102.42. The WU Clinic Technology also received a certificate of honor for passing the outstanding evaluation criteria for the fiscal year 2021-2022 in the MHESI Network Workshop Project to develop provincial potential with science,  research and innovation at the TechnoMart event 2023 from the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

วิชาการรับใช้สังคม มวล. บูรณาการความร่วมมือกับ รพ.สต.ควนไม้บ้อง แกนนำ อสม. และผู้นำชุมชนวังอ่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ

https://www.wu.ac.th/th/news/22655/

มวล. ร่วมกับ รพ.สต.ควนไม้บ้อง ต่อยอดวิชาการรับใช้สังคมส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรวังอ่าง

https://www.wu.ac.th/th/news/22763/

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์สู่เครือข่ายเกษตรกรชะอวด

https://www.wu.ac.th/th/news/22859/

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 2 ปีซ้อน จาก สป.อว.

https://www.wu.ac.th/th/news/23164/