...

Nakhon Si Thammarat Provincial Happiness Assembly


สมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
11.4.2
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2อุษา น่วมเพชรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก40
3สุดา ใจห้าวสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ20
4รติรัตน์ โกละกะสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15
5สุมลทิพย์ สนธิเมืองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
6สุทธิดา แก้วมุงคุณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10

SDGs ภาษาไทย
  

เนื้อหาสำคัญ: จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีทุนและศักยภาพสูงแต่มีข้อจำกัดในบางประเด็น จึงก่อเป็นเหตุผลสำคัญในการเสร้างกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดกลไกกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมร้อย ยึดโยง สร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือเกิดการหนุนเสริมกันแบบข้ามเครือข่าย โดยความร่วมมือของหน่วยงานทางด้านสุขภาพกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ของโครงการ: 

          1. เกิดความมั่นคงทางอาหาร วิธีการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) รวมกลุ่มของคน 2) นำใช้กติกาในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมผลิตอาหารที่ปลอดภัย

          2. ความมั่นคงทางมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนใน 2 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ ใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายความเครียด สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรอบรู้ของเด็กและเยาวชนคนคอนโดยร่วมกัน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายการศึกษา 2) เครือข่ายสุขภาพ 3) เครือข่ายประชาสังคม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

          3. ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทำงานจัดทำแผน ประสานงานเชื่อมโยงให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ ติดตามหนุนเสริม ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม และรู้สถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย

          4. ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ การขับเคลื่อนแนวคิดชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ โดยใช้ 3 กลไก ได้แก่ 1) กลไกสภาผู้นำชุมชน หลักสูตร “ผู้นำชุมชนอัจฉริยะ” 2) กลไกพี่เลี้ยง หรือทีมประสานวิชาการให้การสนับสนุนวิชาการ นำใช้ความรู้ จากหลักสูตร “การโค้ชเสริมพลังชุมชน” 3) กลไกหน่วยจัดการ ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพพื้นที่ พัฒนาพี่เลี้ยง และหนุนเสริมวิชาการ

          นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ พื้นที่ต้นแบบสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)นาผืนสุดท้ายของนครศรี: ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร 2) เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง: ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง  3) “อ่าวทองคำขุมทรัพย์ท่าศาลา”ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา และ 4) พชอ.นาบอนสร้างสุขภาวะยั่งยืน อำเภอนาบอน 

 

หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม:

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

4. กองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 

5. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แผนกเวชกรรมสังคม

6. กระทรวงสาธารณสุข 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 

8. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

10. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้

11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

15. สหทัยมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

16. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 

17. ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา 

18. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 

20. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

21. สมาคมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา 

22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา 

23. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 

24. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

25. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

26. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

27. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

28. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

29. สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 

30. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

31. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช 

32. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

33. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

34. องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น 

35. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประธานแม่บ้านมหาดไทย 

36. ที่ว่าการอำเภอนาบอน 

37. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

38. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร 

39. สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

40. กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

41. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

42. เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

43. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งชาติ 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: Although Nakhon Si Thammarat Province has a lot of potential and wealth, it is constrained in several ways. Therefore, it is an important reason for creating the Nakhon Si Thammarat Provincial Happiness Assembly that creates a central mechanism serves to connect and create a central space for exchanging knowledge together. In addition the cooperation of Health institutions and all related agencies: Government and private entities, shall work together to promote sustainable commuting.

 

Project Outcome:

          1.Food security, Methods include 1) gathering groups of people 2) Producing safe food while following regulations for resource conservation.

          2. Human security, Methods include 1) Elderly group: there are encouraged to form an elderly club that plays an important role in support activity to relieve stress, developing the well-being of the elderly in the community. 2) Children and Youth group: there are developed the quality of life and knowledge. The method is cooperation with education network, health institutions and civil society network to create a learning community.

          3. Resource and environmental security, Coordination is used to promote the creation of disaster relief funds, promoting participation and raising awareness of the situation in high-risk areas.

          4. Health security: there are implementation of the Strong Community concept under the Vibrant Community Project using 3 strategies: 1) Members of the Community Leadership Council who have successfully completed the "Intelligent Community Leader" training program. 2) Academic coordination team or mentors, who spread knowledge from the "Community Empowerment Coaching" course to support academic information for community leaders. 3) The management unit is in charge of fostering academic assistance, mentor development, and area potential development.

          In addition Project Outcome is Model of Nakhon Si Thammarat Provincial Happiness Assembly: 1) The last rice field in Nakhon Si Thammarat: Khao Phang Krai Subdistrict. 2) Urban lifestyle and organic farming: Mamuang Song Ton Subdistrict. 3) Ao Thong Khum Sap Tha Sala: Tha Sala Subdistrict. 3) C.P.O. (พชอ.) creates sustainable health conditions: Na Bon District.

 

Collaboration project: The success of this project was the result of collaboration among Walailak University, Prince of Songkla University, National Health Commission office (NHCO), Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), Department of Social Medicine, Walailak University Hospital, Ministry of Public Health, Ministry of Education, Governor of Nakhon Si Thammarat Province, National Health Security Office, Community Organizations Development Institute (CODI) - Southern Region,  Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4, Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office, Nakhon Si Thammarat Shelter for Children and Families, The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Si Thammarat, Holt Sahathai Foundation Nakhon Si Thammarat, The 4th Army Area Royal Thai Volunteers Administrative Center, Tha Sala District Office, Nakhon Si Thammarat Fisheries Provincial Office, Tha Sala District Agricultural Extension Office, Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat, Senior Citizens Council of Tha Sala, Non-Formal and Informal Education Center Tha Sala District, Tha Sala Subdistrict Administrative Organization; Nakhon Si Thammarat  Provincial Social Development and Human Security Office, Southern Regional Center for Primary Health Care Development, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat Provincial Agriculture and Cooperatives Office, Nakhon Si Thammarat Provincial Agricultural Extension Office, Provincial Community Development Office of Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat Land Development Station, Nakhon Si Thammarat Provincial Administrative Organization, Southern Community Media Association, Nakhon Si Thammarat, Pakpanang Basin Royal Fisheries Development Center, Nakhon Si Thammarat Provincial Commercial Office, Mamungsongton Subdistrict Administrative Organization, Nakhon Si Thammarat Provincial Office by The Ministry of the Interior's Ladies , Na Bon District Office, Nakhon Si Thammarat Department of Provincial administration, Khaophangkrai Subdistrict Administrative Organization, Nakhon Si Thammarat Provincial Farmers Council, Nakhon Si Thammarat Provincial Farmers' Reconstruction and Development Fund, Thailand Youth Institute, Provincial Red Cross chapter of Nakhon Si Thammarat and Action on Smoking and Health Foundation Thailand.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/