...

Positive Communication Condoms in Educational Institutions, Nakhon Si Thammarat Province, Region 1


การสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2กรรณิการ์ แสงประจงสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก95

SDGs ภาษาไทย
  
 • ที่มา

        จากสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและเริ่มมีเพศสัมพันธ์ขณะอายุน้อยลงเรื่อยๆ ส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และอาจเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา จนอาจต้องออกจากสถานศึกษา บางรายตัดสินใจทำแท้ง หรือจำยอมแต่งงานและเลี้ยงดูบุตรขณะที่ยังไม่พร้อมนำไปสู่ปัญหาครอบครัวจนต้องหย่าร้าง บางรายอาจเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพขณะตั้งครรภ์ทั้งต่อตัววัยรุ่นและทารกซึ่งอาจส่งผลให้ขาดประชาการที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงนี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสม หรือมีการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลการคุมกำเนิดโดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัย

 

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความรู้และทักษะการสื่อสารเชิงบวกเรื่องถุงยางอนามัย 
  • เพื่อให้กลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความรู้เรื่องถุงยางอนามัยผ่านการจัดกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวก (เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต และอักษรไขว้ไขสุขภาพทางเพศ) จากผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

 

 • ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

        ระยะเวลาในการดำเนินงาน รวม 2 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 

 

 • กลุ่มเป้าหมาย 

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมตอนต้นในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 620 คน

 

 • วิธีการดำเนินการ
 1. ระยะเตรียมการ 
  • คัดเลือกผู้นำนักศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม
  • คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 2. ระยะดำเนินงาน
  • พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • การปฏิบัติการของผู้นำนักศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตและอักษรไขว้ไขสุขภาพทางเพศ สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยในรูปแบบพี่คุยกับน้องอย่างเปิดใจ ไขข้อข้องใจเพื่อการป้องกันโรคที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้นให้มีความรู้ กล้ารู้ กล้าใช้ถุงยางอนามัย
 3. ระยะประเมินผล

        การประเมินผลความก้าวหน้างาน ประเมินกระบวนการ ประเมินผลลัพธ์ และการศึกษาข้อมูลจากมุมมองของการสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างภาพลักษณ์เชิง บวกเรื่องถุงยางอนามัย 2) มุมมองของคู่เกี่ยวกับถุงยางอนามัย 3) มุมมองของคนรอบข้างเกี่ยวกับถุงยางอนามัย 4) ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และ 5) ความเชื่อของผู้ใหญ่เรื่องเพศและถุงยางอนามัย

 

 • องค์ความรู้ที่ใช้
  • ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้เข้าถึงถุงยางอนามัย รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันรอบด้าน
  • การปรับตัวเพื่อการป้องกันโรค

 

 • เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (การนำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบทางบวกและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม ชุมชน ในการยกระดับคุณภาพ)
  • ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
   • เกิดผู้นำนักศึกษาการสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยสามารถต่อยอดการสอนในนักเรียน อายุ 10-15 ปี ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ คิดเป็นร้อยละ 106
   • ผู้นำนักศึกษาต่อยอดการสอนในนักเรียนอายุ 10-15 ปี ได้คิดเป็นร้อยละ 92 
   • นักเรียนแกนนำใสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้และทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับถุงยางอนามัย ร้อยละ 80
  • ผลลัพธ์เชิงคุณภาพด้านการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกถุงยางอนามัย
   • เยาวชนคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันที่ดี
   • เยาวชนได้เรียนรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกถุงยางอนามัยมากขึ้น
   • เกิดประโยชน์จากการได้เรียนรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกถุงยางอนามัย ได้แก่ วิทยากรที่เป็นเยาวชนกล้าแสดงออกมากขึ้น วิทยากรที่เป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น ได้เครือข่าย ได้เห็นมุมมองของคนต่างวัย

 

 • กระบวนการร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) บูรณาการหรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก

        ผู้ดำเนินงานในโครงการมาจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีผู้ประสานงานคือนักวิชาการสาธารณสุข แผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้จัดการโครงการ ประสานงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการ โดยมีทีมร่วมดำเนินกิจกรรมมาจาก 3 ทีม ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมกลุ่มเยาวชนยุวทัศน์นครศรีธรรมราช และทีมกลุ่มวิทยากรเฉพาะกิจในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จะมีจำนวนผู้ใหญ่และเยาวชนร่วมเป็นทีมทำงาน ซึ่งผ่านการอบรมจากแพธทูเฮลท์ และได้รับการโค้ชลงพื้นที่จากผู้จัดการโครงการในส่วนกลางจากแพธทูเฮลท์ (เอ็ม) และผู้จัดการโครงการของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุหน่วยงานภาคี)

        มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 • ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก สังกัด

        มีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น ผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงานตลอดโครงการ 

 

 • แหล่งทุน

        ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

        In the current situation in Thailand, It was found that adolescents had increased sex drive and began to have sex while getting younger resulting in premature sex. There is a risk of teenage pregnancy which may result in unwanted pregnancies until one may have to leave school and some decide to have an abortion. Or agree to marry and raise children while not ready to lead to family problems until divorce. Some of them may be sexually transmitted diseases or health risks during pregnancy for both adolescents and their infants, which may result in a lack of quality population for further social development. However, one of the causes of premature sex is unprotected sex. Therefore, hedging against this risk. Therefore, it requires cooperation from many sectors, both public and private sectors such as providing appropriate sex education or support for access to contraceptive information, especially condom use.

 

Objective

 • To develop the potential of Walailak University student leaders and provide knowledge and positive communication skills about condoms
 •  To allow youth groups aged 10-15 years in educational institutions in Nakhon Si Thammarat Province and gain knowledge about condoms through positive communication activities (about change and growth and sexual health crosswords) from student leaders Walailak University.

 

Period

          Total implementation period 2 months between February, 2023 to March, 2023

 

Target group 

          Elementary and junior high school students in educational institutions in Nakhon Si Thammarat Province, 

Area 1, totaling 5 schools, totaling 620 people.

 

Method of action

1) Preparatory phase

          - Recruited student leaders to be developed as leaders in organizing activities.

          - Select schools participating in the event by selecting schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office, Regions 1-4 and schools under the Nakhon Si Thammarat Secondary Educational Service Area Office

2) Operation phase

          - Develop the potential of student leaders, positive communication, and condoms to prepare for activities in educational institutions. The action of student leaders in the target school consists of Organizing activities on change and growth and a crossword for sexual health Positive communication with condoms in the form of older siblings talking openly with their younger siblings, to answer questions for effective prevention of disease; to instill the value of using condoms in early adolescents to know, dare to know, dare to use condoms.

3) Evaluation phase

          Evaluate the process 

          evaluate the results and a study of data from the point of view of positive communication on condoms in 5 topics: 1) creating a positive image; positive about condoms, 2) couples' views on condoms, 3) peers' views on condoms, 4) beliefs and behaviors about condoms, and 5) adults' beliefs about sex, sexuality, and condom.

 

Knowledge used

 • Right condom use attitude promoting access to condoms Including supporting the use of condoms for all-round protection.
 •  Adaptations for disease prevention and an impact on society that can be assessed.

 

Quantitative results

 • The emergence of positive communication among student leaders. Condoms can extend teaching to students aged 10-15 years in educational institutions in Nakhon Si Thammarat Province accounting for 106 percent.
 • Student leaders expand teaching to students aged 10-15 years, accounting for 92%.
 • Leading students in Nakhon Si Thammarat province schools with Knowledge and positive attitude about condoms 80%.

 

Qualitative results in positive condom branding

 • Young people think it's a matter of good defense.
 • Young people learn more positive images of condoms.
 • Benefits from learning condom positive image: youth speakers are more assertive adult speakers learn more, gain networking, and see perspectives of people of different ages.

 

Collaborative process of alliances and partnerships (partnership) integration or cooperation with internal and external agencies

        Operators in the project come from network partners working to develop children and youth. The coordinator is a public health academic. Department of Social Medicine Walailak University Medical Center Hospital together with the project manager Coordinates to carry out projects. 3 teams are participating in the activities: A team from Walailak University Nakhon Si Thammarat youth group team and a team of specialized speakers in the area which each event. There will be several adults and youth working as a team. which has been trained by Path to Health and were coached on-site by the central project manager from Path to Health (M) and the project manager of the School of Nursing. Walailak University

 

Other related (SPECIFY partner agencies)

          Path to Health Foundation Walailak University Nakhon Si Thammarat Educational Service Area and educational institutions in Nakhon Si Thammarat Province

 

Name of the main responsible person, affiliation

          There is a School of Nursing, Walailak University and Walailak University Medical Center Hospital is the main coordinator in the implementation throughout the project.

 

Funding source

          Received budget support from the Path to Health Foundation

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/