...

The Center for Happiness in the New Normal of Life, Ban Thung Kok.


โครงการ ศูนย์รวมใจสู่ความสุขยุควิถีใหม่บ้านทุ่งกก หมู่ที่ 7 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2กัญญาภัค ปลื้มใจสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก40
3จิราวรรณ คล้ายวิเศษสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35
4อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15
5ปฤษดาพร ผลประสารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

ที่มาและความสำคัญ : ชุมชนบ้านทุ่งกกเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 24 และมีอัตราการพึ่งพิงค่อนข้างสูง โดยประชากรผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องรับบทบาทแม่บ้านทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายและเด็ก ส่งผลต่อรายได้ครอบครัว ทำให้มีรายได้ทางเดียวซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพของประชากรชาย และเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่าคนในชุมชนเบื่อหน่ายใน ชีวิต ท้อแท้ และหวาดระแวงกับการระบาดของโรค ส่งผลให้ประชาชนไม่อยากทำกิจกรรม ไม่อยากมีส่วนร่วมในชุมชน สัมพันธภาพในชุมชนจึงไม่ดีไปด้วย ทำให้เครือข่ายชุมชนไม่เข้มแข็ง การประกอบกิจกรรมชุมชนจึงเป็นแบบเดิม ๆ ไม่มีความหลากหลาย แม้แต่การประกอบอาชีพก็น้อยลงไปด้วย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งที่ชุมชนมีความเป็นธรรมชาติ เหมาะ กับวิถีชีวิตของประชาชนบ้านทุ่งกก แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวด ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่งผลให้เกิดการว่างงาน รายได้ลดลง เป็นหนี้จากการกู้ยืมเงิน และเกิดความเครียด (ระดับปานกลาง)

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อด้านร่างกายและจิตใจภายหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระบาดของโควิด-19 และชุมชนนี้จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น โครงการ "โครงการ ศูนย์รวมใจสู่ความสุขยุควิถีใหม่บ้านทุ่งกก หมู่ที่ 7 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมสุขภาพจิตให้สมาชิกในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 15 คน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบในชุมชน จำนวนรวม 30 คน ได้แก่ กลุ่มว่างงาน กลุ่มมีหนี้สิน กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต
(ความเครียด)  โดยการจัดตั้งกลุ่มวิถีชีวิตใหม่ ความสุขยุค New Normal การเสริมทักษะอาชีพ ตะกร้า

หวายเทียม และขนมไทย การจัดให้มีทักษะหรือแนวทางของการฝึกสมาธิ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันและเบาหวาน Remission ด้วยวิถีชีวิตใหม่

โครงการความร่วมมือ: ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากการร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชน ความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานพัฒนาชุมชน อำเภอกะเปอร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียนงาม อบต.บางหิน กศน.ตำบลบางหิน เกษตรอำเภอ กศน. ปศุสัตว์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลลัพธ์ของโครงการ: โครงการนี้ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่  มีทักษะการทำดินเพื่อปลูกพืช มีพลังใจในชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการฝึกสมาธิ มีความผ่อนคลายมากขึ้น ความเครียดลดลงจากการทำขนมไทย การสานตะกร้าหวายเทียม ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกลไกการใช้ชีวิตวิถีใหม่ คนในชุมชนมีความรักและสามัคคีเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก รักบ้านเกิด กิจกรรมทำบุญประจำปี ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจากการได้ใช้ชีวิตวิถีใหม่ มีความสุขเพิ่มขึ้นหลังทำโครงการ 50% ขึ้นไป มีความเครียดลดลง 50% ขึ้นไป ซึ่งทำให้คนในชุมชนมีความสุขกับวิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

 

สรุป: โครงการนี้ทำให้คนในชุมชนมีความรู้และการปรับตัววิถีใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีความมุ่งมั่น ทำให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: The community of Ban Thung Kok is a small community with a significant elderly population, approximately 24%, and a relatively high dependency ratio. The majority of women in the community take on the role of homemakers, caring for the elderly and children, which affects the family income, primarily dependent on the occupations of the men. When the COVID-19 pandemic occurred due to the COVID-19 situation, people in the community became disillusioned with life, feeling genuine despair and apprehension about the disease's spread. This led to a lack of interest in community activities and a deterioration in community relationships. As a result, the community network weakened, and community activities remained traditional and lacked diversity. Even livelihoods decreased, impacting the community's environment despite its natural suitability for the residents' way of life.

          School of Nursing, Walailak University, recognized the physical and psychological impact on the community following the COVID-19 outbreak. This community needed assistance to improve their living conditions. Therefore, the project "Community Center for Happiness in the New Normal Era, Ban Thung Kok, Subdistrict Bang Sai, Ta Kua Pa District, Phang Nga Province" was developed to help generate income and promote mental health for community members.

 

Target Groups: The project involved a total of 45 participants, including a working team of 15 people and 30 community members affected by the project, including the unemployed, those in debt, and those with mental health issues (stress). The project aimed to establish a new way of life, the "New Normal," enhance occupational skills, promote mindfulness through meditation practices, provide knowledge about hypertension and diabetes remission through a new way of life.

 

Collaborative Efforts: The success of this project resulted from community leaders' cooperation and collaboration from various community organizations, including community development units, Ka Kua Pa Hospital, Bang Hin Subdistrict Administrative Organization, Bang Hin Subdistrict Agricultural Office, Ka Kua Pa District Agricultural Office, Ka Kua Pa District Office, Ka Kua Pa District Livestock Office, and the School of Nursing, Walailak University.

 

Project Outcomes: The project led to increased knowledge among community members about adapting to the New Normal way of life, improved skills in soil cultivation for farming, increased life satisfaction through meditation practices, and reduced stress through the making of traditional Thai desserts and weaving rattan baskets. Patients with diabetes and high blood pressure gained knowledge about managing their conditions through the New Normal way of life. The project also promoted the adoption of a New Normal way of life, increased love and solidarity among community members through consciousness-raising activities, love for the community, and annual merit-making events. Community members experienced improved mental health through the adoption of the New Normal way of life, with a 50% or more increase in happiness and a 50% or more reduction in stress. This resulted in long-lasting happiness and well-being among community members.

 

Conclusion : As a result, this project enabled community members to acquire knowledge and adapt to a New Normal way of life suitable for the COVID-19 situation, addressing the community's economic problems through community participation. With dedication and determination, the community developed livelihoods, increased income, reduced expenses, and alleviated stress and anxiety, ultimately leading to improved mental health and enhanced community solidarity and well-being.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/