...

Development of virgin coconut oil process at the community enterprise to enhance quality


การพัฒนากระบวนหมึกน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นในระดับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1นิรัติศัย รักมากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้ง ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แต่ด้วยกระบวนการผลิตแบบเดิมที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ผลิตไม่มีมาตรฐาน ส่งผลให้กระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวที่เย็นต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตได้มีกลิ่นหืน และมีร้อยละผลได้ต่ำ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีความต้องการพัฒนากระบวนการหมักน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้มีคุณภาพดี การลดระยะเวลาการผลิตและการเพิ่มร้อยละผลได้ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากปริมาณวัตถุดิบตั้งต้นเท่าเดิม รวมทั้งการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารเพื่อใช้สำหรับการผลิตที่สามารถรองรับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อบริโภคได้ต่อไปในอนาคต

โครงการการพัฒนากระบวนหมักน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในระดับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นโครงการที่ได้รับทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) จากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าว ตำบลปากพูน และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้ง ภายใต้การเอื้ออำนวยของเทศบาลเมืองปากพูน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยดำเนินการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากพื้นฐานองค์ความรู้และงานวิจัยมาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2566

ผลการดำเนินโครงการพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้งได้รับการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและมีความปลอดภัย การพัฒนากระบวนหมักน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในระดับชุมชนสามารถลดระยะเวลาการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้ง จาก 48 ชั่วโมง เหลือเพียง 36 ชั่วโมง รวมทั้งยังลดระยะเวลาในขั้นตอนการกรองให้น้ำมันมะพร้าวใส จาก 12 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง ใน 1 รอบการผลิต ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มรอบการผลิตได้มากขึ้น และด้วยกระบวนการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มร้อยละการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 40-50 ต่อ 1 รอบการผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ผลิตได้ยังมีคุณค่าทางอาหาร มีกลิ่นหอม และมีคุณภาพมากขึ้น โดยมีค่าเปอร์ออกไซด์และไอโอดีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524)

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Ban Mae Thong Prink Coconut Sugar Learning Center is a local community enterprise group in Nakhon Si Thammarat that has been conducting business distributing virgin coconut oil for years. Due to the lack of standardized equipment and tools, the process of virgin coconut oil production took a long time, resulting in low-volume production. In addition, the product quality did not impress customers because of rancidity. This proved that this community enterprise group was in need of product quality enhancement. According to the community needs questionnaire, the members of the community enterprise group required production methods to increase productivity and revenue and reduce manufacturing lead times. They also wanted to get trained on choosing processing equipment and getting community product standard certification.

 

Walailak University has partnered with Nakhon Si Thammarat Rajabhat University to conduct a project "Enhancing the Virgin Coconut Oil Fermentation Process Toward Health Improvement and Food Security," funded by the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation. The project focused on developing the virgin coconut oil fermentation process by utilizing technologies and research results. The targeted groups were the Ban Mae Thong Prink Coconut Sugar Learning Center and those agriculturists who were interested in virgin coconut oil production in Pak Phun subdistrict, Mueang district, Nakhon Si Thammarat province. This outreach program was organized for the participant without any charge or cost, as Walailak University and Nakhon Si Thammarat Rajabhat University place importance on free access to community anti-poverty programs and sustainable agriculture knowledge. The outreach program also covered several subactivities, including mentorship programs, workshops, and study visit programs at the universities.

 

                 The result revealed that the Ban Mae Thong Prink Coconut Sugar Learning Center received virgin coconut oil production tools that are consistent with the regulations of the Department of Health. Upon attending the program, the center has been producing virgin coconut oil steadily in large amounts. The manufacturing lead time is reduced from 48 hours to 36 hours without process complexity, while the coconut oil extraction time is shortened from 12 hours to 2 hours per production cycle, increasing supply ability by 40–50%. More importantly, the products are more fragrant and consist of peroxide and iodine values meeting the standards of the Announcement of the Ministry of Public Health No. 57 (1981).

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็ปไซต์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

https://engineer.wu.ac.th/?p=26135

Facebook สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

https://web.facebook.com/wuEngineer